Norge vil inkludere utdanningssektoren i DTL

Etter mange år med opphetet diskusjon og flere studier, hvorav Funka har deltatt i noen, har regjeringen besluttet å inkludere utdanningssektoren i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven (DTL).

Til nå har den digitale delen av utdanningssystemet i bred forstand inkludert nettsider, undervisningsmateriell og læringssystemer (LMS), ikke vært omfattet av DTL. Grunnen til dette er sagt å være historisk; når den digitale delen av diskrimineringslovgivningen ble skrevet, hadde utdanningssektoren allerede en lov som dekket visse områder rundt universell utforming på plass, som selvsagt ikke er nok.

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, er glad for at universell utforming blir styrket.

– Mange unge personer med en funksjonsnedsettelse faller utenfor i skole og utdanning. Det er svært alvorlig, når vi vet at mange som har en funksjonsnedsettelse står utenfor et kompetansekrevende arbeidsliv og ønsker seg inn. At utdanningssektoren nå er inkludert i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven (DTL), er et viktig steg for å fjerne en av flere barrierer mot at unge med en funksjonsnedsettelse kan ta utdanning på linje med andre, sier Lerhol.

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltining og IKT, Difi, gjennomførte Funka og Oslo Economics en nytte-kostnadsanalyse av å utvide lovverket til også å omfatte utdanningssektoren, og hva dette ville bety for brukere, næringsliv og samfunn, og vi har utført en lignende undersøkelse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, rundt digitale barrierer i arbeidslivet, noe som er umulig å skille fra utdanning. På oppdrag fra Blindeforbundet, og med finansiering fra Utdanningsdirektoratet, har vi også gransket hvordan det digitale læringsmiljøet fungerer med tanke på universell utforming. Alle disse rapportene peker i samme retning: Utdanningssektoren bør omfattes av DTL.

Vi er fornøyd med å se denne endringen på myndighetsnivå, sier Torbjørn Helland Solhaug på Funkas Oslo-kontor. Endelig går lovgivingen i retning av å lage et digitalt universelt utformet Norge.

Næringslivet har fortsatt tid til å gjøre det riktig

Regjeringens beslutning innebærer at eksisterende IKT-løsninger i utdanningssektoren er pålagt å være universelt utformede innen 1. januar 2021, altså samtidig som nettløsningene. Nye løsninger skal være universelt utformede senest 12 måneder etter at lovendringen trer i kraft.

Vi har allerede sett en økt interesse hos utdanningssektoren, sier Daniel Sørensen, Funkas salgsansvarlig i Oslo. Forhåpentligvis vil dette gjør skolehverdagen enklere for barn med nedsatt funksjonsevne.

Stor fortjeneste ved å inkludere utdanningssektoren i lovverket

Funka kartlegger digitale hindre for økt sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne på oppdrag fra Bufdir

Funkas gransking om hvordan nettbrett fungerer i skolen for elever, lærere og foreldre med varierende funksjonsevne

Regjeringen innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Torbjørn Helland Solhaug

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

E-post: torbjorn.helland.solhaug@funka.com

Telefonnummer: +47 482 66 534