Stockholms stad

Tre spørsmål til Katarina Kronheffer, byggprosjektleder hos exploateringskontoret i Stockholms stad.

Dere leide inn Funka for å arrangere innlevelsesøvelser i Stockholm der deltagerne fikk mulighet til å oppleve byen som syns- og bevegelseshemmet, fortell mer!

- Alle byggprosjektlederne på min enhet, det vil si vi som er ansvarlig for prosjektering og konstruksjon på offentlig grunn, får tilbud om dette kurset. Øvelsene skal delvis gi oss økt forståelse om hvordan det er å bevege seg i byen som funksjonsnedsatt, men også veilede oss i hvordan å gjøre ting riktig fra starten av. Vi vil jo gi flest mulig tilgang til de offentlige stedene vi bygger.

Hva syntes kursdeltagere var mest tankevekkende og lærerikt?

- Under debrifingen snakket vi mye om hvor stor påvirkning selv de minste skråningene hadde under begge øvelsene. Dessuten innså vi fort hvor mye de ”enkle” hjelpemidlene har å si, at fotgjengerovergang er riktig nedsunket, at alt er korrekt oppmerket og at det finnes hjelpepiler i fotgjengerovergangen ved gå-over-knappene. For oss var dette veldig lærerikt. I fremtiden er det nettopp dette vi skal tenke på; at det er de små tingene ved prosjektering som utgjør de store forskjellene i virkeligheten.

Hvordan får kursdeltagerne delt sin nye kunnskap med resten av virksomheten?

- Vårt ansvar som byggprosjektledere er å sørge for at byen og dens innbyggere får mest mulig ut av den offentlige plassen de ferdes på, alt fra gater og torg til lekeplasser og andre friluftsområder. Det er veldig mange sterke meninger, policys og tekniske og økonomiske krav som skal tas hensyn til. Den økte kunnskapen fra akkurat dette kurset gjør at vi på kan begynne å ”tenke” og prosjektere riktig tidlig i prosessen. Dette satte også i gang en diskusjon på enheten om hvordan vi kunne få universell utforming inn i tankesettet hos enhetens øvrige seksjoner, for eksempel ved å ta frem en veileder for prosjektering, samt å se på muligheten for å få våre handlinger gransket i større grad, i stedet for det vi gjør i dag; å granske prosjekter som allerede er ferdigstilte.