Making Waves

Tre spørsmål til Kristin Sander, Design Studio Manager, Making Waves.

Funka arrangerte en kurspakke i universell utforming der du deltok, fortell mer!

- Making Waves designer og utvikler digitale løsninger for noen av Norge og Nordens største virksomheter. God brukervennlighet er av avgjørende betydning for løsningenes suksess. Således er universell utforming en viktig del av vårt arbeid. I alle våre prosjekter arbeider vi i flerfaglige team bestående av rådgivere, designere og utviklere. For å lykkes med universell utforming er det viktig at alle har god forståelse og kunnskap om temaet.

- For å lære opp nyansatte i universell utforming, og sørge for at vi alle holder oss oppdatert og informert om ny lovgivning, tok vi kontakt med Funka – som vi har samarbeidet med ved flere anledninger. Hensikten var å bygge kompetanse hos alle våre ansatte og dele felles forståelse for temaet – også ansatte som ikke direkte jobber i selve utviklingsløpet, slik som salg og forretningsutvikling.

- Funka laget et spesialtilpasset opplegg for oss, med felles introduksjon og deretter fordypning tilpasset den enkelte ansattes fagområde. Vi er svært fornøyde med både kursopplegg og kursholderne fra Funka. De hadde gode presentasjoner, trakk det hele ned på et praktisk nivå – uten dogmatiske løsninger som ikke lar seg realisere - og evnet på en lettfattelig måte svare på alle våre spørsmål.

Hva synes du var mest tankevekkende og lærerikt? På hvilken måte var det bra?

- Universell utforming oppfattes av mange som å ta sære hensyn til små målgrupper. Vår lærdom er at det handler om å enkelt tilrettelegge innhold for alle, og lage gode, brukervennlige løsninger. Universell utforming er ikke komplisert - dersom man tar hensyn til det gjennom hele prosjektløpet. Det kan derimot bli dyrt og vanskelig hvis man først tenker på dette rett før lansering.

- I Making Waves er brukervennlighet en av hjørnesteinene i løsningene våre. Vi er veldig glade for Funkas budskap om at universelt utformede løsninger betyr god brukervennlighet for alle.

Hvordan kommer dere hos Making Waves til å arbeide med universell utforming fremover?

- Prinsippene fra universell utforming er en integrert del av våre utviklingsprosjekter. Derfor vil vi fortsatt rette fokus mot oppdatert kompetanse og gode arbeidsprosesser. Vi har ansatte som har særskilt dybdekompetanse innenfor temaet, og jobber nå med å lage intern sertifisering av disse konsulentene for å synliggjøre vår kompetanse ytterligere.

- Vi opplever en at mange av våre kunder er usikre på den nye loven om universell utforming og hvordan de kan lykkes. Vi gjennomfører derfor evalueringer av kundenes løsninger og er deres rådgiver på området. Som leverandør skal vi sikre overholdelse av lovverket gjennom løsningene vi leverer, men det er tross alt kunden selv som må ta ansvar for at løsningen innfrir over tid – og sørger for innhold som er tilrettelagt og brukervennlig for alle.