Våra uppdrag

Funka bedriver konsultverksamhet inom allt som har med tillgänglighet och användbarhet att göra, men även förtroendeuppdrag, forskning, innovationsprojekt och standardisering. Vi samarbetar ofta med funktionshinderrörelsen och många olika universitet, eftersom vi tror på att dela kunskap och vidga våra vyer.

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.

Innovationsprojekt om inkluderande information

Tillsammans med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet ska Funka ta fram en metod för att producera begriplig information. Baserat på erfarenheter från tidigare forskningsprojekt testar vi olika modeller för att nå personer med annat modersmål än svenska. Vinnova finansierar projektet.

Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

Tänk om de verktyg som används för att skapa webbplatser och intranät skulle ha inbyggd tillgänglighet från början, vad mycket lättare livet skulle bli! Snart kan det bli verklighet, för Funka har fått finansiering från EU-kommissionen för ett projekt som ska bidra till ökad tillgänglighet i publiceringssystem.

VR för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Inlevelseövningar är ett bra sätt att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar. Att låta personer med egna erfarenheter berätta om sina upplevelser fungerar ofta ännu bättre. Nu kombinerar vi dessa idéer i ett Vinnova-finansierat projekt där vi ska ta fram VR-upplevelser kring dolda funktionsnedsättningar. Tillsammans med Lunds Universitet och DART utvecklar vi utbildningsmaterial för ett mer inkluderande arbetsliv.

Kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

I ett nytt forskningsprojekt kommer Funka att ta fram testbara krav för att se till att digitala gränssnitt är tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Dagens standarder och regelverk har fokus på tekniska lösningar för fysiska funktionsnedsättningar, men många användare har helt andra typer av behov.

KPA Pension tar hjälp av Funka

När KPA Pension behövde se över tillgängligheten på sina webbplatser, var Funka en naturlig samarbetspartner för expertgranskningar.

Funka utvecklar verktyg för självdeklaration

Funka har fått i uppdrag att utveckla ett verktyg för enklare tillsyn av självbetjäningsautomater. I Norge gäller lagkraven om tillgänglighet även automater och det är tillsynsmyndigheten Difi som gett oss uppdraget. Verktyget ska underlätta arbetet med tillsyn genom att den som ansvarar för automaten själv deklarerar status på tillgänglighet.

Myndigheten för tillgängliga medier tar hjälp av Funka

Vid produktionen av sin årsredovisning vände sig Myndigheten för tillgängliga medier till Funka för att säkerställa att det omfattande materialet kan läsas och hanteras av alla.

Linköping satsar på inlevelseövningar

Linköpings kommun har anlitat Funka för inlevelseövningar inom ramen för ett kompetensutvecklingsprogram kallat Vinna-Vinna. Deltagarna får genom prova på-övningar och simulering själva uppleva hur stadsmiljön fungerar för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Att ta sig fram med rullstol eller med simulerad synnedsättning blir en tankeväckare för många.

Kristinehamns kommun satsar på användartester

Kristinehamns kommun behövde utveckla en helt ny webbplats. För användartester valde de att samarbeta med Funka, och fick mycket bra tips på struktur- och innehållsförändringar.

Stockholms stad arbetar med användartester

Stockholms stad är mitt uppe i en omvälvande utveckling av webbplatsen stockholm.se. I detta arbete tar de hjälp av Funka för användartester, så att stadens invånare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att hitta vad de söker och ha en smidig användarupplevelse på vägen dit.

Tillväxtverket förbereder sig

Inför det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet anlitade Tillväxtverket Funka för att granska webbplatsen verksamt.se. Målet är att verksamt.se ska uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 på AA-nivå.

Att tillgängliggöra vårt musikaliska kulturarv

Funka har hjälpt Konserthuset Stockholm att göra sitt historiska arkiv tillgängligt för alla. Genom digitala lösningar kan kultur nå fram till fler.

Funka utreder certifieringsmöjligheter

På uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor ska Funka undersöka möjlig certifiering i design för alla inom IT-branschen.

Viktigt med extern granskning

Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i september är det allt fler myndigheter, kommuner och statliga bolag som låter Funka kontrollera hur väl deras digitala gränssnitt uppfyller kraven. Västerviks kommun berättar om hur Funkas revision hjälper dem vidare i arbetet med tillgänglighet.

Nästa steg för Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, har återigen valt Funka som leverantör för att få en långsiktig stabilitet vad gäller tillgänglighet i sitt digitala utvecklingsarbete.

Bokförlag satsar på tillgänglighet

Det norska bokförlaget Gyldendal vill ligga i framkant när kraven på tillgänglighet skärps inom utbildningssektorn i Norge. Därför har de använt Funka för att utbilda sina anställda och för expertgranskning av sin webbplattform.

Funkas Kommunnätverk är viktigt

Något av det roligaste vi gör på Funka är att jobba med kommuner i vårt nätverk. Läs vad deltagarna tycker så kanske du också vill vara med?

Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet vid rekrytering

I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.

Projekt om lärplattform avslutat

Funka har bidragit med metodik, testning och mätning av tillgänglighet i utvecklingen av nästa generation av lärplattformen Claned. Nu avslutar vi det EU-finansierade forskningsprojektet och ser framåt.

Funka utbildar funktionsrätts-jurister i Trier

Tillgänglighet, offentlig upphandling och lagstiftning är ett populärt ämne för Funka personal att föreläsa om i olika delar av världen. Nu senast vid akademin för europeisk lag, Academy of European Law i Trier i Tyskland.

En tillgänglighetsmanual ger trygghet

Swedavia har gett Funka i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra den Tillgänglighetsmanual som styr verksamheten vid de flesta svenska flygplatser vad gäller allt från bemötande till lokaler.

European Patients’ Forum väljer Funka

Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats för den europeiska patientorganisationen European Patients’ Forum, EPF.

Botkyrka kommuns väg mot tillgänglighet

Botkyrka kommun arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Bland annat har de anlitat Funka för utbildning av sin personal i att publicera tillgängligt. Ann Bjellert, funktionshinderstrateg vid Botkyrka kommun, berättar om kommunens väg mot att bli mer tillgänglig.

Forskning om flexibla system

Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.

Sodexo väljer Funka

Funka har utvecklat två webbplatser med höga krav på tillgänglighet på uppdrag av Sodexo: Syncentralen i Stockholms län och Hjälpmedelsservice i Östergötland.

Begriplig text - information för alla

Begriplig text och information för alla är ett treårigt forskningsprojekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Under hösten genomför Funka tillsammans med Begripsam användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.

När standardisering måste gå undan

Funkas Susanna Laurin bidrar till utvecklingen av en uppdaterad version av EN301549 som behövs när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft så här dags nästa år.

Tolka de internationella riktlinjerna

Nu kan du vara med och påverka, diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt i det nya verktyget COMPARE. Målet är att fler ska tolka kraven i de internationella riktlinjerna WCAG 2.0. på samma sätt.

Funka stöd till EU-kommissionen

För att ge EU-kommissionen stöd under den övergångsperiod när medlemsstaterna harmoniserar sin nationella lagstiftning om webbtillgänglighet för att stämma med EU-reglerna har en expertgrupp tillsatts. Funkas Susanna Laurin är en av experterna som valts ut för uppdraget.

Stort EU-projekt om digital innovation

Under de närmaste 3,5 åren kommer Funka leda ett stort projekt för att stödja digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande, finansierat av EU-kommissionen.

Projekt om ett inkluderande arbetsliv

Med finansiering från norska UNIKT ska Funka ta fram goda exempel och bra lösningar för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Många fokuserar på problemen, men vi vill peka på det som fungerar!

Funka digitaliserar revisionerna!

Med stöd från Vinnovas innovationsfinansiering ska Funka utveckla och testa en prototyp för digital hantering av expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbgränssnitt.

Automaters tillgänglighet

Den norska lagen om diskriminering och tillgänglighet omfattar inte bara webbplatser utan även automater. Nu börjar kontroll av att automaterna efterlever kraven. Samtidigt publiceras den vägledning för utplacering av automater som Funka har utvecklat på uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi, med text och illustrationer.

G3ict och IAAP i EU

Nu tar det internationella tillgänglighetsarbetet nästa steg vad gäller samordning. Funka har fått i uppdrag att representera två globala organisationer i EU-sammanhang.

Funka utreder teknik för uppläst text

På uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv ska Funka kartlägga vilka tekniska lösningar för uppläsning av text i tv-sändningar som finns på olika marknader. Vi ska även ta reda på hur lösningarna uppfattas av användare och vilka kostnader de medför.

Hur information ska nå fler

Just nu genomför Funka en uppföljande undersökning om hur offentlig sektor informerar personer som av olika skäl har svårt att läsa och förstå information. Den här gången har vi även med nyanländas perspektiv.

Funka utreder digitala barriärer

Nu publicerar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, en statlig myndighet i Norge, Funkas rapport: Digitala hinder för ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning. Många intressanta resultat och lösningar, men det finns fortfarande mycket som återstår.

Nytt projekt om begriplighet

Funka deltar i ett spännande projekt som handlar om hur personer med olika typer av kognitiva svårigheter ska få mer begriplig samhällsinformation. Dyslexiförbundet leder projektet som finansieras av Arvsfonden.

Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG

Funka ska tillsammans med tyska DIAS och franska BrailleNet jämföra och diskutera hur man bäst mäter webbtillgänglighet. Målet är att uppnå samsyn mellan olika experter.

Verktyg för att mäta tillgänglighet

En av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen” är Ayond som tillsammans med Funka ska utveckla ett verktyg för att mäta tillgänglighet – på riktigt.

Digital hälsokompetens i Europa

Funka har fått ytterligare ett EU-projekt beviljat. IC Health ska utveckla modeller för att förbättra EU-medborgarnas kunskaper om hälsa på webben.

Att jobba med dyslexi

Dyslexiförbundet leder ett projekt som ska undersöka hur personer med dyslexi hanterar sin arbetssituation. Projektet som Funka deltar i heter Orden på jobbet.

Funktionshinderråd i Norge

Funka har fått finansiering från Norges kommunal- och moderniseringsdepartement för att utveckla en handbok för personer som är aktiva i kommunala och regionala funktionshinderråd i Norge.

Begripsam lever vidare

Det viktiga Arvsfondsprojekt om kognitiv tillgänglighet som Funka deltagit i är nu avslutat. Men i stället för att lägga ner verksamheten bildas nu Föreningen Begripsam, för att fortsätta påverka samhället i en riktning mot kognitiv tillgänglighet.

Tillgänglighet och turism

Funka har fått ännu ett projekt i Turkiet: nu ska vi ta fram instruktionsfilmer om tillgänglighet och funktionsnedsättning för den turkiska branschorganisationen för turistguider.

Kvinnor med funktionsnedsättning

Funka har tillsammans med 14 europeiska partners fått EU-finansiering för ett forskningsprojekt med syfte att riva hinder för kvinnor med funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt: WeGovNow

Tillsammans med Empirica och andra partners deltar Funka i ett forskningsprojekt som ska utveckla en ny, interaktiv plattform för medborgardialog och digitalt engagemang.

Verktyg för datainsamling

Enkäter och undersökningar fungerar ofta dåligt för personer med olika funktionsnedsättningar. Det är ett av skälen till att dessa användare inte syns i statistiken. Funka, Kungliga Tekniska Högskolan och Dyslexiförbundet får nu innovationsstöd av Vinnova för att ta fram ett verktyg som fungerar för alla.

Funka för Föräldrar

Funka är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar. Vi utvecklar en plattform för kommunikation mellan föräldrar, lärare och elever som funkar för alla.

Mätmetod för Europa

På uppdrag av EU-kommissionen har Funka tagit fram rekommendationer kring en mätmetod för webbtillgänglighet. När den Europeiska lagen om webbtillgänglighet träder i kraft ska den kontrolleras med en gemensam metod.

Innovativt lärplattformsprojekt

Med stöd från innovationsprogrammet Eurostars vidareutvecklar Funka i samarbete med Claned Group och Laurea universitet i Finland lärplattformen CLANED så att den bland annat blir tillgänglig och mer användarvänlig.