Funker fortsatt rĂ¥dene for funksjonsnedsatte i Sverige?

Rådene for funksjonsnedsatte er fortsatt den dominerende formen knyttet til aktiv involvering av personer med funksjonsnedsettelser i Skåne, Sverige. Men det viser seg at denne formen for konsultasjon har sine begrensninger. Dette viser en ny rapport som Funka tok frem på oppdrag fra Länsstyrelsen i Skåne, Sverige.

Høsten 2019 fikk Funka i oppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, tilsvarende fylkesmannsembetet i Norge, å undersøke hvordan Skånes kommuner og fylkeskommune arbeider for å aktivt involvere mennesker med funksjonsnedsettelser i politiske avgjørelser som berører dem. Oppdraget bygger videre på en tidligere rapport fra Funka om Skånes strategisk-politiske arbeid knyttet til funksjonsnedsatte. Men denne gangen la vi mer vekt på spesifikke spørsmål, ikke minst: Er rådene for funksjonsnedsatte den eneste måten å oppnå aktiv involvering på? Eller kan vi ta i bruk en annen form for konsultasjon en den som har dominert i Sverige siden 1970-tallet?

For å oppnå en inkluderende samfunnsutvikling, er det helt avgjørende at brukerorganisasjonene kan påvirke politiske beslutninger, sier Emma Melander Borg, utviklingsplanlegger hos Länsstyrelsen i Skåne. Men både kommunene og brukerorganisasjonene signaliserer at det finnes store mangler her. Det mangler generell kjennskap om hvordan man arbeider for å oppnå aktiv involvering.

Som en del av undersøkelsen gjennomførte Funka en litteraturgjennomgang, en spørreundersøkelse og en rekke dybdeintervjuer. Undersøkelsen fremhevet dels generelle spørsmål og dels spesifikke kommuner som har valgt å arbeide med aktiv involvering på en annen måte.

Det var viktig for oss å undersøke hvordan det ser ut generelt, så vel som de litt mer uvanlige tilfellene, sier Emil Gejrot, ansvarlig utreder hos Funka.

Undersøkelsen viste at det generelt sett er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser involveres i lokale beslutninger. Men rådene har sine feil og mangler. I mange tilfeller glimrer barnerettighets- og likestillingsperspektivene med sitt fravær og ikke alle grupper representeres på like vilkår. I tillegg utfordres nesten alle rådene av at engasjementet ute i lokalforeningene daler. Derfor er det neppe overraskende at flere kommuner nå eksperimenterer med andre former for aktiv involvering, som for eksempel Trelleborg kommune, hvor det tradisjonelle rådet for funksjonsnedsatte er blitt omgjort til en ren høringsinstans.

Det er mange mennesker i Skåne som nå ser et behov for å finne andre måter å involvere personer med funksjonsnedsettelser på, sier Emil Gejrot. Det er helt klart mye som kan gjøres, ikke minst med digitale tjenester, og så lenge det skjer på brukerorganisasjonenes vilkår, ser vi det som en positiv utvikling.

For Länsstyrelsen i Skånes del vil rapporten bli brukt i deres videre arbeid med å gi støtte og rådgivning til Skånes kommuner og fylkeskommune, i gjennomføringen av det nye nasjonale strategisk-politiske arbeidet knyttet til funksjonsnedsatte.

Funkas rapport er verdifull fordi den inneholder anbefalinger knyttet til et område som er forholdsvis uutforsket, sier Emma Melander Borg. Med hjelp av anbefalingene, kan kommunene nå få kunnskap om ulike måter å gå frem på.

Rapport: ”Aktiv involvering og råd for funksjonsnedsatte i Skåne fylkeskommune, Sverige – en kartlegging”. (på svensk) PDF (646 kb), åpnes i nytt vindu