Funkas rekommendationer för att mäta tillgänglighet

Tillsammans med Empirica och European Disability Forum, W3C och COWI har Funka på EU-kommissionens uppdrag tagit fram rekommendationer för hur webbtillgänglighet ska mätas och kontrolleras.

När det så kallade Webbtillgänglighetsdirektivet, alltså lagstiftning på tillgänglighetsområdet, träder i kraft, ska kontroll av efterlevnad ske med samma metodik i hela EU.

Inom ramen för uppdraget har vi:

  • kartlagt de nationella mätmetoder som används i EUs medlemsstater i dag
  • granskat och jämfört dessa vad gäller kvalitet och tillförlitlighet, alltså att det finns möjlighet att upprepa ett test och få samma resultat
  • jämfört metodernas resultat med W3Cs metodik för att kontrollera att man mäter rätt sak
  • genomfört användartester med personer med funktionsnedsättning för att validera användarupplevelsen

Sammantaget hittade vi 47 mätmetoder, dels kontroll utförd av offentliga organ i länder med nationell lagstiftning eller regelverk, dels kontroll utförd av offentliga organ i länder utan lagar eller tvingande regler, men också andra typer av mätningar, exempelvis genomförda av ideella organisationer eller kommersiella aktörer.

Trots vissa olikheter finns många gemensamma drag

De flesta aktuella mätmetoderna använder en kombination av manuella och automatiska tester. Få länder genomför regelbundna kontroller. Slutanvändare är mycket sällan involverade i testerna.

Flera av metoderna dåligt dokumenterade, vilket gör testresultaten osäkra. En del av de metoder vi kontrollerade i detalj hade stora problem med kvalitet och tillförlitlighet.

Ingen av de testade metoderna skulle enligt vår bedömning fungera för att kontrollera att Webbtillgänglighetsdirektivet efterlevs.

Funkas rekommendationer

Det finns oerhört många överväganden som måste tas in i en sådan här rekommendation, men baserat på resultatet av studien har vi kommit fram till att det mest verkningsfulla är att göra flera olika saker parallellt. Det viktigaste är att inte enbart mäta tillgängligheten, utan att se till att kontrollen samtidigt innebär att öka kunskapen hos webbplatsägarna.

I korthet går våra rekommendationer ut på att

  • Kombinera självdeklaration och kunskapshöjande åtgärder med expertutvärdering och involvering av slutanvändare
  • Basera urvalet av webbsidor att testa på W3Cs utvärderingsmetodik, WCAG-EM
  • Basera själva testerna på den norska metodens indikatorer
  • Säkerställ att metoden ständigt utvecklas

Metoder för att övervaka webbtillgänglighet i Europeiska unionen (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Funka tar fram rekommendationer för en Europeisk mätmetod för webbtillgänglighet

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)