Norge ett steg närmare Webbtillgänglighetsdirektivet

Efter lång försening har nu äntligen EUs Webbtillgänglighetsdirektiv införts i EFTA-länderna Norge, Island och Lichtenstein. I Norge innebär det att lagförslaget läggs fram för Norges riksdag, Stortinget, under våren 2021.

Det nya beslutet innebär bland annat att EFTA-länderna får sätta sina egna frister för när organisationer måste börja efterleva kraven på tillgänglighet. De nya kraven kan inte börja gälla förrän den norska lagen är implementerad, men vi vet fortfarande inte vilka måldatum som kommer att gälla för de som omfattas.

Eftersom Norge redan har haft lagstiftning på området och alla som omfattas av den nuvarande lagen är tvungna att följa krav på tillgänglighet per 1 januari 2021 kan det verka märkligt att skjuta upp tidsfristerna ytterligare. Särskilt med tanke på att regelverket var planerat att träda i kraft per 1 juli 2020. Men bättre sent än aldrig!

Det innebär förändringen i Norge

Förändringen gentemot nuvarande norska lag kan delas upp i tre olika delar:

  • Utökade tillgänglighetskrav
  • Utökad omfattning
  • Obligatorisk självdeklaration och återkoppling

Utökade tillgänglighetskrav

Eftersom Norges nuvarande lag fortfarande pekar på WCAG 2.0 AA innebär övergången till EUs Webbtillgänglighetsdirektiv att de 12 ”nya” kraven i WCAG 2.1AA införs. 2.1 är den version som publicerades 2018, så det är hög tid. Dessutom finns det i den norska lagen ett undantag för syntolkning av förinspelad video som upphävs i och med att EUs regelverk införs.

Utökad omfattning

I den nuvarande norska lagen är det ”den huvudsakliga digitala lösningen” som ska vara tillgänglig. I EUs Webbtillgänglighetsdirektiv omfattas alla webbplatser, extranät och intranät, vilket gör att betydligt fler gränssnitt kommer att omfattas. Dokument omfattas i båda regelverken.

Obligatorisk självdeklaration och återkoppling

EUs Webbtillgänglighetsdirektiv kräver att alla organisationer som omfattas av lagen publicerar en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen innebär att webbplatsägaren måste känna till sin egen status vad gäller tillgänglighet, publicera status öppet och hålla den informationen uppdaterad. Redogörelsen ska dessutom innehålla en funktion för återkoppling från användare och därmed underlätta både för tillsynsmyndigheten och för användare.

Det norska Digitaliseringsdirektoratet (motsvarande den svenska Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG) planerar en central lösning för tillgänglighetsredogörelsen, med en integrerad återkopplingsfunktion.

Idén med en central lösning återfinns i många EU-länder och kan göra det betydligt lättare för användare att hitta till den, ett problem som rapporterats från många håll. Användaren slipper också lära sig olika sätt att ge återkoppling på, vilket naturligtvis är en fördel – förutsatt att den centrala återkopplingsfunktionen är lätt att använda.

För webbplatsägarna kan en central lösning uppfattas både positivt och negativt, men sannolikheten är stor att det på samhällsnivå innebär en besparing.

På Funka välkomnar vi att våra norska vänner, kolleger, partners och kunder så sakteliga närmar sig EU. Gemensamma krav och regler underlättar för alla.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)