Botkyrka kommuns väg mot tillgänglighet

Botkyrka kommun arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Bland annat har de anlitat Funka för utbildning av sin personal i att publicera tillgängligt. Ann Bjellert, funktionshinderstrateg vid Botkyrka kommun, berättar om kommunens väg mot att bli mer tillgänglig, både vad gäller fysisk miljö och i sin kommunikation.

Botkyrka kommun jobbar utifrån ett funktionshinderperspektiv. Hur märker de som bor i Botkyrka det?

Botkyrkaborna märker det genom att tillgängligheten och användbarheten successivt ökar. Inte bara vad gäller fysisk miljö utan även inom andra områden som exempelvis information och kommunikation. Samtidigt som vi aktivt arbetar med att identifiera och ta bort hinder undviker vi att skapa nya genom att använda oss av universell utformning. I kommunens upphandlingspolicy står det att alla upphandlingar ska grunda sig på synsättet universell utformning. Ett konkret exempel är när våra medborgare ska besöka kommunala verksamheter. Det finns ett beslut i kommunen att alla skyltar, från och med ingången till en kommunal byggnad, ska vara tillgänglig med punktskrift, taktila bokstäver och symboler. Färgkontrasten på text och bakgrund är också anpassad så det blir läsbart för fler.

Själv jobbar du som funktionshinderstrateg. Vad innebär det?

Jag jobbar på strategisk nivå med att utveckla, driva på, stödja och följa upp funktionsrättfrågorna inom kommunens processer. Jag samarbetar med de flesta verksamhetsområden så att jämlikhets- och funktionsrättsperspektivet finns med i planering och genomförande.

Botkyrka har valt att ta stöd av Funka under många år. Hur har det haft betydelse för kommunen?

Kunskapen om lagkrav, riktlinjer och betydelsen av tillgänglighet och användbarhet har ökat inom organisationen. Att exempelvis våra webbredaktörer har kunskap om att publicera tillgängligt är oerhört värdefullt så att vår externa webbplats är användarvänlig för alla Botkyrkabor. Vi känner en trygghet i att om problem uppstår går det snabbt att få tips och rådgivning från experterna på Funka.

Vilka är de största utmaningarna i kommunens arbete med tillgänglighet?

Vi behöver bli ännu bättre på att göra rätt från början genom universell utformning. Det kräver ökad medvetenhet och kunskap på alla nivåer inom hela organisationen. Just nu fokuserar vi på kommande lagstiftning vad gäller webbplatsen, intranät, appar och publicerade dokument. En annan utmaning för vår webbkommunikation är att hitta en form och ett arbetssätt, som på ett smidigt sätt kan göra vår kommunikation tillgänglig och användarvänlig för alla. Våra kommunikatörer skulle då slippa publicera flera olika textversioner och vi skulle få webbplatser och -tjänster präglade av rak, enkel och lättbegriplig information. I nuläget förväntas våra kommunikatörer publicera många olika versioner av en text. Enligt våra riktlinjer ska vi skriva klarspråk, lättläst och även vid behov tillgängliggöra informationen i olika språkversioner. Allt för att leva upp till kommunens strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.

Vad är du mest stolt över med Botkyrka kommuns tillgänglighetsarbete?

Att tillgänglighetsperspektivet tagit steget från att vara en brukarfråga till att bli en medborgarfråga. Perspektivet ingår nu som en naturlig del i de flesta av Botkyrka kommuns verksamhetsområden, exempelvis upphandling, information och kommunikation, demokratiutveckling samt fysisk miljö. Tillgänglighetsaspekten har successivt blivit så mycket bredare än enbart trottoarkanter och tunga dörrar. Ett konkret exempel bland många är framtagandet av kommunens skyltmanual. Inledningsvis fick vi hjälp av Funka, sedan satsade vi extra resurser, både ekonomiska och personella, för att hitta en bra nivå på tillgängligheten. Med våra tillgänglighetskrav blir skyltproduktionen något dyrare. Det är en kostnad som är godkänd av kommunstyrelsen vilket känns mycket bra.

Hur tillgänglig är Botkyrka kommun om fem år?

Då hoppas och tror jag att arbetet blivit än mer effektivt bland annat genom ökad kunskap på alla nivåer inom organisationen. Under åren fram till dess ska vi gemensamt riva de hinder som finns idag. En del för att lagen säger att vi är skyldiga till det. De flesta hinder ska vi riva i alla fall eftersom det är medmänskligt och inkluderande. Om fem år har vi också lärt oss ställa ännu tydligare tillgänglighetskrav vid våra upphandlingar så att det blir rätt från början.

Hur lyder Botkyrkas vision om tillgänglighet om ytterligare fem år, det vill säga tio år framåt i tiden?

Då stämmer vår kommunslogan ”Långt ifrån lagom” mer än väl in vad gäller tillgänglighetsperspektivet. En funktionsnedsättning blir inte till ett funktionshinder och alla Botkyrkabor, oavsett funktionsförmåga, har möjlighet att vara delaktiga på lika villkor.

Utbildningen Publicera tillgängligt