Funka i nytt strategiskt uppdrag: Översyn av Webbtillgänglighetsdirektivet

EU-kommissionen har gett PriceWaterhouseCoopers, OpenEvidence och Funka i uppdrag att genomföra den formella översynen av Webbtillgänglighetsdirektivet. Uppdraget går ut på att undersöka hur direktivet uppfyller målen och om det fungerar som det var tänkt, samt ge rekommendationer på förbättringar.

Det här är ett fantastiskt spännande uppdrag, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka, som leder uppdraget för Funkas räkning. I och med översynen kan vi fortsätta vara med och påverka policyutvecklingen på tillgänglighetsområdet på EU-nivå.

Under 2021 kommer samtliga EUs medlemsländer att rapportera in resultaten av den tillsyn som bedrivits på nationell nivå till EU-kommissionen. Funkas uppdrag innebär att analysera tillsynsrapporterna och jämföra resultatet mellan länder, sektorer och typer av webbplatser för att om möjligt upptäcka trender. Analysen kan hjälpa kommissionen att fatta beslut om vilka områden som behöver mer stöd eller fokus.

Vi ska även undersöka hur personer med funktionsnedsättning, funktionshinderrörelsen, offentlig sektor och andra som omfattas av lagstiftningen, tillsynsmyndigheter och IT-industrin ser på direktivets genomförande, implementation och effekter.

Utöver det kommer vi att öppna upp för dialog med allmänheten i så kallat offentligt samråd (public consultation), där alla har möjlighet att inkomma med synpunkter på direktivet. Efter att ha samlat in information från alla dessa olika källor ska vi sammanställa en rapport som visar hur effektivt direktivet är och komma med rekommendationer till eventuella förbättringar.

De frågor som uppdraget ska besvara är bland annat:

  • Är direktivet och dess föreskrifter fortfarande relevanta och lämpliga för ändamålet, med tanke på andra lagar som rör tillgänglighet och den tekniska utvecklingen?
  • Har direktivet inneburit en harmonisering av marknaden för webbtillgänglighet?
  • Har direktivet gjort det lättare för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till offentliga tjänster och information och därmed ökat den sociala inkluderingen?
  • Behövs ytterligare åtgärder för att direktivet ska få önskad effekt?

Uppdraget startade i februari 2021 och ska vara avslutat i juni 2022.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)