Funka samarbetar med Stockholms Stads dagliga verksamheter

Sedan många år har vi ett nära samarbete med funktionshinderrörelsen och ett stort nätverk av individer med olika funktionsnedsättningar. Att jobba användarcentrerat i alla delar är helt centralt för att vi ska kunna bibehålla vår spjutspetskompetens inom tillgänglighet.

För att ytterligare utveckla den delen av vår verksamhet har vi inlett ett samarbete med Stockholms Stads dagliga verksamheter, vilket innebär att vi kan jobba långsiktigt med flera olika målgrupper parallellt.

Vi på Kungsholmens dagliga verksamhet är tacksamma för denna unika möjlighet att bidra, säger Anders Andersson, Kvalitetssamordnare vid Enheten för sysselsättning i Stockholms Stad. Tillgänglighet och delaktighet är viktiga frågor för oss. Att Funka kan ta våra erfarenheter och förvandla dem till något positivt känns väldigt glädjande.

Väldigt mycket av det vi gör handlar om att undersöka hur webbplatser, appar, dokument, automater, produkter och mycket annat fungerar för människor med olika förutsättningar och behov. Vi genomför användartester, fokusgruppsdiskussioner, intervjuer och enkäter. Ofta på uppdrag av kunder eller i forskningsprojekt, men ibland för vår egen skull; eftersom allt vi rekommenderar är testat i verkligheten behöver vi kontrollera hur saker faktiskt funkar i praktiken.

Ett fast samarbete med dagliga verksamheter öppnar stora möjligheter, säger Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka. Arbetstagarna får chansen att lära sig nya saker samtidigt som vi får möjlighet att bättre förstå deras behov.

Genom ett löpande arbete med olika målgrupper kan vi bland annat samla in data på ett mer strukturerat sätt. Dessutom är det betydligt lättare att skapa bättre lösningar tillsammans med grupper av användare som vi träffar regelbundet.

Just nu har vi stort fokus på kognitiv tillgänglighet, där användarbehoven kan skilja sig väldigt mycket mellan målgrupperna. Då blir det ännu mer värdefullt att ha stora och breda testgrupper att tillgå.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada. Aktiviteterna på en daglig verksamhet utformas utifrån arbetstagarnas behov och önskemål. Meningen är att verksamheten ska likna ett arbete och arbetstagarna får viss ersättning. Verksamheten ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. I Stockholms Stad finns 184 dagliga verksamheter, varav 47 drivs i kommunal regi.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)