Universell utforming i bygg og uteområder

Funka retter søkelyset mot manglende universell utforming. Handlingsplaner og befaringer som fokuserer på universell utforming er verktøyene vi bruker når vi skal fjerne hindringer og iverksette endringer.

Vi involverer mange i organisasjonen, slik at flere får ta del i arbeidet med universell utforming. På den måten blir spørsmål rundt universell utforming en naturlig del av virksomheten. Vi samarbeider gjerne med de kommunale handikappbevegelsene og sørger for at de som rammes også trekkes inn.

Arbeidet med universell utforming er en kontinuerlig og pågående prosess som må gjennomsyre hele organisasjonen for at det skal ha effekt. Dette kan dreie seg om alt fra hvordan man møter hverandre til arbeidsmiljø. Det viktigste er å forankre selve utgangspunktet: design for alle.

En tydelig ansvarsfordeling og etablerte rutiner er avgjørende for å lykkes i arbeidet. Med Funkas metodikk får organisasjonen din et helhetlig syn på arbeidet med universell utforming og hvordan dette kan planlegges, gjennomføres og følges opp i praksis. Vi ser på universell utforming som et strategisk spørsmål på ledernivå, som bør innarbeides i den ordinære virksomhetsplanleggingen, styredokumentene og oppfølgingen.

Vi tilbyr:

 • Strategisk rådgiving
 • Workshops og kurs
 • Løpende råd og prioriteringsstøtte
 • Opprettelse av handlingsplaner
 • Praktisk utformede befaringsunderlag og befaringer av universell utforming 

Vi tar utgangspunkt i dem som har de største problemene og lager løsninger som er til det beste for alle.

Funka har enkle befaringsunderlag, som gransker universell utforming for:

 • Lokaler
 • Kontorutstyr
 • Konferanser og møter
 • Sikkerhet og rømming
 • IKT-systemer
 • Informasjon
 • Kommunikasjon
 • Stasjoner/ informasjonskiosker

Funka har lang erfaring med gransking av universell utforming der vi setter enkeltindividet i fokus.

Kontakt