E-demokrati på flere nivåer

Lokalt e-demokrati er i vinden for tiden. Funka er involvert i flere parallelle prosjekt og oppdrag som behandler temaet fra ulike perspektiver.

De siste tre årene har Funka medvirket i et stort EU-prosjekt kalt WeGovNow, som har utviklet en plattform for å samle eksisterende e-demokrativerktøy i ett og samme grensesnitt. På oppdrag fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har vi gjennomført en kartlegging av flere digitale verktøy for innbyggerdialog, og i skrivende stund pågår det testimplementeringer i et antall kommuner. I løpet av 2018 drev vi også et prosjekt finansiert av  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, der vi undersøkte nivået på universell utforming i de ulike verktøyene.

Interessen er stor i mange land, hovedsakelig på kommunalt nivå der man jobber med å øke engasjementet blant innbyggerne, sier Anderas Cederbom, som blant annet har ledet Funkas arbeid innen WeGovNow.

E-demokrativerktøy er et bredt begrep. Sosiale medier som Facebook og Twitter er eksempler på enkle verkøy der innbyggerne enkelt kan komme med innspill, men det finnes langt mer avanserte verktøy som tilbyr alt fra åpent budsjettarbeid til digitale diskusjons- og avstemningverktøy.

Verktøyene må fungere for alle

Å arbeide med e-demokrati handler ikke om å skaffe et nytt verktøy, ofte dreier det seg om å skaffe en hel verktøykasse med ulike typer verktøy. Det er akkurat dette WeGovNow har fokusert på. Prosjektet har resultert i et felles grensesnitt med en åpen API som nye verktøy kan implementere og dermed gjøre det mulig å integrere de i den samme plattformen. For brukerne blir det en innlogging og deretter ulike verktøy som kan utveksle data seg imellom. For kommunen innebærer dette en verktøykasse som kan brukes i ulike typer prosjekter og situasjoner.

I vårt oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet handler det i stedet om å teste hvordan selve implementeringen fungerer. Den interne organisasjonen må være forberedt på å arbeide med forslagene som kommer inn. Innbyggerne må føle at det er meningsfullt å bidra, at deres synspunkter tas på alvor og at ”det skjer noe”. Tilbakemelding, transparens og dialog er sentrale virkemidler for å oppnå en bra innbyggerdialog.

I prosjektet der vi spesifikt gransket verktøyene med tanke på universell utforming, valgte vi ut en rekke verktøy som vi testet med både eksperter og brukere. Det er vanskelig å sammenligne verktøyene ettersom de rommer alt fra svært enkle tjenester til store, komplekse systemer. De fleste målgruppene synes naturlig nok at de enklere tjenestene er lettere å håndtere. Men i den andre enden av skalaen har vi sett eksempler på verktøy som har svært store svakheter, både når det gjelder brukeropplevelse og universell utforming.

Det er ikke helt enkelt å gi råd til en kommune som vil begynne å jobbe med e-demokrati, sier Lena Drevsjø som har prosjektledet testene av universell utforming i verktøyene.

Samtidig finnes det helt klart store muligheter, både for innbyggere og kommuner, til å virkelig skape demokratiske og inkluderende beslutningsprosesser. Mest sannsynlig er dette et område som vil vokse i de nærmeste årene. Jo flere som ønsker å bruke verktøyene, desto større krav kan stilles til leverandørene for å kvalitetssikre universell utforming.

Prosjektet vil bli presentert på et åpent møte i regi av Bufdir´s UnIKT Forum på Thon hotell Opera i Oslo den 12. februar.

WeGovNow: fra e-forvaltning til fellesforvalting

Gransking av digitale verktøy for økt innbyggerdialog

BufDir finansierer Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

Å overvinne digitale barrierer i arbeidslivet

Åpent møte i Forum for universell IKT (UnIKT), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)