Statistikk

Det er vanskelig å få oversikt over antall mennesker som er berørt av manglende tilgjengelighet, fordi mange ulike forhold kan skape mange ulike problemer. Vi blir ofte spurt om hvor mange som har nedsatt funksjonsevne, men ettersom slik statistikk ikke er registrert av personvernhensyn, er det vanskelig å komme med et nøyaktig tall. Noen funksjonshemninger er også vanskelige å diagnostisere, mens andre berører bare visse deler av livet. Men det finnes måter å samle inn tall på.

Hvem blir egentlig påvirket av manglende universell utforming? Mange spør oss om hvor mange mennesker som har nedsatt funksjonsevne. Men ettersom dette ikke er registrert av personvernhensyn, er nøyaktige tall vanskelige å komme med.

Det er mye lettere å overbevise noen om å korrigere feil knyttet til universell utforming, hvis du kan vise til tall over hvor mange som rammes og hva som må gjøres for å rette opp feilen.

Så hvordan får vi tall vi kan stole på? Tallene nedenfor har vi samlet inn fra mange forskjellige kilder. De fleste av dem er utviklet ved hjelp av en av disse tre metodene:

 • Utvalgsundersøkelser. En mindre gruppe representerer som blir spirt om de har nedsatt funksjonsevne.
 • Informasjon om hvor mange som bruker en bestemt enhet, for eksempel rullestol eller skjermleser.
 • Kontakt med helsevesenet. Antallet som oppsøkte lege av en bestemt grunn, eller antall diagnoser som er stilt av en bestemt type.

Alle metoder har både fordeler og ulemper. Her presenterer vi informasjonen vi tror mest på.

Menneskelige evner og situasjoner som påvirker dem

Et vanlig anslag er at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemning, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at tallene avhenger av hvordan man definerer funksjonsnedsettelse.

Kilder: Bufdir

Alder

 • 563 600 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 222 750 personer er 80 år og eldre (januar 2018). Andelen av befolkningen over 67 år er om lag 15 prosent.

Kilder: SSB

Bevegelse og motoriske ferdigheter

 • 6-9 % av befolkningen har mobilitetsnedsettelse i Norge.
 • Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. Mer enn 1 million mennesker i Norge lever med en revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager, henholdsvis 300.000 og 1.000.000.
 • 50 000 er rullestolbrukere

Deler av statistikken bygger på anslagsvise tall. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker rullestol hele tiden, andre har den som avlastning.

Kilder: SSB, Revmatiker.no, SILC og Norges Handikapforbund

Lese- og skrivevansker

 • Omtrent 20 % av de som går ut av skolen har generelle lesevansker. Dette er over en million nordmenn. 50 % av de som står utenfor arbeidslivet har lesevansker.
 • Mellom 5 og 10 % av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi.

Kilder: Dysleksi Norge

Forståelse

 • Omrent 75 000 mennesker i Norge er utviklingshemmet.

Disse tallene kommer fra definisjonen fra Verdens Helseorganisasjon som operer ut fra forekomsten i ICD-10 der 1,5 % av befolkningen är utviklingshemmet.

Kilder: Bufdir

Syn

 • Ut ifra levekårsundersøkelsen om helse kan vi si noe om hvor utbredt ulike typer av funksjonsnedsettelse er. 8 % oppgir å ha nedsett syn. 320 000 personer lever med synshemming.
 • 5 % bruker briller i Norge.
 • Antall blinde/praktisk blinde utgjør nesten 9300 personer i Norge.

Det finnes ikke noen nøyaktig statistikk over antall mennesker i Norge og resten av verden som har et synsproblem. Uten de tallene kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som har gjort beregninger, og en del av disse legges til grunn for tallene som benytter i Norge.

Kilder: SSB, The Global Vision Database for Norge og Norges Blindeforbund

Hørsel

 • 250.000 – 300.000 personer med hørselshemning i Norge
 • Omtrent 3.500 – 4.000 er døve i Norge
 • 5 % av Norges befolkning bruker høreapparat
 • Det finnes omtrent 16 500 tegnspråkbrukere i Norge

Kilder: Sansetap, SSB og Bufdir

Tale

 • Omrent 50 000 nordmenn antas ha løpsk tale
 • Omrent 1% av den norske voksne befolkningen stammer

Med taleskader menes vanligvis vansker med å uttrykke seg muntlig rent motorisk, for eksempel som et resultat av hjerneskade og hjerneslag. Språkforstyrrelser derimot dukker vanligvis opp i tidlig alder, og oppstår ofte sammen med kognitive vansker.

Kilder: Stamming.no

Konsentrasjon og minne

 • 80 000 – 100 000 har demens i Norge.
 • 3-5% av barn og unge under 18 år har ADHD i Norge.

Det finnes ikkke noen samlet statistikk ove hvor mange personer med demens det finnes i Norge. Statistikken er basert på tall fra WHO. Det er grunn till at tro at disse tallene er noe lave. Mye på grunn fordi vi lever lenger og fordi levealderen er noe høyere i Norge enn i Europa og Vesten.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet og Helse Norge

Sosial- og mentalhelse

 • Det er vanlig å regne at autisme opptrer i ca. 1 % av befolkingen. Flere gutter enn jenter får diagnosen. Langt flere får en diagnose innen autismespekteret nå enn tidligere.
 • Omtrent 15 % vil få en angstlidelse i løpet av et år.
 • Omtrent 1–3,5 % vil få en psykoselidelse i løpet av livet
 • Omtrent 1 av 3 som oppga at de hadde depresjon, hadde også fått en depresjonsdiagnose av fastlege eller legevakt.
 • Omtrent 1 av 7 av som oppga at de hadde depresjon, hadde også fått en depresjonsdiagnose i spesialist­helsetjenesten.
 • Blant de som oppga at de hadde angst, ble henholdsvis 21 og 17 % registrert med angst i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det har ikke skjedd noe nasjonale diagnosebaserte befolkningsundersøkelser. Tallene er samlet fra regionale undersøkelser. Dette er en klar svakhet ved tallgrunnlaget.

Kilder: Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus

Astma og allergier

 • Mer enn 40 % av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner er ikke kjent.
 • Til sammenligning har rundt 8% av den voksne befolkningen i Norge astma.

Kilder: Astma og Allergiforbundet