Utredning om Irlands IT-sektor och universell utformning

Irlands myndighet för funktionshinderfrågor, National Disability Authority, har gett Funka i uppdrag att utreda vad IT-sektorn kan om universell utformning. Resultatet ska fungera som underlag för att utveckla kurser i ämnet.

Irland har blivit en av världens främsta knytpunkter för IT-sektorn. Många av teknikvärldens bjässar har förlagt sina europeiska huvudkontor till Dublin, där de arbetar sida vid sida med en dynamisk, lokal ”start-up”-kultur. För att se till att Irland upprätthåller sin konkurrensfördel på detta område måste de som arbetar med IT i landet hålla sig stadigt uppdaterade.

I Irland är begreppet universell utformning både definierat och fastslaget som ett specifikt krav i lagstiftningen. Det gör att Irland skiljer sig från de flesta andra EU-länder. Men vad betyder det här för dem som är verksamma i den allt viktigare IT-sektorn?

För att besvara den frågan har Funka undersökt vad de som arbetar med IT i Irland kan om universell utformning, och vad de fortfarande behöver lära sig. Utredningen omfattade litteraturstudier, en webbenkät och ett antal intervjuer med nyckelpersoner, bland annat från Irish Computer Society, ICS, som också har varit med och utformat uppdraget.

Vår undersökning gav oss väldigt blandade resultat, säger Emil Gejrot, utredare på Funka. Även om många åtminstone hade hört talas om tillgänglighet eller universell utformning, var det få som hade några egentliga färdigheter på området. Det är tydligt att det behövs fortbildningskurser om det här ämnet.

Funka presenterade resultaten vid en workshop i Dublin, i närvaro av representanter från offentlig, privat och högskolesektor. På längre sikt kommer Funkas utredning och rekommendationer användas av NDA och ICS i deras arbete med att skapa nya fortbildningskurser i universell utformning för yrkesverksamma i IT-sektorn.

För Funka kan uppdraget vara användbart även på andra sätt.

Genom vår utredning har vi fått en mycket bättre förståelse för den särskilda betydelse universell utformning har i det irländska sammanhanget, säger Emil Gejrot. Den har också gett oss tillfälle att fördjupa oss i hur universell utformning borde läras ut till dem som arbetar med IT. I slutänden kan det vi har lärt oss tillämpas inte bara i Irland, utan också på andra platser.

Faktum är att Funkas experter redan nu drar nytta av dessa erfarenheter i ett pågående projekt som siktar mot att utveckla högskolekurser om webbtillgänglighet. I detta Nordplus-finansierade projekt samarbetar vi med branschorganisationen IAAP och ett antal nordiska universitet för att höja kunskapsnivån vad gäller tillgänglighet och universell utformning runtom i världen.

Funkas uppdrag för NDA pågick under 2018. Det överlämnades som en skriftlig rapport för internt bruk i början av 2019.

Irlands myndighet för funktionshinderfrågor, NDA (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet, ett projekt finansierat av Nordplus