EN301549 er harmonisert!

Like før jul offentliggjorde EU-kommisjonen den nyeste versjonen av EN-standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester i den såkalte «Official Journal». At standarden er harmonisert betyr at den nå fungerer som en teknisk spesifikasjon for å oppfylle minstekravene i EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Komplisert? Nei, ikke spesielt.

Å harmonisere betyr å samordne eller koordinere. Dette er et viktig begrep i EU som fokuserer på å skape ensartede regler, ikke minst for å gjøre det enklere for det indre markedet. Når alle EU-landene har likt regelverk, blir det lettere å gjøre handel over landegrensene. Og med litt flaks vil dette også fremme innovasjon og sunn konkurranse.

Det er ikke alltid like lett å få 28 selvstendige regjeringer til å ta felles beslutninger. Og når det gjelder tekniske spesifikasjoner skjer dette ofte gjennom direktiver.

EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner er et utmerket eksempel på hvordan et EU-direktiv fungerer; i utgangspunktet er det de samme reglene som gjelder for hele unionen, men hver medlemsstat har en viss mulighet til selv å bestemme hvordan regelverket skal implementeresv. Denne fleksibiliteten gjelder bare så lenge resultatet - i dette tilfellet universell utforming på nett i offentlig sektor - oppnås. Siden WAD er et såkalt minimumsharmoniseringsdirektiv, kan medlemsstater velge å innføre høyere krav enn hva direktivet gjør - men ikke lavere.

Kravene til universell utforming finnes altså i direktivet, mens de tekniske spesifikasjonene finns i standarden.

EN-standarden gjør det enklere å følge kravene

Standarder blir til på forskjellige måter. Ofte er det en bransje- eller forbrukerorganisasjon som initierer arbeidet, fordi de ser fordelene ved å standardisere et visst område. Mens harmoniserts standarder blir til ved at EU-kommisjonen enten oppfordrer eller krever at noen av de tre europeiske standardiseringsorganene (CEN, CENELEC eller ETSI) om å utvikle en standard med spesifikasjoner som kan brukes til å følge lovens krav.

Akkurat når det gjelder EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner, ga EU-kommisjonen alle de tre standardiseringsorganene i oppdrag å i felleskap produsere en harmonisert standard, som også skal være i tråd med forskriftene i USA. Resultatet kalles EN201549; Krav til universell utforming til IKT-produkter og tjenester.

EN301549 (Version 2.1.2) som nå er blitt harmonisert, er altså et verktøy; en hjelp til å oppfylle lovens krav. Ved å følge den harmoniserte EN-standarden oppfyller du kravene i det direktivet som standarden er harmonisert mot, i dette tilfelle EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Du kan velge å oppfylle kravene på en annen måte. Men følger du standarden følger du også loven, og da vil bevisbyrden ligge hos motparten ved en eventuell juridisk tvist.

EU-kommisjonens beslutning om harmonisering (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser: EN 301549

YouTube-kanal, EN301549 (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Standarden EN301549 (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)