Våre oppdrag

Funka utfører konsulenttjenester innen alt som har med universell utforming og brukeropplevelse å gjøre. Men vi får også tillitsoppdrag, forsker og jobber med standardisering. Vi samarbeider ofte med handikappbevegelsen og mange ulike universiteter, fordi vi tror på å dele kunnskap og utvide vår horisont.

Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

Funka, IAAP Nordic og fire nordiske universiteter, undersøker hvordan universell utforming på nett kan bli en del av utdanningsprogrammet ved universiteter i Norden.

Innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

Sammen med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige skal Funka ta fram en metode for å hjelpe kommuner å produsere forståelig Informasjon. Basert på erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter tester vi nå ut ulike modeller for å nå personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.

Publiseringssystem som genererer universell utforming

Hvor mye enklere hadde ikke livet vært dersom dagens verktøy for å utvikle nettsteder og intranett skapte universalt utformede løsninger – helt automatisk! Snart kan dette bli virkelighet. For i et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen skal Funka bidra til at publiseringssystemer genererer løsninger med høyere grad av universell utforming.

Altibox skaper universelt utformet TV-opplevelse

Bredbåndsoperatøren Altibox ønsket en brukervennlig TV-opplevelse for flest mulig av deres kunder, slik at kundene enkelt finner det innholdet som interesserer dem. Altibox ga derfor Funka i oppdrag å ekspertgranske appen og TV-grensesnittet med hensyn til universell utforming.

Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon

Funka har fått i oppdrag å utvikle et selvdeklarasjonsverktøy for tilsynsmyndigheten, Difi. I Norge gjelder lovkrav for universell utforming også selvbetjeningsautomater. Verktøyet skal gjøre det enklere å føre tilsyn av kravene.

Den svenske Myndigheten för tillgängliga medier

I forbindelse med utarbeidelsen av sitt årsregnskap kontaktet den svenske Myndigheten för tillgängliga medier, som har til formål å samvirke til at litteratur blir tilgjengelig for alle, Funka for å få omgjort det omfattende dokumentet til et universelt utformet PDF-format.

Lovdata Pro ekspertgransket for universell utforming

Funka har gjennomført ekspertgransking av Lovdatas nettsted for profesjonelle brukere, Lovdata Pro. Systemet er en kompleks tjeneste som inneholder et bredt spekter av juridiske kilder. Det er et utmerket eksempel på at selv nettsteder med høyt kvalifisert og substansrikt innhold kan være universelt utformet. Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata, forteller om veien mot universell utforming.

Kristinehamn kommune i Sverige satser på brukertester

Den svenske kommunen Kristinehamn har utviklet nytt nettsted og Funka har bidratt med brukertester. Resultatet fra testene har gitt kommunen mange gode tips til endringer på både struktur og innhold.

Gransking av digitale verktøy

Funka skal redegjøre for hvordan digitale verktøy kan brukes for innbyggerdialog i norske kommuner. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oss oppdraget.

Difi kontrollerer selvbetjeningsautomater

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven omfatter ikke bare nettsteder, men også automater. Nå skal Difi kontrollere at automatene etterlever kravene. Samtidig publiseres veiledningen for utplassering av automater som Funka har utviklet på oppdrag av Difi, med tekst og illustrasjoner.

Kognitive krav til universell utforming

I et nytt forskningsprosjekt kommer Funka til å ta frem testbare krav for å sørge for at digitale grensesnitt er universelt utformede utfra et kognitivt perspektiv. Dagens standarder og regelverk har fokus på tekniske løsninger knyttet til fysiske funksjonsnedsettelser, men mange brukere har helt andre typer behov.

Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

Stadig flere kommuner har begynt, eller vil begynne, å bruke digitale verktøy for innbyggerdialog for å styrke lokaldemokratiet. For at alle skal kunne delta på samme vilkår må verktøyene naturligvis være inkluderende. Funka har fått finansiering av BufDir for å undersøke hvordan verktøy for innbyggerdialog fungerer for personer med funksjonsnedsettelser.

Bedre innlevelsesøvelser med VR-teknologi

I et nyt prosjekt finansiert av Bufdir vil Funka skape virtual reality-filmer med utgangspunkt i brukernes opplevelser som skal simulere hvordan arbeidslivet kan oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Gjennom filmene kan arbeidsgivere få økt forståelse og innsikt til å gjøre arbeidsmiljøet universelt utformet.

Tilgjengelig språkopplæring for nyankomne

Gjennom å vinne Post- och Telestyrelsen, som tilsvarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, innovasjonskonkurranse får Lingio - med Funkas hjelp - muligheten til å gjøre sin språkapp universelt utformet for personer med funksjonshemning.

Win-win i Linköping med Funkas innlevelsesøvelser

Linköpings kommune i Sverige har leid in Funka for å gjennomføre innlevelsesøvelser innenfor rammen av kompetanseutviklingsprogrammet Vinn-Vinn. Deltakere får gjennom innlevelsesøvelsene og simuleringen mulighet å oppleve hvordan bymiljøet fungerer for mennesker med ulike typer funksjonshemninger - en skikkelig tankevekker for de fleste.

Utvikler nettstedet gjennom brukertester

Stockholm kommune er midt oppe i en omfattende utvikling av nettstedet stockholm.se. Funka er tatt inn for å gjennomføre brukertester for å sikre en optimal brukeropplevelse når byens innbyggere skal finne eller bruke en kommunal tjeneste.

Tillväxtverket forbereder seg for webtilgjngelighetsdirektivet

For å være godt rustet for det kommende Webtilgjngelighetsdirektivet har Tillväxtverket, en svensk etat som sikter på å styrke Sverige ved å øke konkurransekraften til svenske selskaper, leid inn Funka for å granske nettstedet verksamt.se. Målet er at nettstedet skal oppfylle WCAG 2.0-kriteriene på AA-nivå.

Å gjøre den musikalske kulturarven universelt utformet

Funka har hjulpet Konserthuset Stockholm med å gjøre deres historiske arkiv tilgjengelige for alle. Gjennom digitale løsninger kan kultur nå flere.

Sertifiseringsmuligheter innen universell utforming

Funka skal, på vegne av National Disability Authority i Irland, undersøke muligheter for sertifisering i universell utforming for irske IT-eksperter.

Når standardisering må vike

Funkas Susanna Laurin bidrar til utviklingen av en oppdatert versjon av EN301549, som er nødvendig når det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet trer i kraft om et år.

Funka i ekspertråd for Webdirektivet

For å gi EU-kommisjonen støtte under overgangsperioden når medlemsstatene harmoniserer sine nasjonale lover om universell utforming på nett for å stemme med EU-reglene, har en ekspertgruppe blitt satt sammen. Funkas Susanna Laurin er en av ekspertene som er valgt ut for oppdraget.

Nytt forskningsprosjekt tolker WCAG

Funka skal sammen ned tyske DIAS og franske BrailleNet, sammenligne og diskutere hvordan man best mulig måler universell utforming på nett. Målet er å oppnå konsensus blant ekspertene.

Økt digital helsekompetanse i Europa

Funka har fått ytterligere et EU-prosjekt bevilget. IC Health skal utvikle modeller som skal forbedre EU-innbyggernes kunnskaper om helse på nett.

Spennende prosjekt: Dysleksi i jobben

Det svenske Dysleksiforbundet leder et prosjekt som skal undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet som Funka deltar i heter ”Orden på jobbet”.

Veileder for råd for funksjonshemmede

Funka har mottatt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming og skal utvikle en veileder.

Begripsam lever videre

Det viktige prosjektet rundt kognitiv tilgjengelighet som Funka har deltatt i er nå avsluttet. Men i steder for å legge ned virksomheten grunnlegges nå Foreningen Begripsam. Foreningen skal fortsette å påvirke samfunnet med tanke på kognitiv tilgjengelighet.

Universell utforming og turisme

Funka har fått nok et prosjekt i Tyrkia: nå skal vi ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelser for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.

Forskning: kvinner med funksjonsnedsettelse

Funka har sammen med 14 europeiske partnere mottatt EU-finansiering for et forskningsprosjekt som har til hensikt å rive ned barrierer for kvinner med nedsatt funksjonsevne.

WeGovNow: e-forvalting til fellesforvalting

Sammen med det tyske forskningsselskapet Empirica og andre samarbeidspartnere deltar Funka i et forskningsprosjekt som skal utvikle en ny, interaktiv plattform for innbyggerdialog og digitalt engasjement.

Rapport: sysselsetting blant funksjonsnedsatte

Nå publiserer Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, Funkas rapport: Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Mange interessante funn samt løsningsforslag, som vi håper tas videre til politisk nivå.

Fremtidens bolig

Funka og Gisselberg Arkitekter skal arbejde med den nye generasjonens bofellesskap. Målet er å skape et universelt utformet, attraktivt og økonomisk botilbud for unge. Det er det svenske Boverket, tilsvarende Direktoratet for byggkvalitet, som finansierer prosjektet.

Innovativt læreplattformprosjekt

Med midler fra innovasjonsprogrammet Eurostars skal Funka, i samarbeid med Claned Group og Laurea universitet i Finland, videreutvikle læringsplattformen CLANED. Plattformen skal blant annet gjøres universelt utformet og mer brukervennlig.