Difi velger Funka for å lage indikatorer

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har ansvar for å følge opp forskrift for universell utforming av IKT. I det viktige arbeidet med å ta frem indikatorer og målemetoder for å følge opp Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, DTL, har Funka fått i oppdrag av tilsynsmyndigheten Difi å ta frem:

  • Benchmarking og rangering for å måle hvordan et nettsted samsvarer med WCAG 2.0
  • Testmetode og dokumentasjon for regelmessige målinger
  • Tolking av testresultater
  • Kvalitetssikring
Det blir spennande å utarbeide eit indikatorsett for universell utforming av IKT i samarbeid med Funka Nu, seier seksjonssjef i Difi, Malin Rygg. Indikatorar og målemetodar vil utgjere ein sentral del av Difi sitt kunnskapsgrunnlag. Dette bidreg til at vi kan målrette informasjon og rettleiingsmateriell vi tilbyr via nettstaden uu.difi.no. Som myndigheitsorgan er vi opptekne av å ha gode beslutningsgrunnlag, der statusoversikter og analysar basert på indikatorane vi skal utarbeide i dette prosjektet, vil spele ei viktig rolle.

Den 1. juli 2013 trådde forskriften om universell utforming av IKT-løsninger i kraft. Den er gitt på grunnlag av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 og stipulerer at alle nye IKT-løsninger må være universelt utformet fra og med 1. juli 2014, og eksisterende løsninger senest fra 1. januar 2021. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjer for universell utforming av IKT WCAG 2.0 nivå AA, med enkelte unntak.

Funka takker for tilliten og ser fram til et fortsatt givende samarbeid.

Difi sin netside om universel utforming, åpnes i nyt vindu