Funka i samarbeid om standardisering i Norge

Tre spørsmål til Rudolph Brynn, prosjektleder på området design for alle i Standard Norge. Funkas eksperter arbeider med standardisering både i Norge, Sverige og på EU-nivå. Et av mange spennende oppdrag, handler om hvordan tjenester skal kunne benyttes av så mange som mulig. Her pågår det ett unikt arbeid, der Funka bidrar med sin kunnskap. Rudolph Brynn fra Standard Norge forteller mer:

Hvorfor er dette så viktig?

- Dette er viktig av flere grunner. For det første viser en kartlegging foretatt av Standard Norge at det på flere tjenesteområder mangler standarder eller veiledninger som stiller krav til at tjenester blir tilgjengelig for alle. For det andre utgjør tjenesteyting en stadig viktigere andel av samfunnsøkonomien, ikke minst elektronisk formidling av tjenester. Det gjør at barrierer i form av manglende tilgjengelighet får alvorlige konsekvenser for dem som pga. funksjonsnedsettelse ikke kan nyttiggjøre seg tjenestene. Derfor arbeider vi nå i første omgang med en standard som skal gi generelle, overordnete krav til såvel de fysiske rammer rundt utøvelse av tjenester, som til selve brukergrensesnittet overfor kundene.

Finnes det noe tilsvarende i andre land?

- Vi oppfatter dette som et pionerarbeid, ut fra vår egen kartlegging av hva som eksisterer i vårt eget og andre land. Det finnes mange veiledninger som generelt oppfordrer serviceytere å være fleksible og hensynsfulle ved utøvelse av tjenester overfor kunder ”med spesielle behov”. Vi tror ikke på begrepet ”spesielle behov” – alle kunder, uansett om de har nedsatt funksjonsevne eller ikke, har de samme behovene for å motta de samme tjenester som andre. Men individer har, ut fra sine spesielle forutsetninger, ønske om valgfrihet når det gjelder måten man mottar tjenesten på, for eksempel med tanke på format. For å ta ett eksempel på god praksis, Scandic innprenter sine ansatte at man ikke skal tilby en hotellgjest assistanse selv om hun er synlig funksjonshemmet, f.eks. sitter i rullestol. Alle gjester skal behandles likt, med mindre de selv ytrer ønske om spesiell assistanse.

Hva tror du resultatet av arbeidet blir?

- Vår målsetting er likeverdig tilgang til tjenester for alle. Vi håper at standarden vil føre til økt bevissthet blant alle tjenesteutøvere og vil bli henvist til når f.eks. det offentlige kjøper inn tjenester. I fremtiden kan vi foreslå standarden som en europeisk standard slik at den kan benyttes i andre land.