Funkas høringssvar vedrørende ny likestillings- og diskrimineringslov

I et nytt lovforslag om å samle likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles lov, foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blant annet at utdanningssektoren skal omfattes av forskrift for universell utforming av IKT.

For oss er det helt naturlig at kravene på universell utforming også skal gjelde våre barn og unge, sier Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming hos Funka.

Forslaget om å utvide plikten til universell utforming av IKT til også å gjelde utdanningssektoren, er noe som har blitt diskutert på bred front helt siden Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven ble vedtatt i 2008 (trådte i kraft 1. januar 2009).

Fra vårt perspektiv er det svært uheldig at utdanningssektoren utelates fra kravene til universell utforming, kommenterer daglig leder Susanna Laurin. Å nekte barn og unge med nedsatt funksjonsevne retten til best mulig skolegang føles som en rar prioritering.

Funkas høringssvar til ny likestillings- og diskrimineringslov, åpnes i nytt vindu

Tidligere artikler:

Allerede da Fornyings-, og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i 2012 la ut forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger på høring, sendte Funka inn en omfattende høringsuttalelse hvor vi blant annet argumenterte for at utdanningssektoren skulle omfattes av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven.

Dessuten har vi på oppdrag fra Difi og i samarbeid med Oslo Economics gjennomført en cost-benefit analyse av hva dette skulle innebære på samfunnsnivå, for markedet og for det enkelte individ.

”Det handler om våre barns fremtid”. Artikkel i Computerworlds papirutgave (nr. 31 2015) skrevet av Susanna Laurin og Torbjørn Helland Solhaug

Utdanningsdirektoratet bestiller DTL-revisjon av digitale prøver

Funka og Blindeforbundet vurderte tre av de mest brukte digitale læringsplattformene i norsk utdanning

På oppdrag fra Blindeforbundet og med finansiering fra Utdanningsdirektoratet har vurdert Funka bruk av nettbrett i skolen

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)