Et helhetsgrep på universell utforming

Vi snakker ofte om hvor viktig det er å ha et mål når man jobber med universell utforming. Vet man ikke hvor man skal, blir det vanskelig å finne fram. Skal din organisasjon bli best i klassen, eller holder det å følge loven? Eller er det brukernes behov som setter premissene? En organisasjon som virkelig vet hva de streber etter er Uloba: ambisjonen er å skape det mest universelt utformede digitale arbeidsmiljøet i Norge.

I flere år har Funka hatt et nært samarbeid med Uloba, der vi blant annet bidrar med løpende støtte i form av konsulentbistand flere dager i uken, kravspesifikasjoner, interaksjonsdesign og kvalitetssikring. Gjennom oppgradering av eksisterende digitale løsninger, samt anskaffelse og utvikling av nye digitale løsninger, forbedrer Uloba sitt digitale arbeidsmiljø med tanke på brukeropplevelse og universell utforming.

Det er veldig spennende å se progresjonen i dette arbeidet fra innsiden, sier Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka, og som regelmessig arbeider med Funkas oppdrag hos Uloba. Det er viktig å ha arbeidsgivere som kan gå foran som et godt eksempel.

I tillegg til å jobbe interessepolitisk for å formidle verdien av gode digitale løsninger for bedrifter, etablerer Uloba konkrete avtaler med leverandører som inkluderer en forpliktelse på at de skal heve nivået på sine hylleprodukter. Slik bidrar Uloba ikke bare til å høyne nivået på universell utforming i sine egne systemer, de bidrar også til å skape store forandringer for alle innkjøpere og dermed for samfunnet for øvrig. I tilknytning til disse avtalene er Funka involvert i å stille krav til leverandørene, drive opplæring i hvordan følge kravene og deretter kvalitetssikre at kravene blir fulgt.

For enkelte av Ulobas arbeidsoppgaver eksisterer det ikke ferdige digitale løsninger, så Uloba har også leid inn utvikler- og prosjektlederressurser fra Bouvet. Funkas konsulent er en del av dette teamet, og bistår i kravspesifikasjon, interaksjonsdesign og testing av systemene.

Ved at Uloba stiller krav til leveranser fra store leverandører, vil disse løsningene bli bedre også for andre brukere av de aktuelle løsningene. Disse leverandørene vil også stille sterkere i konkurransen når lovkravene til universell utforming av ikt en gang i fremtiden antagelig vil omfatte interne løsninger som regnskap, CRM og intranett.

Funka setter stor pris på å få være med på ferden mot et universelt utformet digitalt arbeidsmiljø hos uloba.

Om Uloba

Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon, organisert som et samvirke, og er en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen.

Uloba arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er at funksjonshemmede skal være og blir oppfattet som likeverdige og verdiskapende samfunnsborgere.

Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, og fremme frigjøring for funksjonshemmede.

I Uloba baserer vi våre aktiviteter på kompetansen som ligger i funksjonshemmedes egenerfaring fra arbeidslederrollen og fra opplevelser med å leve i et diskriminerende samfunn. Vi kjemper vår egen likestillingskamp, og stiller derfor krav om at minst 50 % av våre administrativt ansatte skal være funksjonshemmede.

Uloba leverer assistansetjenesten BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse) til funksjonshemmede med assistansebehov (arbeidsledere) i ca. 200 norske kommuner. Flere enn 1.000 arbeidsledere mottar vår BPA, hvor de er assistert av over 6.000 Uloba-ansatte assistenter, de fleste deltidsansatte.