Funka har kartlagt politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Skåne

På oppdrag fra Länsstyrelsen i Skåne, tilsvarende fylkeskommunen i Norge, har Funka kartlagt hvordan Skånes kommuner og Region Skåne jobber med spørsmål knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. Ut fra kartleggingen kan fylkeskommunen gi støtte til gjennomføringen av den nye nasjonale politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne.

I løpet av desember og januar intervjuet Funka tjenestepersoner og tillitsvalgte i Skånes kommuner og region. Hensikten var å ta rede på hvilke strategier som finnes for politisk arbeid knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne, og hvor godt disse strategiene fungerer. Funka pratet også med representanter for interesseorganisasjonene i fylket for å høre hvordan de opplever at arbeidet fungerer i dagens situasjon. Totalt gjennomførte Funka over førti intervjuer.

Det har virkelig vært et spennende oppdrag, sier Emil Gejrot, utreder hos Funka. Vi har hatt mange interessante samtaler som har gitt oss et bedre bilde av så vel det strategiske som det praktiske arbeidet med spørsmål knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Skåne i dag. 

Bakgrunnen for oppdraget er den nye politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne som den svenske Riksdagen, tilsvarende Stortinget i Norge, besluttet om i november 2017. Nå går går den svenske politikken ut fra FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne, noe som gjør det enda tydeligere at spørsmål knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne handler om menneskelige rettigheter. Kommuner og fylker, som offentlige aktører som innbyggere har mye kontakt med i hverdagen, har et særskilt ansvar for oppfyllelsen av det nye målet. For at de ikke skal trenge å bære hele ansvaret selv har fylkeskommunene fått i oppdrag av regjeringen å gi tilpasset støtte. Fylkeskommunen i Skåne, på sin side, ville finne ut av hvilken støtte som faktisk trengtes, og besluttet derfor å begynne med å kartlegge arbeidet i sitt fylke.

Kartleggingen som ble gjennomført av Funka har gitt oss et tydelig bilde av hva som finnes av brister på systemnivå som vi kan forsøke å gjøre noe med sammen med kommunene, sier Emma Melander Borg, utviklingsstrateg hos fylkeskommunen i Skåne. Vi vet nå også mye mer om hva slags gode eksempler som finnes og som kan benyttes av andre kommuner eller i andre virksomheter.

Resultatene av kartleggingen presenteres i en lang rapport. Den viser at det finnes både styrker og brister i kommunenes og fylkenes arbeid med spørsmål knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. En konklusjon er at mange strategiske initiativ ikke realiseres som følge av at de ikke er skikkelig forankret i virksomhetene. Det er også tydelig at kommuner kunne samarbeidet mer enn det de gjør i dag, for eksempel gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer med hverandre.

I rapporten gir Funka anbefalinger til fylkeskommunen for hvordan de best kan gi støtte til kommunene og fylket.

Vi anbefaler blant annet at fylkeskommunen formidler kunnskap og gode eksempler, sier Emil Gejrot. Vi anser også at fylkeskommunen trenger hjelp til å forklare hva det innebærer å jobbe rettighetsbasert. Det er dessverre fremdeles alt for vanlig at spørsmål knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne ses som noe som kun handler om helse og omsorg.

Rapporten er overlevert til fylkeskommunen i Skåne, som nå skal bestemme hvordan de skal gå videre i arbeidet med å gi støtte til den lokale og regionale arbeidet med politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne.

Det at alle kommuner har involvert seg i Funkas kartlegging og analyse skaper et godt utgangspunkt for diskusjoner om hva vi trenger å bli bedre på i Skåne og hva vi er gode på som andre kan gjenbruke, sier Emma Melander Borg. Rapporten vil utgjøre fundamentet for dialogen om behov og tiltak innenfor fylket.

Som et første steg skal fylkeskommunen arrangere en kursdag om oppdraget for kommunale tjenestepersoner. Funka kommer også til å delta på arrangementet som avholdes i Malmø den 15. april 2019, for å presentere resultatene av kartleggingen.

Regjeringsoppdraget (svensk tekst), åpnes i nytt vindu