Kriterier for kognitiv tilgjengelighet

Nå starter steg to i et prosjekt som kan bli noe av det viktigste vi gjør for tiden: å ta fram testbare kriterier knyttet til kognitiv tilgjengelighet som kan fungere i kommende lovgivning.

Dagens standarder for universell utforming på nett, som den europeiske lovgivningen peker på, dekker i stor grad behovene til personer med fysiske funksjonsnedsettelser, som innebærer at store målgrupper er utelatt fra regelverket.

Selv om det finnes anbefalinger om hvordan du utformer grensesnitt slik at de fungerer bedre for personer med kognitive nedsettelser, har disse ennå ikke hatt noen reell innvirkning.

Nå som vi har minimumskrav på universell utforming på plass i den europeiske lovgivningen, som snart også vil gjelde i Norge, er det dessverre nettopp dette nivået de aller fleste sikter seg inn på, sier Susanna Laurin, Forsknings- og innovasjonssjef hos Funka. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at lovkravene omfavner behovene til samtlige målgrupper.

Sammen med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, tilsvarende Statped i Norge, Svenska Institutet för Standarder og Stockholms Universitet har Funka i løpet av 2018 gjort en forstudie, som nå har resultert i at vi får gjennomført selve prosjektet, med midler fra den svenske myndigheten Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge i Noerge.

Skolene i fokus

Det trengs krav til universell utforming knyttet til kognisjon i alle grensesnitt, men i dette prosjektet tar vi utgangspunkt i skole- og utdanningsmiljøene. Det er helt naturlig å starte her ettersom undervisningen stadig blir mer digitalisert, og da er det spesielt barn og ungdom som rammes når verktøyene ikke er universelt utformede. Ut fra et samfunnsperspektiv er det også kostnadsbesparende at undervisningsverktøyene fungerer for alle elever.

I implementeringsfasen vil vi velge ut og teste kriterier ut fra flere aspekter. Dels skal kriteriene virkelig komme målgruppen til nytte, og dels må de kunne innlemmes i loven. Derfor har vi et sterkt fokus på brukertester og tekniske tester. Vi har prosjektpartnere fra kommersiell, offentlig og ideell sektor for å sikre at alle relevante perspektiver inkluderes.

Når vi har utviklet kriterier som oppfyller kravene vi har satt opp, begynner prosessen med å føre dem inn i internasjonal standardisering. Det er i dag et stort behov knyttet til kriterier for kognitiv tilgjengelighet, så dette bør ikke være vanskelig å oppnå. Men ting tar tid - nye krav må sjekkes og godkjennes av flere organer før de kan tas i bruk.

Kognitive kriterier og prototyper (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Finansiering: Utmaningsdriven innovation, VINNOVA
Konsortium: Funka (prosjektleder), Svenska Institutet för Standarder, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eskilstuna Skoldatatek, Lingio, Studentlitteratur, Gleerups, Försäkringskassan og IAAP Nordic.
Periode: Mai 2019 – April 2021
Budsjett: 2,2 MSEK (steg 2)

Kognitive krav til universell utforming av digitale grensesnitt (steg 1)

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)