Tre frågor till Maureen Piggot

Tre frågor till Maureen Piggot, Ekonomichef för European Disability Forum, paraplyorganisationen för europeiska funktionshinderorganisationer och tidigare ordförande i Inclusion Europe, en paraplyorganisation för medlemsorganisationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Baserat på din erfarenhet kring kognitiva funktionsnedsättningar, hur kan vi se till att alla människor kan dra nytta av den tekniska utvecklingen?

Den nya tekniken har funktioner som kan vara till mycket stor hjälp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar om de används för att stödja egenmakt, tillgång till information, lärande, kommunikation, personliga relationer, komplexa beslut och dagliga transaktioner. Men tekniken har också en baksida som riskerar att intensifiera exkludering.

För att frigöra potential och minimera risker krävs att personer med funktionsnedsättning, deras familjer, vänner och medlemsorganisationer är involverade i alla aspekter av utveckling av tjänster och produkter. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är inte en definierad grupp utan barn, vuxna och äldre med olika bakgrunder, behov och upplevelser. Själva funktionsnedsättningen är ofta dold eftersom funktioner som lärande, minne, hantering av tid och andra abstrakta begrepp påverkar det kognitiva. På samma sätt kan utmaningar vara svåra att beskriva, vilket gör det svårare för innovatörer att föreställa sig potentiella lösningar.

Åtgärder krävs för att öka antalet och mångfalden av människor som kan föra in sin expertis i processer för forskning, utveckling och standardisering för att skapa relevant och tillgänglig teknik. Funktionshinderorganisationer spelar en viktig roll för att identifiera experter, och industrin bör se till att samarbeta med dem för att stimulera innovation, utveckla nya marknader och bättre produkter som uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vilka innovativa hjälpmedel eller funktioner för ökad tillgänglighet tycker du borde utvecklas?

Jag skulle vilja se framsteg inom sök- och maskininlärningsteknologi som kan användas för att tolka och presentera innehåll så det blir mer begripligt och möjligt att utforma efter användarens preferenser och behov. Jag skulle också vilja se seriösa spel, andra inlärningsapplikationer, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och beslutsstöd som är fullt ut tillgängliga för alla som behöver dem, inklusive människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Det jag däremot inte vill se är att tekniken används för att fortsätta institutionaliseringen. Det finns redan många exempel på övervakningsfunktioner som införs utan den berörda personens medgivande. Det är särskilt vanligt vad gäller tjänster för äldre, men förekommer alltmer i tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Äldre och personer med funktionsnedsättningar har naturligtvis samma rättigheter vad gäller personlig integritet som alla andra.

Vilket är det viktigaste steget för Europa när det gäller inkludering?

Det viktigaste är att avsluta segregeringen som signalerar att det är okej att behandla vissa människor annorlunda. Så länge vissa barn utesluts från skolan helt eller tvingas gå till specialskolor på grund av deras funktionsnedsättning kommer samhället aldrig bli inkluderande. Den mest extrema formen av segregering upplevs av de människor som inte ges något annat alternativ än att bo på institutioner, exkluderade från samhället och utan möjlighet till ett normalt liv och relationer. För många är detta verkligheten från födelse eller tidig barndom. De är de glömda européerna.

Europa och varje medlemsland måste förbinda sig att utarbeta en plan för att avsluta användningen av institutioner genom att maximera användningen av EU- och nationella fonder för att:

  • stödja familjer
  • planera för framtiden

utveckla faciliteter och tjänster för att hjälpa institutioner att hitta och flytta till lämpliga bostäder med personlig assistans och socialt stöd
Europa har en imponerande lagstiftning om rättigheter och inkludering på nationell och internationell nivå. EU:s ratificering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning var ett djärvt steg framåt. I den fysiska världen förbättras successivt tillgänglighet till kollektivtrafik och byggnader, även historiska byggnader. Med Upphandlingsdirektivet, Webbtillgänglighetsdirektivet och den europeiska tillgänglighetslagen ökar inkluderingen i den digitala världen. Jag tror att detta kommer att hjälpa oss att uppnå framsteg när det gäller verklig social integration.