Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering

Denna korta YH-utbildning över en termin vänder sig till dig som arbetar med webbpublicering och/eller digital kommunikation. Den ger särskild kompetens inom digital tillgänglighet som du har nytta av i din yrkesroll. Studierna sker parallellt med ditt arbete, är avgiftsfria och berättigar till CSN. Upplägget är mycket flexibelt för att passa dig som är yrkesverksam. Höstens kurs är fullbelagd. Vi hoppas att Myndigheten för yrkeshögskolan ska ge oss möjligheten att starta en ny omgång av kursen under 2024.

Yrkeshögskolan

 

Kursomgång hösten 2023 fullbelagd

Höstens kurs är fullbelagd. Intresset har varit mycket stort. Vi tycker att det är glädjande att så många ser vikten av digital tillgänglighet och inkludering.

Vi hoppas nu att Myndigheten för yrkeshögskolan ska bevilja fler kursplatser som möjliggör en ny kurstart i början av 2024. Besked väntas under hösten. 

Läs på deltid parallellt med arbetet

I denna korta YH-utbildning sker studierna på deltid samtidigt som du arbetar. Det innebär att du snabbt kan tillämpa dina nyvunna kunskaper i arbetet.

Det är också en fantastisk möjlighet att pröva något nytt som är utvecklande för dig som person och som kan ge ett lyft i karriären. Du knyter dessutom kontakter och delar erferanheter med likasinnade från en rad myndigheter, organisationer och företag. Ni delar en ambition att utveckla era kunskaper inom digital tillgänglighet.  

Omfattning och studieform 

Utbildningen bedrivs på distans. Utbidningsstart är 11 september och studierna ska vara slutförda senast 29 december (16 veckor). Utbildningen ger 40 YH-poäng och studietakten är halvfart (5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid). Du har emellertid stora möjligheter att planera dina studier i tid och rum inom denna period. Sista ansökningsdatum är 15 augusti.  

Utbildningsmaterialet består av inspelade föreläsningar, filmer, instuderingsmaterial och övningar som har tagits fram av Funkas ledande tillgänglighetsexperter. Materialet finns tillgängligt ”on-demand” på Funka Academys lärplattform.

Utbildningsinnehållet är pedagogiskt strukturerat i delkurser, moduler och kapitel som möjliggör ett mycket flexibelt studieupplägg. I lärplattformen får du en tydlig överblick över dina studier.

Utöver det inspelade materialet träffas de studerande i små grupper om fyra personer. Dessa workshops äger rum fyra gånger under utbildningen. Gruppmedlemmarna kommer själva överens om när träffarna ska ske.   

Examination

Examinationen görs genom individuella skriftliga inlämningar som avser att knyta kursens teoretiska delar till tillämpning i ditt dagliga arbete.

För vem? 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med digital kommunikation. Med denna kurs får du särskild kompetens inom digitala tillgänglighetsfrågor som du kan använda i din yrkesroll. Yrkeserfarenheten är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och uppnå lärandemålen.

Kursinnehåll  

Utbildningen omfattar fyra kurser om vardera 10 YH-poäng, sammanlagt 40 YH-poäng.

EU-policy och lagkrav

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på vad som gäller kring digital tillgänglighet i Sverige. Kursen tar upp upphandlingsdirektivet, webbtillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen), tillgänglighetsdirektivet, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och språklagen.

Kursen går igenom vad de olika lagarna och direktiven innebär samt vad man kan göra för att försäkra sig om att man följer lagarna.

Introduktion till tillgänglighet

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet om vad digital tillgänglighet innebär, vilka den är till för samt förståelse för hur det är att navigera med olika hjälpmedel. Detta länkar till Agenda 2030 genom att ge deltagarna verktygen och förståelse för att skapa inkludering och undanröja hinder så att alla, på jämlika villkor, kan ta del av information och kommunikation.

Kursen förmedlar central statistik, berättar kortfattat om lagen om digital tillgänglighet och förklarar olika begrepp. I kursen ingår även en kognitiv inlevelseövning där de studerande själva får uppleva en situation i hur det är att ha en kognitiv funktionsnedsättning.

Prata klarspråk!

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på hur man, för att nå ut till läsare inom olika målgrupper, måste använda ett begripligt språk och anpassa våra texter till de som har svårt att ta till sig information.

Klarspråk är grunden för all begriplig kommunikation. Kursen går också igenom skrivregler och deltagarna får uppgifter där de får träna på att skriva klarspråk och förbättra olika typer av texter.

Publicera tillgängligt digitalt innehåll och pdf:er 

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på publicering av tillgängligt innehåll, oavsett om det är för webb, film eller sociala medier. Med utgångspunkt från tillgänglig video går kursen igenom lagkrav och de delar av WCAG-riktlinjerna som är relevanta för videor och sociala medier, för att kunna publicera tillgängligt och laguppfyllt innehåll i de här kanalerna.

De studerande får också lära sig grunderna i hur man skapar tillgänglighetssäkrade dokument, vad man ska tänka på under arbetet och tekniken under efterarbetet i Adobe Acrobat Pro.

Varför ska du lära dig om tillgänglighet?

Digital service måste vara tillgänglig för alla oavsett förmåga! Det ska inte spela någon roll om du har en permanent eller tillfällig nedsättning av syn, hörsel, motorik eller kognition, om du har ett annat modersmål eller är ovan vid teknik.

En aktiv satsning på att ökad tillgänglighet bidrar i företagets värderings- och kvalitetsarbete, stärker varumärket samt lockar kunder och partners som vill vara del av en bra och hållbar kultur.

Lagstiftningen kräver digital tillgänglighet. Myndigheter och offentliga bolag omfattas redan av sådan lagstiftning. Den 28 juni 2025 träder nya lagkrav i kraft som gäller privata företag.

Inför ansökan 

Välkommen att ansöka till denna kurs. Du hittar grundläggande information nedan.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen måste du uppfylla båda punkterna nedan:

  • Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du be Funka att istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande. 
  • Minst 6 månaders relevant yrkeserfarenhet på heltid av webbpublicering och/eller kommunikationsarbete. Deltid omräknas till heltid.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ansökan

Dokument och filer som behövs i din ansökan:

  • Gymnasiebetyg
  • Beskrivning av din yrkeserfarenhet samt intyg eller annan dokumentation som styrker din relevanta erfarenhet

Du ansöker genom att klicka på knappen nedan. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att kunna ansöka behöver du först skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se