Praktiska tester av verktyg för medborgardialog i norska kommuner

Efter en inledande kartläggning har Funka fått förtroendet att leda införandet av digitala verktyg för medborgardialog i två norska kommuner. Uppdragsgivaren är det norska Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, KMD.

Resultatet av den inledande kartläggningen är en rapport som visar på den mängd olika verktyg som finns, och en djupare beskrivning av fyra av de verktyg vi valt ut som extra intressanta.

Det är en stor spridning både i komplexitet och funktionalitet bland de digitala verktyg som en kommun kan använda för att ha en ökad digital dialog med medborgarna. Allt ifrån vanliga sociala medier till komplexa verktyg för att ge förslag, debattera, budgetera och rösta. Även om i stort sett alla kommuner använder enklare verktyg som Facebook eller användarenkäter, är det mycket få som testat mer omfattande verktyg som ger invånarna en större möjlighet till verklig dialog. De fyra verktyg som vi tillsammans med KMD valt ut och beskrivit mer i detalj är exempel på olika typer av mer funktionsrika verktyg som används internationellt men mycket lite i Norge och Sverige.

Projektet fortsätter med att ett av verktygen, LiquidFeedback, testas i norska kommuner. Fokus ligger på utvärdering av verktyget i en riktig användningssituation och att identifiera vad som gör att en kommun kan lyckas med den här typen av verktyg.

Vi tror att en stor del av nyckeln till att lyckas ligger i kommunens egna processer och sätt att implementera verktyget, säger Andreas Cederbom på Funka som leder arbetet med studien. Därför är den här delen av projektet så intressant.

Vi översätter verktyget till norska och implementerar det i två kommuner. Genom workshops med kommunerna kommer vi sedan att bestämma hur verktygen ska användas och i vilken omfattning. Vi kommer också att utbilda personer i de kommunala organisationerna i hur man sköter verktygen. En viktig del blir att ta fram rutiner för kommunikationen till medborgarna, hur data ska samlas in och hur verktygen ska underhållas för att kommunen ska få ut mesta möjliga nytta. Projektet avslutas sommaren 2019 och då kommer en ny rapport med fokus på implementationen i den kommunala organisationen.

Det är viktigt att poängtera att vi inom ramen för detta uppdrag inte har undersökt tillgängligheten i verktygen. Parallellt med det här uppdraget genomför vi ett projekt finansierat av Bufdir kring tillgängligheten i den här typen av verktyg.

Kartläggning av digitala verktyg för medborgardialog i kommuner 2018 (norsk text), pdf (817 kb), öppnas i nytt fönster

Beskrivning av verktyget My Neighbourhood (norsk text), pdf (536 kb), öppnas i nytt fönster

Beskrivning av verktyget LiquidFeedback (norsk text), pdf (525 kb), öppnas i nytt fönster

Beskrivning av verktyget Decidim (norsk text), pdf (533 kb), öppnas i nytt fönster

Beskrivning av verktyget CommunityMaps (norsk text), pdf (1,2 Mb), öppnas i nytt fönster

Bufdir låter Funka utreda tillgängligheten hos demokrativerktyg

Pressmeddelande om projektet om praktiska tester av verktyg för medborgardialog (norsk text), på norska regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)