Program, dokumentation 2009

Funkas Tillgänglighetsdagar 2009 är nu avslutade. Här har vi samlat programmet, information om talarna och dokumentation av presentationerna för nedladdning.

Onsdag 15 april: Från teknik till användare 


Tillgänglighetsdagarnas moderator: Lennart Engelhardt.

Lennart Engelhardt är entreprenör, innovatör och grundare av bland annat Funka Nu AB.

Han är managementkonsult för hållbar affärsutveckling och VD för National Geographic fotografen Mattias Klums verksamheter.


E-inkludering; vision och verklighet

EUs arbete med det som kallas e-inclusion är visionärt och drivs på strategisk nivå inom kommissionen. Hur sker det praktiska arbetet, vad händer efter 2010 och vilka krav kommer att ställas på medlemsländerna?

Talare:
Paul Timmers, chef för avdelningen för IT och inkludering under EU-kommissionens generaldirektorat för information, samhälle och media.

Paul Timmers presentation (engelska) i pdf-format, 848Kb, öppnas i nytt fönsterPaul Timmers presentation (svenska) i pdf-format, 663Kb, öppnas i nytt fönster


Vem bestämmer på webben

The World Wide Web Consortium, W3C, är en öppen och global organisation som arbetar enligt principen om konsensus. IT-branschen, handikapporganisationer, offentliga organ och engagerade privatpersoner är lika välkomna att bidra till att utveckla webben till sin fulla potential.

Web Accessibility Initiative, WAI, utvecklar strategier och riktlinjer för att göra webben tillgänglig för personer med funktionshinder. Riktlinjerna omfattar bland annat webbplatsers innehåll, publiceringsverktyg, webbläsare och mediaspelare.

Talare:
Shadi Abou-Zahra arbetar för W3C i Wien. Han är koordinator och aktivitetsledare för Web Accessibility Initiative, WAI. Shadi arbetar med samordning mellan WAI, olika standardiseringsorgan och handikapporganisationer. Han är ordförande för arbetsgruppen för granskning och verktyg och han är även aktiv inom WAIs arbete med äldrefrågor (WAI-AGE).

Shadi Abou-Zahras presentation om W3C (engelska), öppnas i nytt fönster
Shadi Abou-Zahras presentation om W3C  (svenska), öppnas i nytt fönster


Norge visar vägen

Den nya norska lagen om tillgänglighet för privata och offentliga IT-tjänster bygger på universell utformning, det vi på svenska kallar design för alla. Varför är lagstiftning ett bra verktyg just nu? Vilka utmaningar står Norge inför? Lagens huvudsakliga innehåll presenteras, samt hur den ska genomföras.

Talare:
Stig Aga Aandstad, Seniorrådgivare vid Reform- och Administrationsdepartementet i Norge. Stig Aga Aandstad  har tidigare arbetat med Lisabonstrategin och EU-kommissionens arbete med IT-frågor (i2010). Han har arbetat med liknande frågor inom Norges Handels- och Industridepartement och innovationsarbete inom det privata näringslivet. Dessutom har han en licentiatexamen i internationell historia och har forskat vid Oslos internationella fredsforskningsinstitut PRIO.

Stig Aga Aandstads presentation i pdf-format, 3Mb, öppnas i ett nytt fönster


WCAG 2.0 – en milstolpe för tillgänglighetsarbetet

Den första versionen av WCAG blev en viktig faktor när det gäller att sprida kunskap om tillgänglighet. Riktlinjerna har möjliggjort ett stort arbete för att utveckla webbplatser som inkluderar alla.

I december 2008 publicerade W3C en efterlängtad andra version av regelverket, baserat på webbens nuvarande tekniska status. De nya riktlinjerna ska vara lättare att förstå, möjliga att testa och mer teknikoberoende. Vad är nytt i WCAG 2.0? Hur tar vi oss från version 1 till 2?

Talare:
Shadi Abou-Zahra, W3C
(presentation  av talaren, se ovan)

Shadi Abou-Zahras presentation om WCAG 2.0 (engelska), öppnas i nytt fönsterShadi Abou-Zahras presentation om WCAG 2.0 (svenska), öppnas i nytt fönster


Tillgänglig multimedia i Holland

Hur långt har tillgänglighetsarbetet kommit i Holland? Finns det något vi kan lära oss av? Fokus på  hjälp till självhjälp ökar medvetenheten hos alla som arbetar med IT-frågor i den offentliga förvaltningen.

Just nu  arbetar man med ett spännande projekt med video som kan göras helt tillgänglig för hjälpmedelsanvändare. Dessutom är tekniken billig och lätt att använda även för personer utan speciellt teknikintresse.

Talare:
Eric Velleman är chef för Bartiméus Accessibility Foundation. Han är specialist på IT-tillgänglighet och arbetar själv med både forskning och utbildning inom området. I W3C är han medlem av den rådgivande kommittén  och aktiv i flera arbetsgrupper.

Eric Vellemans presentation (engelska) i pdf-format, 4Mb, öppnas i nytt fönsterEric Vellemans presentation (svenska) i pdf-format, 2Mb, öppnas i nytt fönster


Krav på tillgänglighet i offentlig upphandling

Det finns tre olika standardiseringsorgan i Europa och alla har nationell representation. Men hur funkar det egentligen? Vi får en översikt över de olika standardiseringsarbeten som just nu är aktuella inom området tillgänglighet. Dessutom presenteras senaste nytt från Mandat 376 som behandlar krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling.

Standardisering har länge varit ett ämne för specialister. Men nu arbetar man inom EU för att öka möjligheterna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna medverka i arbetet. 

Talare:
Luc van der Berghe har varit aktiv inom Europeiska Kommittén för Standardisering, CEN, sedan 1990. Han är specialiserad på IT-standarder och arbetar med tillgänglighet, e-Government och e-learning inom den verksamhetsgren som kallas Innovation- och Utvecklingsdepartementet.

Luc van der Berghes presentation (engelska) i pdf-format, 438Kb, öppnas i ett nytt fönsterLuc van der Berghes presentation (svenska) i pdf-format, 311Kb, öppnas i ett nytt fönster


Stationer, utställning och mingel

Funkas användarpanel och konsulter tar emot vid olika stationer som visar allt från hjälpmedel till presentation av projekt. Utställningen fungerar som Funkas populära Öppet Hus och ger möjlighet att ställa kluriga frågor till både slutanvändare och experter, prova hjälpmedel och testa sin egen webbplats med världens tuffaste testpanel.

Hur funkar det i verkligheten? Går det att skapa tillgänglig AJAX? Vad säger användare med speciella behov om de nya riktlinjerna? Det här är användarcentrerad utveckling – live!
Snittar och bubbel, erfarenhetsutbyte och en trevlig stund ingår!


Torsdag 16 april: En dag om begriplighet


Är text alltid rätt?

Samhällets information till medborgaren kommer nästan alltid i form av en text. Samtidigt vet vi att många har svårt att begripa vad de läser. Hur långt kan vi komma genom att förenkla en text? Vad är det som gör en text begriplig och vem har nytta av så kallade lättlästa texter på webben?

Kanske är det dags att tänka om? Idag är det enkelt att producera och publicera information på andra sätt. Vi kan göra filmer, läsa in texter, skapa multimedia. Vad händer om vi tänker på det sättet? Om vi använder nätets möjligheter att presentera information på olika sätt och i olika format?

Talare:
Torbjörn Lundgren är författare och medlem av Dyslexiförbundet FMLS. Han sitter också i styrelsen för Centrum för lättläst. Hans Hammarlund, FUB Stockholm, har länge arbetat med hur IT kan stödja personer med nedsatt förmåga.

Torbjörn Lundgrens presentation i pdf-format, 1Mb, öppnas i ett nytt fönster


Från lättläst till begripligt och klart

Hur lättläst hjälpte oss att börja skriva så att alla förstår.

Kort inpass av:
Magnus Korkala, webbredaktör vid riksdagens informationsenhet

Magnus Korkalas presentation i pdf-format, 88Kb, öppnas i ett nytt fönster


Konsten att föreställa sig

Många människor upplever att produkter utformas på ett sätt som tyder på att tillverkaren egentligen inte bryr sig om användaren.
På vilket sätt kan vi underlätta för producenter att göra sig en bild av användaren och hennes sätt att förstå och använda produkten?

Oavsett om det gäller utformning av fysiska föremål eller virtuella världar krävs att vi försöker läsa av och tolka varandras inre bilder om slutresultatet ska bli bra.

Talare:
Arne Svensk är kognitionsforskare vid Certec, Lunds Tekniska Högskola.

Arne Svensks presentation "Konsten att föreställa sig" i pdf-format, 5Mb, öppnas i nytt fönsterBonusmaterial från Arne Svensk, "Sitter i väggarna" i pdf-format, 59Kb, öppnas i nytt fönster


Avskrivs på grund av obegriplighet

Förundersökning om misstänkt fusk mot Försäkringskassan lades ned av åklagare. Anledning: Informationen går inte att begripa. Måste man vara jurist för att förstå?

Kort inpass av:
Klas Lorefors är kammaråklagare vid Jönköpings åklagarkammare


Hur vet vi att något är begripligt?

Vad säger forskningen? Hur avgör man om mottagaren av information har begripit? Kan designprinciper för användbarhet  användas även för att göra information mer begriplig? Finns det några intressanta rapporter och studier att fördjupa sig i?

Talare:
Håkan Eftring forskar om tillgänglighet och användbarhet vid Certec, Lunds Tekniska Högskola.

Håkan Eftrings presentation i pdf-format, 1Mb, öppnas i ett nytt fönster


Tredje språket...

När vi kombinerar ord, bild och form för att låta olika uttrycksformer samverka blir det lättare att förstå. Vi använder alla våra sinnen för att kommunicera.

Kort inpass av:
Jan-Erik Ander är Kreativ chef på Kreab och en av företagets grundare. Jan-Erik har över 40 års erfarenhet av att förklara komplicerade fakta med ord, bild och form. Han är utbildad på Konstfack och preses i Bild och Ord Akademin. Jan-Erik är författare till boken Tredje språket – kommunikation med flera sinnen.Jan-Erik Anders presentation i pdf-format, 11Mb, öppnas i ett nytt fönster


Begriplig Samhällsinformation

Tillsammans med flera handikappförbund driver Funka ett projekt finansierat av Arvsfonden. Syftet är att testa begriplighet och försöka hitta sätt att nå fler genom att använda annat än text, eller text i kombination med andra format.

Vad krävs om information ska nå alla? Vi presenterar projektet, vad vi testar och hur det går till. Metoder och stöd till informationsavdelningen. Processer som leder till ökad begriplighet.

Talare:
Stefan Johansson är ideolog och tillgänglighetsexpert på Funka.Stefan Johanssons presentation i pdf-format, 804Kb, öppnas i ett nytt fönster