Norge et steg nærmere EUs webdirektiv

Etter en lang forsinkelse er EUs webdirektiv endelig innført i EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein. For Norges del betyr dette at lovforslaget legges fram for Stortinget våren 2021.

Den nye beslutningen innebærer blant annet at EFTA-landene kan sette sine egne frister for når organisasjoner må begynne å overholde kravene til universell utforming. De nye kravene kan ikke tre i kraft før norsk lov er implementert, og vi vet fortsatt ikke hvilke frister som vil gjelde.

Siden Norge allerede har hatt lovgivning på området, og alle som omfattes av gjeldende lov er forpliktet til å overholde kravene til universell utforming per 1. januar 2021, kan det virke rart å utsette fristene ytterligere. Spesielt gitt at regelverket var planlagt å tre i kraft 1. juli 2020. Men bedre sent enn aldri!

Dette betyr endringen for Norge

Endringen mot dagens norske lov, kan deles inn i tre ulike deler:

  • Økte krav til universell utforming
  • Flere løsninger omfattes
  • Obligatorisk tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon

Økte krav til universell utforming

Siden dagens norske lovverk fortsatt peker på WCAG 2.0 AA, betyr overgangen til EUs webdirektiv at de 12 "nye" kravene i WCAG 2.1AA innføres. WCAG 2.1-versjonen kom i 2018, så dette var på høy tid. I tillegg oppheves unntakene for suksesskriteriene 1.2.3 (Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) og 1.2.5 (Synstolking – forhåndsinnspilt) når EUs regelverk implementeres i norsk lov.

Flere løsninger omfattes

I henhold til dagens norske lovverk, er det «hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi» som skal være tilgjengelig for alle. I EUs webdirektiv omfattes alle nettsteder, ekstranett og intranett, noe som betyr at betydelig flere grensesnitt vil bli dekket. Dokumenter omfattes av begge forskriftene.

Obligatorisk tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon

EUs webdirektiv krever at alle organisasjoner som omfattes av loven, publiserer en tilgjengelighetserklæring. Erklæringen innebærer at nettstedeieren må kjenne til status på universell utforming på eget nettsted, publisere status åpent og holde informasjonen i den oppdatert. I tillegg skal rapporten inkludere en tilbakemeldingsfunksjon for brukere, og dermed legge til rette for både tilsynsmyndigheten og brukerne.

Digitaliseringsdirektoratet planlegger en sentral løsning for tilgjengelighetserklæringen, med en integrert tilbakemeldingsfunksjon.

Ideen om en sentral løsning finnes i flere EU-land og kan gjøre det mye enklere for brukerne å finne den, et problem som er blitt rapportert fra mange hold. Brukeren slipper også å lære forskjellige måter å gi tilbakemeldinger på, noe som selvfølgelig er en fordel - forutsatt at den sentrale tilbakemeldingsfunksjonen er enkel å bruke.

For nettstedseiere kan en sentral løsning oppfattes både positivt og negativt, men det er stor sannsynlighet for at den vil være kostnadsbesparende på samfunnsnivå.

Vi på Funka er glade for at Norge, våre kollegaer og våre flotte kunder, sakte med sikkert nærmer seg EU. Felles krav og regler gjør det enklere for alle.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)