EN301549 är harmoniserad!

Precis före jul publicerade EU-kommissionen den senaste versionen av EN-standarden för IT-tillgänglighet i det som kallas Official Journal. Att standarden är harmoniserad innebär att den nu fungerar som teknisk specifikation för att uppfylla minimikraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Krångligt? Nej, inte speciellt.

Att harmonisera betyder att samordna eller koordinera. Det är ett viktigt begrepp inom EU där fokus ligger på att skapa enhetliga regler, inte minst för att underlätta för den inre marknaden. När alla EU-länder har gemensamma regelverk blir det lättare att handla över gränserna. Med lite tur främjar det i sin tur innovation och sund konkurrens.

Det är inte alltid lätt att få 28 självständiga regeringar att fatta gemensamma beslut och när det handlar om tekniska specifikationer kommer de ofta till genom direktiv.

Webbtillgänglighetsdirektivet är ett utmärkt exempel på hur EU-direktiv fungerar. I grunden är det samma regler som gäller i hela unionen, men varje medlemsland har vissa möjligheter att själva bestämma detaljer i hur de vill att regelverket implementeras. Flexibiliteten gäller endast så länge resultatet – i det här fallet webbtillgänglighet inom offentlig sektor – uppnås. I och med att Webbtillgänglighetsdirektivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv kan medlemsländerna välja att ställa högre krav än direktivet gör, men inte lägre.

Kravet på tillgänglighet finns alltså i direktivet, men de tekniska specifikationerna finns i standarden.

EN-standarden gör det lättare att följa kraven

Standarder kan tillkomma på olika sätt, ofta är det en bransch eller konsumentorganisation som ser fördelar med att standardisera ett område och tar initiativ till arbetet. En harmoniserad standard skapas i stället genom att EU-kommissionen uppmanar eller begär att någon av de tre europeiska standardiseringsorganen (CEN, CENELEC eller ETSI) ska utveckla en standard med specifikationer som kan användas för att följa lagens krav.

Vad gäller just Webbtillgänglighetsdirektivet gav EU-kommissionen alla tre standardiseringsorganen gemensamt i uppdrag att ta fram en harmoniserad standard, som dessutom skulle överensstämma med regelverken i USA. Resultatet heter EN301549, Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster.

EN301549 version 2.1.2 som nu är harmoniserad är alltså ett verktyg, en hjälp att uppfylla lagens krav. Genom att följa den harmoniserade EN-standarden uppfyller du kraven i det direktiv som standarden harmoniserats mot, i det här fallet Webbtillgänglighetsdirektivet. Du kan välja att uppfylla kraven på annat sätt, men genom att följa standarden vet du att du följer lagen och bevisbördan vid eventuell tvist ligger på din motpart.

EU-kommissionens beslut om harmonisering (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetskrav vid upphandling: EN301549

Youtube-kanalen för EN301549, öppnas i nytt fönster

Skräddarsydd utbildning om EN301549

Standarden EN301549 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)