Dokumentation och program 2010

Dag 1, onsdag 13 april


08.45-9.30 


EUs arbete för tillgänglighet

EUs arbete med digital inkludering bygger på FNs konvention om mänskliga rättigheter och ett antal strategier. Inom ramen för olika mandat och aktionsplaner ställer kommissionen krav på medlemsländerna år 2010 och i framtiden.

Inmaculada Placencia-Porrero, biträdande chef för EU-kommissionens avdelning för integration av personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar för samordning av EU: s politik för personer med funktionsnedsättning och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Inmaculada har examen i fysik och datavetenskap. Sedan 1991 har hon arbetat i EU-kommissionen inom olika forskningsprogram kring tillgänglighet, med tyngdpunkt på e-tillgänglighet och e-integration, särskilt arbetet med design för alla och tekniska hjälpmedel.

Inmaculada Placencia-Porreros presentation (engelska) powerpoint (278 kB), öppnas i nytt fönster


09.30-10.15


E-inkludering i Sverige

Ett utökat samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för att alla medborgare oavsett förutsättningar ska kunna ta del i informationssamhället. Viktiga områden är exempelvis utveckling av offentliga e-tjänster och förbättrad beställarkompetens i den offentliga upphandlingen, där användning av relevanta standarder, tillgänglighet och användbarhet måste beaktas redan i ett tidigt skede.

Maria Häll, civilingenjör i datavetenskap  och kansliråd vid Näringsdepartementets enhet för IT-politik.  Maria är också bland annat medlem av högnivågruppen för förvaltning av internet, en rådgivande kommitté för EU-kommissionen.

Maria Hälls presentation, powerpoint (1,5 MB), öppnas i nytt fönster


10.45-11.15


Internationella trender och erfarenheter av diskrimineringslagstiftning

Under de senaste 20 åren har diskrimineringslagstiftning blivit ett allt viktigare handikappolitiskt instrument. I många länder är bristande tillgänglighet en del av diskrimineringsförbudet bland annat Norge. Vilka erfarenheter kan man dra av arbetet. Vad kan FN konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning betyda?

Lars Lindberg, har lång erfarenhet av handikappolitiskt arbete och var projektledare för utarbetandet av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Han har tidigare varit verksamhetschef för Tillgänglighetscentret och arbetat med samordning av handikappolitiken inom regeringskansliet. Lars har även skrivit flera artiklar och antologier kring diskrimineringslagstiftning.

Lars Lindbergs presentation, powerpoint (584 kB), öppnas i nytt fönster


11.15-11.30


Nätverket för begriplighet: Fatta

Funktionshinderrörelsen har startat ett nätverk för begriplighet: Fatta. Nätverket ska bli en länk mellan å ena sidan den unika kompetens användarna och deras organisationer har och å andra sidan myndigheter, organisationer och företag som vill bli begripliga.

Torbjörn Lundgren, talesperson för Fatta, författare och medlem av Dyslexiförbundet FMLS.

Torbjörn Lundgrens presentation (svenska) powerpoint (2,0 MB), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45


God form skapar tydlig kommunikation

God form innebär att attrahera och ge tydliga signaler. Med relevant formgivning får du ut ditt budskap. Även till de som inte läser hela innehållet. Formgivning är lika viktigt för offentlig sektor som det är för kommersiella aktörer.

Bo Bergström, Fil kand i konst- och litteraturvetenskap, pedagogik samt utbildning vid Grafiska Institutet. Har varit verksam som art director vid ett flertal reklambyråer. Numera främst inriktad på utbildning och författande av läromedel och fackböcker i visuell kommunikation och bildkommunikation. Bo Bergström är även ledamot i Bild- och Ord Akademin.

Bo Bergströms presentation (svenska) powerpoint (50,2 MB), öppnas i nytt fönster


13.45-14.30


Användardeltagande för god design, en exposé från väst till öst

I Japan har ”Universal design” lika stort inflytande på företagandet som ” Social responsibility” har för företagets image.  Universal design, eller design för alla, används där som ett led i att tjäna mer pengar. Allt fler inser betydelsen av att involvera användare i designprocessen. För att nå så många som möjligt är det naturligtvis lika viktigt att ha med personer med olika funktionella förmågor i deltagargruppen.

Hans Persson är industridoktorand på Institutet för Human Teknologi knuten till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Hans Perssons presentation (svenska), powerpoint (9,0 MB), öppnas i nytt fönster


15.00-15.45


Less is more – när designen löser problemet

Med tilltalande form och tillgängliga tekniska lösningar banar Iphone och andra smarta teknikprylar väg för användarnytta på lika villkor. Den nya mobiltekniken är en revolution för personer med särskilda behov, men den ställer krav på formgivningen. Genom att utgå ifrån utformning av mobila enheter kan vi dra lärdomar som går att applicera på tillgänglig webbdesign.

Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka och Joakim Centervik, hjälpmedelsexpert på Funka.

Andreas Cederboms & Joakim Centerviks presentation (svenska), powerpoint (4,3 MB), öppnas i nytt fönster


15.45-16.00


Bild som primär kommunikationskanal

På Ateljé Inuti 2 arbetar konstnärer med Asperger och Autism, varav några helt saknar verbal förmåga. I pedagogiken har man utgått från hur konstnärerna själva kommunicerar och utarbetat det man kallar Seriesamtal, vilket bygger på kommunikation primärt via bilder.

Anneli Aaltonen Krantz är verksamhetschef för Ateljé Inuti 2 och ledamot av Stiftelsen Inutis styrelse. Anneli har en masterutbildning från Kungliga Konsthögskolan och har läst neuropsykiatri på Lunds Universitet samt Socialförvaltningsrätt på Uppsala Universitet.


Dag 2, torsdag 15 april08.45-9.30


AJAX och mobil webb: Utmaningar och möjligheter för tillgänglighet 2.0

När webbplatserna blir allt mer interaktiva och fylls med olika typer av funktioner ställs nya krav på tillgänglighet. Med WAI-ARIA och Javascript ökar tillgängligheten, samtidigt som webben finns med oss överallt i vårt dagliga liv. Den nya tekniken kan leda oss in i en ny, inkluderande värld.

Artur Ortega, är Tillgänglighetsevangelist vid Yahoo!Europa. Som blind utvecklare och datavetare har Artur lång erfarenhet av hur skärmläsare fungerar i komplexa tekniska miljöer.

Artur Ortegas presentation (engelska), powerpoint (3,7 MB), öppnas i ett nytt fönster


09.30-10.15


Tillgänglig Flash och Flex


Tillgänglig multimedia visar att det finns oändliga möjligheter att öka användarnyttan och nå fler genom att använda ny teknik. Det går utmärkt att utveckla tillgängliga applikationer så de uppfyller WCAGs krav på tillgänglighet med Flash och Flex.

Talare:
Matt May, Chefsingenjör för tillgänglighet vid Adobe Systems. Matt har en bakgrund inom webbtillgänglighet inom W3C/WAI och standardisering. Han har tillsammans med Wendy Chisholm skrivit boken Universal Design for Web Applications.

Matt Mays presentation (engelska), powerpoint (1,6 MB), öppnas i nytt fönster


10.45-11.30


Äldre på webben; framtiden är redan här

William Loughborough avled kort före sin tänkta medverkan på Tillgänglighetsdagarna. Vi presenterar här lite av hans forskning och populära skrifter.

Smith-Kettlewell Eye Research Institute, öppnas i nytt fönster

Williams webbplats, öppnas i nytt fönster

Williams bok "Blindless", öppnas i nytt förnster

Williams blogg, öppnas i nytt fönster

Bild på W3Cs yngsta och äldsta medarbetare, öppnas i nytt fönster

____________________________________________________________

På grund av William Loughboroughs hastiga bortgång presenterade vi ett föredrag på temat äldre och webben med Stefan Johansson från Funka och Ulf Lundman, pensionär och nybliven webbentusiast. Ulf berättar om vad internet har betytt för honom på äldre dagar och var demokratins problem ligger när all information finns på nätet men få hittar den.

Stefan Johanssons presentation (svenska), powerpoint (419 kB), öppnas i nytt fönster

Ulf Lundmans presentation (svenska), powerpoint (126 kB), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45


E-tjänster som hjälper alla

På stockholm.se ska stockholmarna kunna följa alla sina engagemang med staden och utföra tjänster. Det är en självklarhet att tillsammans med stadens medarbetare hitta smartare arbetssätt och med hjälp av tekniken korta handläggningstider och effektivisera processer – vi är på väg mot en riktig e-förvaltning!

Johannes Söderlund, projektledare, kommunikationsstaben och Karin Öhlander projektledare, e-tjänstprogrammet

Johannes Söderlunds och Karin Öhlanders presentation (svenska), powerpoint (15,5 MB), öppnas i nytt fönster


13.45-14.30 


Obligatorisk öppen standard som grund för tillgänglighet

I Danmark har man valt att göra tillgänglighet till en obligatorisk öppen standard för offentlig sektors webbplatser. IT- og Telestyrelsen arbetar målinriktat med information och rådgivning och man utvärderar vilken strategi som fungerar bäst för att säkra tillgängligheten på offentlig sektors webbplatser. Under våren presenteras en undersökning av tillgänglighet som kan påvisa om arbetet burit frukt.

Michael Fagerlund Andersen, departementssekreterare vid IT- og Telestyrelsens kompetenscentrum för tillgänglighet och IT. Michael har en bakgrund i den danska funktionshinderrörelsen och arbetar med att samordna IT-tillgängligheten inom offentlig sektor.

Michael Fagerlund Andersens presentation (svenska/danska), powerpoint (2,5 MB), öppnas i nytt fönster