Europeiska Tillgänglighetslagen

Den europeiska tillgänglighetslagen syftar till att förbättra EU:s inre marknads funktion för tillgängliga produkter och tjänster genom att avlägsna hinder som skapats genom olikartad lagstiftning. Detta kommer att underlätta företagens arbete och ge fördelar för personer med funktionshinder och äldre inom EU.

Det här förslaget till direktiv hjälper medlemsstaterna att uppfylla såväl sina nationella åtaganden som sina skyldigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller tillgänglighet.