Rogaland fylkeskommune

Tre spørsmål til Ingvill Helen Kjørlaug, nettredaktør, Rogaland fylkeskommune. Funka har gjort en ekspertgransking av nettstedet til Rogaland fylkeskommune.

Hva var hovedgrunnene for at dere valgte å gjennomføre en ekspertgransking?

- Rogaland fylkeskommune lanserte nye responsive nettsider i oktober 2013. I den forbindelse ønsket vi å identifisere de største utfordringene knyttet til universell utforming på nettstedet www.rogfk.no, både teknisk og redaksjonelt.

Hvordan har resultatet fra analysen hjulpet dere?

- Rapporten er et viktig verktøy som har hjulpet oss å identifisere feil og mangler som igjen må utbedres for å få et tilgjengelig nettsted for alle. Den har gitt oss konkrete punkter på hva som må utbedres både når det gjelder det rent tekniske, men også det redaksjonelle.

Hvordan jobber dere rent praktisk med universell utforming i Rogaland?

- Rogaland fylkeskommune var tidlig ute i arbeidet med universell utforming og ble framhevet som et viktig satsingsområde allerede i 2006. Fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland 2007-2009 ble vedtatt i Rogaland fylkesting i 2007. En viktig plan for å løfte fram arbeidet med universell utforming i fylket.

- Hovedmålet med planen er at universell utforming legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser. ”Likeverdige levekår for alle, i alle faser av livet”.

I arbeidet med universell utforming er det nødvendig å jobbe på tvers av avdelingene i fylkeskommunen. Det er nyttig, effektivt og lærerikt - og sammen blir vi bedre. Vi har fortsatt stort fokus på arbeidet med universell utforming og har revidert den gjeldende Fylkesdelplanen. Revidert plan for 2014-2017 legges frem for godkjenning i Rogaland fylkesting i april.