SCB har uppdaterat sin handlingsplan för tillgänglighet

Under vintern 2011 har Funka hjälpt Statistiska centralbyrån med några av punkterna i myndighetens handlingsplan för tillgänglighet. Bland annat har Funka tagit fram en strategi för när någon behöver information i ett alternativt format, till exempel som ljudfil eller punktskrift.

- Vi har också gjort en teknisk och pedagogisk revision av scb.se eftersom ett av målen för 2012 är att göra Statistiska centralbyråns webbplats mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

- Redan 2006 upprättade Funka tillsammans med Statistiska centralbyrån en handlingsplan för tillgänglighet, och sedan dess har myndigheten arbetat aktivt med att nå de uppsatta målen och att revidera sin handlingsplan.

Vilka fördelar ser du med att följa er handlingsplan för tillgänglighet?

- Genom att följa en tydlig handlingsplan arbetar vi för att ge personer med funktionsnedsättning ökad tillgänglighet till våra lokaler, vår verksamhet och den information vi tillhandahåller. Denna uppföljning kommer att visa på hur långt man inom myndigheten kommit med att klara av planerade åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och vilka utmaningar som kvarstår att arbeta med, säger Jessica Persson, verksamhetscontroller på Statistiska centralbyrån.

Alla verksamheter har nytta av en handlingsplan för tillgänglighet. Handlingsplanen säkerställer att man arbetar systematiskt med frågan och att man använder sina resurser på ett smart sätt. Funka kan hjälpa till med allt från definitioner och strategier till inventering och att skriva hela planen. Med Funka som bollplank blir det lättare att fatta kloka beslut och att prioritera bland de många åtgärder och krav på kompromisser som kommer att uppstå under arbetets gång.