Våre oppdrag

Funka utfører konsulenttjenester innen alt som har med universell utforming og brukeropplevelse å gjøre. Men vi får også tillitsoppdrag, forsker og jobber med standardisering. Vi samarbeider ofte med handikappbevegelsen og mange ulike universiteter, fordi vi tror på å dele kunnskap og utvide vår horisont.

Når standardisering må vike

Funkas Susanna Laurin bidrar til utviklingen av en oppdatert versjon av EN 301 549, som er nødvendig når det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet trer i kraft om et år.

Funka i ekspertråd for Webdirektivet

For å gi EU-kommisjonen støtte under overgangsperioden når medlemsstatene harmoniserer sine nasjonale lover om universell utforming på nett for å stemme med EU-reglene, har en ekspertgruppe blitt satt sammen. Funkas Susanna Laurin er en av ekspertene som er valgt ut for oppdraget.

Nytt forskningsprosjekt tolker WCAG

Funka skal sammen ned tyske DIAS og franske BrailleNet, sammenligne og diskutere hvordan man best mulig måler universell utforming på nett. Målet er å oppnå konsensus blant ekspertene.

Økt digital helsekompetanse i Europa

Funka har fått ytterligere et EU-prosjekt bevilget. IC Health skal utvikle modeller som skal forbedre EU-innbyggernes kunnskaper om helse på nett.

Spennende prosjekt: Dysleksi i jobben

Det svenske Dysleksiforbundet leder et prosjekt som skal undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet som Funka deltar i heter ”Orden på jobbet”.

Veileder for råd for funksjonshemmede

Funka har mottatt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming og skal utvikle en veileder.

Begripsam lever videre

Det viktige prosjektet rundt kognitiv tilgjengelighet som Funka har deltatt i er nå avsluttet. Men i steder for å legge ned virksomheten grunnlegges nå Foreningen Begripsam. Foreningen skal fortsette å påvirke samfunnet med tanke på kognitiv tilgjengelighet.

Universell utforming og turisme

Funka har fått nok et prosjekt i Tyrkia: nå skal vi ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelser for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.

Forskning: kvinner med funksjonsnedsettelse

Funka har sammen med 14 europeiske partnere mottatt EU-finansiering for et forskningsprosjekt som har til hensikt å rive ned barrierer for kvinner med nedsatt funksjonsevne.

WeGovNow: e-forvalting til fellesforvalting

Sammen med det tyske forskningsselskapet Empirica og andre samarbeidspartnere deltar Funka i et forskningsprosjekt som skal utvikle en ny, interaktiv plattform for innbyggerdialog og digitalt engasjement.

Rapport: sysselsetting blant funksjonsnedsatte

Nå publiserer Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, Funkas rapport: Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Mange interessante funn samt løsningsforslag, som vi håper tas videre til politisk nivå.

Fremtidens bolig

Funka og Gisselberg Arkitekter skal arbejde med den nye generasjonens bofellesskap. Målet er å skape et universelt utformet, attraktivt og økonomisk botilbud for unge. Det er det svenske Boverket, tilsvarende Direktoratet for byggkvalitet, som finansierer prosjektet.

Innovativt læreplattformprosjekt

Med midler fra innovasjonsprogrammet Eurostars skal Funka, i samarbeid med Claned Group og Laurea universitet i Finland, videreutvikle læringsplattformen CLANED. Plattformen skal blant annet gjøres universelt utformet og mer brukervennlig.

Målemetode for EU

På oppdrag fra EU-kommisjonen tar Funka fram anbefalinger rundt en målemetode for universell utforming på nett. Målet er én felles europeisk målemetode når og hvis det blir aktuelt med lovgivning.