En begynnende trend for et universelt utformet digitalt arbeidsmiljø?

Mens vi venter på at EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner skal bli behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, aner vi en begynnende trend om tydeligere krav til universell utforming også på interne digitale løsninger.

Krever mer enn lover

Vår lange og internasjonale erfaring innen interessepolitikk knyttet til universell utforming viser tydelig at lover alene ikke er tilstrekkelig, men det kan være et viktig virkemiddel. Per i dag er det tre norske lover som nevner universell utforming:

  • Likestillings- og diskrimineringsloven, som har detaljerte krav til eksterne digitale løsninger rettet mot publikum
  • Anskaffelsesloven, som konstaterer at man skal stille krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser
  • Universitets- og høyskoleloven, som konstaterer at læringsmiljøet skal være universelt utformet, men i praksis bare handler om fysiske aspekter

Anskaffelsesloven nevner universell utforming allerede i versjonen gjeldende fra 1. juli 2001:

§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Da vi etablerte oss i Norge 9 år senere, var det derfor mange i offentlig sektor som stilte krav til universell utforming ved utlysning av oppdrag. Men de fleste bestillerne manglet fremdeles kompetansen til å detaljere og følge opp dette kravet, og det samme gjaldt de fleste leverandørene. Dermed ble det slik at sluttproduktet sjelden var universelt utformet.

Økt bevissthet?

Det siste året sitter vi med en opplevelse at det i større grad stilles krav til universell utforming også på interne digitale systemer. Dette kan være en følge av at Anskaffelsesloven ble noe tydeligere på dette ved oppdateringen i 2016, men det kan også være at de detaljerte kravene som følger av Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger begynner å sive over til bestillere av interne løsninger.

Det aller beste er selvsagt dersom denne tendensen skyldes økt bevissthet og forståelse for hvor viktig det digitale arbeidsmiljøet er. I Sverige har vi gjennomført evalueringer av digitale arbeidsmiljø, der vi ser tydelige sammenheng mellom mangelfull utforming og høyt sykefravær. For eksempel er det svært stressende dersom det mangler kontroll eller validering av informasjon når det samtidig er høye krav til presisjon – frykten for å gjøre feil fører til at man må fokusere mye hardere på detaljene når man vet at det ikke finnes kontrollmekanismer for å fange opp dette.

Samfunnsøkonomisk

Det er ofte de samme leverandørene som lager eksterne nettsteder og interne webløsninger. Som følge av kravene som stilles til eksterne løsninger ser vi at i hvert fall en del leverandører er i ferd med å bygge kompetanse innen universell utforming. Det gir ingen mening å la være å utnytte denne kompetansen også på interne løsninger, selv om kravene ikke er der (foreløpig). Jo bedre det digitale arbeidsmiljøet blir, jo høyere blir den potensielle sysselsettingen, og jo lavere blir sykefraværet. Alt dette gir betydelige samfunnsøkonomiske gevinster.

Vi i Funka foreslår at dere benytter det nye året til å finne ut hva som kan blir bedre i deres eget digitale arbeidsmiljø, og gjøre noe med det!

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)