Ny version av EN301549 publicerad

Sedan hösten 2017 arbetar en så kallad Special Task Force inom standardiseringsorganet ETSI med att uppdatera EN301549. Version 2 publicerades i augusti 2018 och nu kommer alltså version 3. Funkas Susanna Laurin är en av de 12 internationella experter som fått uppdraget att vidareutveckla standarden.

I det första steget låg fokus på att uppdatera standarden så att den skulle fungera som de minimikrav Webbtillgänglighetsdirektivet pekar på.

Den senaste versionen av EN301549 innehåller uppdateringar, förtydliganden och en ny bilaga. Den nya bilagan (bilaga E) förklarar hur standarden är tänkt att användas på ett lite enklare språk än resten av standarden.

Tekniska standarder är alltid svåra att läsa, men nu finns i alla fall lite mer stödmaterial inkluderat, det känns som ett steg i rätt riktning, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka.

I bilaga B finns en stegvis förklaring och enkla illustrationer kring hur tabellen som visar hur användarbehov och tekniska krav hänger ihop. Den metodik som beskrivs är något som vi ofta använder i utbildning för upphandlare.

Det fiffiga med tabellen i bilaga B är att den kan användas på flera sätt, säger Susanna Laurin. Du kan fokusera antingen på användarnas behov eller de tekniska kraven, och få hjälp i att förstå hur de samverkar.

I bilaga B kan du välja ut vilka krav som är relevanta inför att upphandling sker, genom att använda tabellen för att se vilka effekter de olika kraven har för olika användargrupper. Dessutom kan tabellen användas för att jämföra olika anbud med varandra, framförallt när det inte finns någon leverantör som uppfyller alla krav. Då kan tabellen ge stöd i att förstå vilken lösning som är ”minst dålig” och vilka grupper som påverkas mest av de avsteg som finns. Med utgångspunkt i den vetskapen kan upphandlaren ställa följdfrågor om framtida utveckling eller planera för alternativa lösningar.

I den senaste versionen av EN301549 beskrivs de olika sätten att läsa tabellen i både text och bild. Om du har frågor eller åsikter om standarden är du alltid välkommen att prata med oss!

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)