Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

Lagom till 23 september presenterar Funka nya tjänster som ger stöd till dig som behöver underlag för din tillgänglighetsredogörelse, oavsett om det handlar om granskning, test, lösningsförslag eller rekommendationer.

Vi testar dina gränssnitt på samma sätt som EU-kommissionen kräver. Funkas experter har lett arbetet med att utveckla Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik. Det betyder att våra konsulter vet precis vad som behöver göras och att du kan känna dig helt trygg med resultatet.

För att publicera en tillgänglighetsredogörelse behöver du veta status på dina gränssnitt. Vi kan hjälpa dig genom olika typer av granskningar, som alla har det gemensamt att du kan använda dem som underlag när du deklarerar tillgänglighetsnivån för gränssnittet. Beroende på hur mycket du redan har kunskap om kan vi anpassa insatsen till precis det du behöver.

Våra certifierade tillgänglighetsexperter ger stöd vad gäller hur lagen ska tolkas och hjälper dig att formulera en tydlig redogörelse som både hjälper användare och DIGG.

Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik

Metoden som alla medlemsländer måste använda för att kontrollera att lagen efterlevs består av två olika delar: förenklad och fördjupad granskning.

Förenklad granskning

Den förenklade granskningen fokuserar på att hitta avsteg från kraven och kommer att genomföras på ett större antal gränssnitt. Det handlar om att hitta fel som behöver åtgärdas och resultatet av den förenklade granskningen visar enbart att något inte är tillgängligt.

Genom att använda den förenklade granskningsmetodiken ger vi dig en snabb överblick över webbplatsens status. Vi gör stickprov på krav som omfattar alla fyra principer i WCAG och alla målgrupper som lagen omfattar. Den förenklade granskningen ger dig en översiktlig bild av hur stora eller små tillgänglighetsproblem webbplatsen har, vilket hjälper dig att prioritera och planera arbetet.

Om du vill göra stickprov för att kolla kvaliteten på en leverantörs arbete, om du behöver en fingervisning om din nuvarande status, eller få ett underlag för att äska budgetmedel för att kunna jobba med tillgänglighet framöver, är den förenklade granskningen ett bra val.

Observera att Funkas granskningar genomförs manuellt av experter med och utan funktionsnedsättning. Det finns inga automatiska verktyg som kan granska olika steg i dynamiska tjänster och liknande, vilket tillsynsmetodiken kräver.

Fördjupad granskning

Den fördjupade granskningen fokuserar på att kontrollera att samtliga krav är uppfyllda och kommer att genomföras på ett mindre antal gränssnitt. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.

Genom att använda den fördjupade granskningsmetodiken ger vi dig en fullständig bild av hur långt din webbplats är från att uppfylla lagens krav. Resultatet från granskningen kan publiceras direkt på webbplatsen som detaljerad rapport tillsammans med din tillgänglighetsredogörelse.

Du kan även välja att låta oss formulera beskrivningar i din tillgänglighetsredogörelse, hantera återkoppling från slutanvändare och ge råd kring eller leverera alternativa format.

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgänglig din webbplats är och samtidigt få underlag till din tillgänglighetsredogörelse är den fördjupade granskningen produkten du ska välja. Funkas välkända kvalitetsarbete innebär att samtliga framgångskriterier kontrolleras av två av varandra oberoende experter samt testas med olika typer av hjälpmedel.

Omfattande granskning

Båda dessa nivåer på granskning handlar om lagens krav. Men våra kunder vet ju att EN-standarden/WCAG inte räcker för att alla människor ska kunna använda gränssnittet. Därför erbjuder vi också en mer omfattande granskning av hur väl gränssnittet fungerar för användare, baserat på vårt omfattande samarbete med funktionshinderrörelsen, vår vetenskapliga forskning och vår långa erfarenhet.

Om du vill följa lagen men också se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster på din webbplats är den omfattande granskningen det självklara valet.

Kontakt