Ny versjon av den europeisk standarden EN301549 er publisert

Helt siden høsten 2017 har en såkalt Special Task Force, innen standardiseringsorganet ETSI, arbeidet med å oppdatere EN301549. Versjon 2 ble publisert i august 2018 og nå kommer versjon 3. Funkas Susanna Laurin er en av de 12 internasjonale ekspertene som har fått i oppdrag å utvikle standarden.

Første steg var å fokusere på å oppdatere standarden for å få den til å fungere som de minimumskravene EUs webdirektiv, WAD, peker på. Direktivet er den lovgivningen som gjelder i alle EUs medlemsstater siden 2018. Minimumskravene som direktivet peker på finnes i EN301549. I Norge har departementet tatt sikte på at direktivet skal tre i kraft 1. juli 2020.

Den nyeste versjonen av EN301549 inneholder oppdateringer, forklaringer og et nytt bilag. Det nye bilaget (bilag E) forklarer hvordan standarden er tenkt brukt på et litt enklere språk enn resten av standarden.

Tekniske standarder er alltid vanskelige å lese, men nå har i hvert fall litt mer støttemateriale blitt inkludert, og det føles som et skritt i riktig retning, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka.

I bilag B finnes det en trinnvis forklaring og illustrasjoner som tydelig illustrerer hvordan tabellen viser sammspillet mellom brukerbehov og tekniske krav. Metodikken som beskrives er noe som vi ofte bruker når vi kurser innkjøpere.

Det som er kjekt med tabellen i bilag B er at den kan brukes på flere måter, sier Susanna Laurin. Enten kan du fokusere på brukernes behov eller på tekniske krav, og få hjelp til å forstå hvordan de samhandler.

I bilag B kan du velge hvilke krav som er relevante for innkjøpsprosessen ved å bruke tabellen for å se hvilke effekter de ulike kravene har på ulike brukergrupper. I tillegg kan tabellen brukes til å sammenligne ulike anbud, spesielt når det ikke finnes noen leverandør som oppfyller alle kravene. Da kan tabellen gjøre det enklere å forstå hvilken løsning som er "minst dårlig" og hvilke grupper som er mest berørt av avvikene. På grunnlag av denne vitenskapen kan innkjøperen stille supplerende spørsmål knyttet til fremtidig utvikling eller planlegge alternative løsninger.

I den nyeste versjonen av EN301549 blir de ulike måtene å lese tabellen på beskrevet med både tekst og bilde. Hvis du har spørsmål eller innvendinger til standarden, er du alltid velkommen til å snakke med oss!

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)