Nu gäller lagen - men hur går det?

Den 23 september i år skulle alla webbplatser inom stat och kommun som lanserades efter 23 september 2018 uppfylla krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi har genomfört en enkel stickprovsundersökning för att se hur det går för organisationer som omfattas av lagen. Resultatet är nedslående, vi har hittat brister hos alla de 30 webbplatser vi testat.

Med start 1 januari 2020 kommer Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som ansvarar för tillsynen av att lagen efterlevs, börja genomföra samma typ av granskning som vi nu gjort, för att kontrollera status på webbplatser som omfattas av lagen. Resultatet av de regelbundna granskningarna ska återrapporteras till EU-kommissionen.

Men kontroll i sig kan aldrig lösa problemet – det är ju kunskapen som saknas hos kravställare och leverantörer.

I länder som haft liknande lagstiftning under många år syns tydligt att utbildning och vägledning är betydligt mer framgångsrikt än att enbart utöva tillsyn och peka på brister, påpekar Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka.

Vi hoppas på att DIGG kommer att få möjlighet och resurser att fokusera på främjande verksamhet.

Stickprovsundersökning

Observera att vi enbart har gjort enkla stickprov, inte någon omfattande granskning av de nylanserade webbplatserna. Undersökningen säger alltså ingenting om hur pass långt ifrån att uppfylla samtliga krav en webbplats är, utan enbart att vi hittat brister. En del av bristerna är allvarligare än andra, men i den här undersökningen har inte målet varit att peka ut specifika problem, utan att visa på att offentlig sektor behöver mer stöd för att uppnå en god nivå av webbtillgänglighet för alla användare.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)