Lovdata Pro ekspertgransket for universell utforming

Lovdata Pro er Lovdatas system for profesjonelle brukere. Løsningen inneholder et bredt spekter med rettskilder. Funka har gjennomført ekspertgransking av Lovdatas nettsider. Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata forteller om samarbeidet med Funka og Lovdatas vei mot å bli universelt utformet.

Hvorfor bestilte dere ekspertgranskingen, var det noen spesiell grunn eller behov som forårsaket dette?

Lovdata har en bred brukergruppe, og inngikk høsten 2017 en avtale med det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo om bruk av Lovdata Pro som hjelpemiddel under eksamen. Ettersom Lovdata Pro dermed også tas inn som en aktiv del av undervisningen, er det viktig for oss at studenter med ulike behov evner å benytte nettstedet på en god måte. Vi har et mål om at bruk av Lovdata Pro under studiet skal ses på som et gode for alle studenter.

Lovdata Pro er en webapplikasjon med svært mange dokumenter og en rekke forskjellige funksjoner. Utfordringen er både knyttet til databasens størrelse og kompleksiteten i løsningen.

Vi tilbyr dokumenter fra en rekke ulike aktører, hvor dataen som kommer inn til oss har varierende grad av kvalitet og svært ofte inneholder feil og mangelfulle metadata, sier Vegar Robertsen. Dataen vi mottar er som oftest også mangelfull med tanke på universell utforming. Ettersom dette i all hovedsak er snakk om rettskilder, er det som regel lite vi kan ta oss friheten til å endre før publisering. Regelverk må publiseres «as is».

Testing og ekspertgransking av universell utforming i komplekse grensesnitt krever stor kunnskap og erfaring fra involverte eksperter. Funka har mange kunder innen lovgivning i flere land og har derfor muligheten til å vurdere rimelighet og begrensninger på hva som kan oppnås.

Vi er svært fornøyd med det arbeidet Funka har utført for Lovdata frem til nå, fortsetter Vegar Robertsen. Rapporten var informativ og med gode eksempler og forslag til forbedringer. Den muntlige gjennomgangen av rapporten bidro til klarhet rundt spørsmål til rapporten, og visning av problemene direkte i nettleseren fikk godt frem problemene i praksis, heller enn kun knyttet opp mot WCAG 2.0.

I nesten alle våre oppdrag er det et element av kompetanseoverføring. Dette gjelder uansett om det er utdanning, analyse, testing eller løpende støtte. Universell utforming trenger ikke å være vanskelig, men hvis du ikke har jobbet med det så lenge, kan det oppfattes som svært komplisert. Vår oppgave er å forklare og beskrive slik at det blir lettere å forstå hvilke løsninger som fungerer.

Tidligere har vi i første omgang hatt blinde og svaksynte brukere i tankene når det kommer til universell utforming. Samarbeidet så langt med Funka har imidlertid synliggjort at dette kun er en liten andel av dem med behov for universelt utformede løsninger. Oppfyllelse av WCAG 2.0 er viktig, men underveis i samarbeidet med Funka har vi flyttet fokuset gradvis over mot hvordan løsningen fungerer for brukere med ulike behov i praksis, konstaterer Vegar Robertsen.

Fakta:
Lovdata er en privat stiftelse med formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon, og bidrar til forskning og utvikling. Lovdatas åpne nettsted inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Informasjonen er gratis og omfatter et bredt spekter med rettskilder: Lover, forskrifter, rundskriv, lovforarbeider, rettsavgjørelser, vedtak, uttalelser, juridiske artikler, EØS/EU-rettskilder og andre internasjonale rettskilder. Stiftelsens inntekter kommer fra salg av digitale tjenester til profesjonelle, blant annet Lovdata Pro.

Funkas Ekspertgransking

Lovdata.no, åpnes i nytt vindu