Funka har tagit fram rekommendationer för en Europeisk mätmetod för webbtillgänglighet

Redan innan det formella beslutet om ett Webbtillgänglighetsdirektivet var fattat, fick Funka i uppdrag att ta fram rekommendationer för en mätmetod som ska användas för att se till att lagen efterlevs i alla medlemsstater.

Det har varit väldigt intressant att jobba med metodarbetet på europeisk nivå, säger Funkas Analysansvarige Andreas Cederbom. Vi har ju gjort det här arbetet både i Sverige och Norge tidigare, men med många olika länder inblandade blir uppdraget mer komplext.

Poängen med en gemensam metod är att det går att jämföra utvecklingen mellan EU-länderna. Detta har hittills varit svårt eftersom regelverk och mätmetoder skiljt sig åt mellan medlemsstaterna.

Utan att uppfinna hjulet

Projektet kallas SMART 2014/0061 Monitoring methodologies for web-accessibility in the European Union. I uppdraget ingick att kartlägga de nationella mätmetoder som används i dag samt att granska och jämföra dessa med hjälp av en standardiserad metod för kvalitetskontroll och expertutvärdering. Projektet undersökte metodernas omfattning, kvalitet och tillförlitlighet. Baserat på resultatet presenterade vi rekommendationer för hur kontroll kan genomföras i hela Europa.

Under studien genomförde vi även användartester med personer med funktionsnedsättning på europeisk nivå. Delresultat av projektet presenterades på en öppen workshop i Bryssel i november 2015 och uppdragets slutrapport publicerades i november 2016.

Konsortiet arbetade tillsammans med nationella experter och ett så kallat advisory board med hög kompetens inom webbtillgänglighet.


Finansiering:
EU-kommissionen
Konsortium: Uppdraget leds av Funka och projektpartners är Empirica och den Europeiska paraplyorganisationen för funktionshindersorganisationer EDF. W3C och konsultbolaget COWI deltar i projektet som underkonsulter.
Tidsperiod: 1 januari – 31 december 2015
Budget: 246 400 EURO

SMART 2014/0061 Monitoring methodologies for web-accessibility in the European Union webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Metoder för att övervaka webbtillgänglighet i Europeiska unionen (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)