Revisjon mot lovkravene

Med Revisjon mot lovkravene kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven definert i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner, gir forslag til konkrete løsninger og foreslår prioritetering av funnene.

Revisjonen ender i en omfattende rapport som inkluderer bakgrunnstekster for hvert enkelt sjekkpunkt som forklarer hvilke målgrupper som kan oppleve problemer. Ved hvert punkt ser du hvilket kriterie i WCAG 2.0 vi henviser til.

Ut fra vår erfaring løfter vi ofte frem viktige funn utenfor lovkravene, og dessuten inkluderer rapporten tittelen på alle de punktene som i ikke kontrollerer ved revisjon mot lovkravene. Rapporten blir på denne måten en analyse av dagens situasjon og et sterkt verktøy for deres videre arbeid, men indikerer også alt det viktige som ikke er med i forskriften.

Lovkravene

I januar 2009 fikk Norge Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven for at ingen skal utestenges grunnet funksjonsvariasjon. Forskriften for universell utforming av IKT kom sommeren 2013, og sommeren 2017 ble DTL integrert i den nye Likestillings- og diskrimineringsloven.

Grunnlaget er at alle innbyggere skal være likeverdige borgere, og loven stiller derfor krav til blant annet universell utforming av IKT, slik at alle skal få like muligheter til å finne informasjon og ha tilgang til tjenester på nettet. Loven gjelder for både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker IKT som hovedløsning for å henvende seg til allmennheten.

Funkas tilnærming

Funka har erfaring gjennom 15 år med å granske nettsteder med tanke på universell utforming. Vår analysemodell bygger på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG), i kombinasjon med analyser fra flere tusen nettsteder. Alt det vi anbefaler er testet i praksis med ulike brukergrupper med og uten hjelpemidler. DTL krever at nettstedet følger WCAG 2.0, nivå AA, med noen unntak. Vår lange erfaring med faktiske brukere i virkelige situasjoner, viser at dette ikke er tilstrekkelig, men det er en god start. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at kriteriene inkludert i lovkravene har et tydelig teknisk fokus, er noe mangelfull på pedagogikken og praktisk talt fraværende på innholdsdelen.

For å få et bedre helhetsbilde av at ditt nettsted tar hensyn til alle, uansett evner trenger du en full revisjon, som inkluderer mer av design og innhold enn hva lovkravene tar for seg.

Med Funkas metodikk deler vi opp universell utforming i tre hovedområder:

  • Teknikk – nettstedet må fungere, og ikke stenge noen ute
  • Pedagogikk – brukeren må skjønne hvordan nettstedet fungerer
  • Innhold – brukeren må forstå innholdet på nettstedet

Teknisk tilgjengelighet

Pedagogisk tilgjengelighet

Tilgjengelig innhold

Funkas beskrivelse av DTL

Difis informasjon om forskriften for universell utforming av IKT (åpnes i nytt vindu)

Kontakt