Program och dokumentation 2013

Funkas Tillgänglighetsdagar 2013 är över. På den här sidan hittar du alla talarpresentationer i originalutförande. Den enda vi inte kunnat publicera är Andrew Whitneys presentation, Barclays gav inte tillstånd till publicering.

Dag 1, onsdag 10 april


Gemensam inledning 


09.35-10.05

Gemensamt spår

EUs arbete för tillgänglighet på webben

Inom EU bedrivs ett ambitiöst arbete för ökad tillgänglighet på webben. Detta inkluderar ett förslag på direktiv för offentlig sektor, policyarbete, forskningsprojekt och standardisering, inte minst inom Mandat 376 vars mål är gemensamma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling.

Ramón Sanmartin Sola är tjänsteman inom policy-området i det som kallas DG Connect H2, den avdelning i EU som ansvarar för den digitala agendan. Ramón är utbildad journalist och har bland annat arbetat som webbredaktör innan han började arbeta inom EU för fem år sedan.

Ramón Sanmartin Sola, talarpresentation på engelska, powerpoint (499 kb), öppnas i nytt fönster


10.05-10.35

Gemensamt spår

Norges lag om tillgänglig IT

2008 antog Norge en dristig lag om krav på tillgänglighet i IT-lösningar. Inte bara offentlig sektor berörs, utan även kommersiella aktörer. I den här föreläsningen lär vi oss mer om hur lagen funkar och kontrolleras.

Fred-Arne Ødegaard har lång erfarenhet av att arbeta med norsk IT-politik inom flera olika departement, inte minst på utbildningsområdet. På Fornyings- og administrasjonsdepartementet arbetar han på avdelningenför e- förvaltning. Han har varit verksam inom EU och utbildar i informatik på Oslo Högskola.

Fred-Arne Ødegaard, talarpresentation, powerpoint (1 Mb), öppnas i nytt fönster

10.35-11.05

Gemensamt spår

Uppföljning som verktyg

För att veta om alla kan använda de möjligheter som finns på internet så behöver vi kunna mäta webbtillgängligheten. Myndigheten för Handikappolitisk samordning, Handisam, har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett förslag på hur det som kallas e-tillgänglighet ska följas upp. Målet är en metod som ska göra uppföljningen bättre, mer lärande och påskynda utvecklingen mot att så många som möjligt ska kunna använda alla webbsidor..

Magnus Lagercrantz arbetar som utredare på Handisam, bland annat med uppföljning av funktionshinderspolitiken. Magnus är i grunden statsvetare med fokus på internationella relationer och migration. Han har vid sidan av studierna arbetat med barn och unga med funktionsnedsättning och han tycker frågan om IT-utvecklingens möjligheter är mycket spännande.

Magnus Lagercrantz, talarpresentation, powerpoint (405 kb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Innehåll, design och navigering


11.15-12.00

Spår 1

Sök är bra för alla, varför används det av så få?

Interna sökfunktioner kan hjälpa många användare, men det kräver aktivt arbete med statistik och optimering. Andreas Melin ger dig handfasta tips och råd om hur du kan få din sökmotor att jobba för dig!

Andreas Melin har arbetat med användbarhet sedan år 2000 och brinner för att skapa nytta för slutanvändare genom smarta IT-lösningar. Han jobbar just nu på Teracom Group och har bland annat som anställd på Funka arbetat med många stora webbprojekt inom offentlig sektor. Andreas har hjälpt många organisationer att skala bort onödigt krångliga lösningar genom att fokusera på användarens behov.

Andreas Melin, talarpresentation, pdf (2 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45 0

Spår 1

Navigationskoncept som funkar

På en webbplats är det viktigt att besökarna snabbt hittar fram till det de letar efter och att vägen dit går smärtfritt. Om sättet att navigera är för krångligt kan det dock skapa en motsatt effekt. Funka har testat navigationskoncept under lång tid och nu kan vi visa för- och nackdelar. Med hjälp av tydliga visualiseringar från tester med så kallad eye tracking blir resultaten både spännande och lätta att förstå.

Andreas Blackne är användbarhetsexpert på Funka. Andreas arbetar främst med att analysera olika typer av användargränssnitt för att få dem att fungera bättre. I detta ingår ofta att genomföra användartester för att se hur ett gränssnitt fungerar för riktiga användare. Andreas arbetar även med konceptutveckling, vilket innebär att han tar fram konceptskisser för nya webbplatser och tjänster som sedan överförs till interaktiva prototyper. Han håller också utbildningar och föredrag..

Andreas Blackne, talarpresentation, powepoint (17,6 Mb), öppnas i nytt fönster


13.55-14.40

Spår 1

Flerspråkiga webbplatser – hur då?

Många webbplatser har idag information på flera språk. Men hur ska man tänka för att få till en användbar lösning? Vilken information bör egentligen översättas? Hur ska navigeringen mellan språken se ut och fungera? Är det någon skillnad mellan engelska och minoritetsspråk? Funka har genomfört ett stort antal användartester och bland annat arbetat i projekt med många kommuner som är finska förvaltningsområden. Nu visar vi vad som faktiskt fungerar.

Oskar Gustafsson är projektledare och användbarhetsexpert på Funka. Oskar har lång erfarenhet av att arbeta med webbprojekt med användaren i centrum. Han har ett genuint intresse av användarnytta, effektivitet och att lösningar verkligen fungerar och hjälper både användaren och redaktörer. Som projektledare arbetar Oskar med konceptutveckling, wireframes, prototyper och krav.

Oskar Gustafsson, talarpresentation, powerpoint (11 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 2: Utveckling, hjälpmedel och komplexa format


11.15-12.00 

Spår 2

Tillgänglighetsstandarder för allt

Det här föredraget handlar om tillgänglighet som stödjer en ny generation dynamiska, mobila och tillgängliga webbplatser och applikationer som möter oss i alla vardagens situationer. Vi går igenom kärnan i webbtekniker som HTML och CSS samt kompletterande specifikationer för tillgänglighet inklusive WAI-ARIA, IndieUI, WCAG, UAAG, och ATAG.

Shadi Abou-Zahra arbetar för W3C i Wien. Han är koordinator och aktivitetsledare för Web Accessibility Initiative, WAI. Han arbetar med samordning mellan WAI, olika standardiseringsorgan och handikapporganisationer. Shadi är ordförande för arbetsgruppen för granskning och verktyg och han är även aktiv inom WAIs arbete med äldrefrågor.

Shadi Abou-Zahra, talarpresentation, zippad html-fil (3,6 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 2

Surfplattor i skolan – möjligheter och utmaningar

Allt fler skolor använder surfplattor i undervisningen. Hur funkar det ur tillgänglighetsperspektiv? Vilka plattformar har bäst inbyggda hjälpmedel och hur funkar ofta använda applikationer för elever med olika funktionsnedsättningar? Den här föreläsningen ger svar på många frågor från en rykande färsk undersökning som Funka genomfört på uppdrag av den norska synskadeorganisationen Blindeforbundet och med finansiering från Utdanningsdirektoratet.

Torbjørn Helland Solhaug är tillgänglighetsexpert på Funkas kontor i Oslo. Han arbetar med teknisk och pedagogisk tillgänglighet som analytiker av befintliga lösningar och rådgivare vid nyutveckling. Torbjørn håller ofta utbildning och föreläsningar för webbplatsägare, designers och utvecklare

Torbjørn Helland Solhaug, talarpresentation, powerpoint (6,3 Mb), öppnas i nytt fönster


13.55-14.40

Spår 2

SVT Play - enkelt är inte lätt

SVT Play har varit föregångare inom TV på internet i Sverige. SVT lyckades med att redan från starten ta fram en produkt som inte bara var tekniskt bra utan också anpassad efter användarnas olika behov. Den här föreläsningen handlar om arbetet med SVT Play och varför tillgängligheten varit en viktig faktor.

Jonas Beck och Lars Ericsson jobbar som webbutvecklare på SVT och har under det senaste ett och ett halvt året arbetat med det nya följsamma SVT Play. 

Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka pratar om testning av dynamiska webbgränssnitt och varför SVT lyckats där många andra gått bet.

Andreas Cederbom, talarpresentation, powerpoint (5,1 Mb), öppnas i nytt fönster


Gemensam avslutning


15.00-15.30

Gemensamt spår

Design för alla – ett sätt att ändra inställning

Genom lagstiftning, handlingsplaner och priser för innovation kan man skapa ökat medvetande om människors olika förmågor. Med Design för alla som strategi för innovation kan man nå ännu längre. Vi får exempel på vad Norsk Designråd uträttar inom detta spännande område.

Onny Eikhaug är programansvarig för Design för alla inom Norsk Designråd. Onny arbetar bland annat med kunskapsöverföring och utbildning med fokus på att ge industrin möjlighet att använda Design för alla som effektivt redskap för bättre affärer. Hon föreläser och deltar i många olika projekt.

Onny Eikhaug, talarpresentation, powerpoint (25,5 Mb), öppnas i nytt fönster


15.30-16.00

Gemensamt spår

Lust eller lag?

Hur ligger Sverige och Norge till jämfört med andra länder i Europa? Kan man se några trender i olika delar av världen? Vad betyder lagstiftning, är det ett medel att nå framgång vad gäller tillgänglighet på webben? Finns det vissa målgrupper som har större problem än andra? I och med Funkas arbete med Meac, EU-kommissionens mätning av e-tillgänglighet i samtliga EUs medlemsstater, Norge, USA, Kanada och Australien har vi fått en bra överblick. Vi presenterar nya och spännande resultat från mätningar som vi alla kan lära oss något av.

Andreas Cederbom är analysansvarig på Funka. Andreas är utbildad inom informatik och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika förmågor. Han är specialiserad på WCAG och andra regelverk kring tillgänglighet och även expert på olika typer av hjälpmedel. På Funka säkerställer han kvaliteten i alla våra granskningar och han är även en populär föreläsare och utbildare inom både redaktionella och tekniska frågor.

Andreas Cederbom, talarpresentation, powerpoint (6,3 Mb), öppnas i nytt fönster
Dag 2, torsdag 11 aprilGemensam inledning 


08.30-09.15

Gemensamt spår

Internationell utblick: Frankrike

Hur ser det ut med tillgänglighet på webben i Frankrike idag? I februari 2005 antogs en ny lagstiftning vad gäller inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället. Parallellt har flera ideella initiativ för att öka medvetenheten kring e-tillgänglighet tagits. Vad har fungerat bäst?

Dominique Burger är ordförande för synskadeorganisationen BrailleNet i Frankrike. Dominique är filosofie doktor och forskare vid University Pierre et Marie Curie i Paris. Han har specialiserat sig på gränssnitt för synskadade och att utveckla tillgängliga applikationer för internet och han är vetenskaplig koordinator för flera sam-Europeiska projekt inklusive EuropeaneAccessibility Forum.

Dominique Burger, talarpresentation, powerpoint (3,4 Mb), öppnas i nytt fönster


09.15-10.00

Gemensamt spår

Tillgänglighet – en naturlig del av verksamheten

Barclays bank arbetar med en vision om att tillgänglighet ska ingå i den ordinarie verksamheten, så att hjälpmedel och individuella anpassningar är en naturlig del av varje anställds förmåner. Med hjälp av några enkla justeringar av processer och fokus på design kan tillgänglighet bli ”business as usual” och därmed tillmötesgå krav från både kunder och kolleger. Barclays erfarenheter visar att tillgänglighet kan göra bra affärer ännu bättre.

Andrew Witney är CIO Barclays Corporate och därmed ansvarig för Barclays interna informationssystem. Med en bakgrund som matematiker och en lång karriär inom bankväsendet har han gjort sig känd för sitt engagemang för personer med funktionsnedsättningar.


Spår 1: Innehåll, design och navigering


10.20-11.05

Spår 1

Lärplattform + tillgänglighet = sant!

Efter att vi konstaterat att alla lärplattformar vi granskat varit mer eller mindre otillgängliga fick vi chansen att försöka bygga ett system som fungerar för så många som möjligt. Tillsammans med pedagogiska experter på Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi utvecklat en lösning direkt i myndighetens ordinarie publiceringssystem där gränssnittet för både administratörer och användare uppfyller kraven i WCAG 2.0.

Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Stefan Johansson, ideolog på Funka.

Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen samt Stefan Johansson, talarpresentation, powerpoint (8,8 Mb), öppnas i nytt fönster


 


11.15-12.00

Spår 1

Inkludering i en åldrande värld

Finns det ett särskilt sätt att kommunicera med äldre? Kan vi prata om målgruppen äldre utifrån behov och önskemål och vad är det i så fall? Det finns saker som förenar många äldre vad gäller både språk och bilder. Ett tänkvärt perspektiv.

Kevin Lavery är specialist på marknadsföring till en äldre publik. Kevin startade och har tills nyligen drivit nätverket International Mature Marketing Network, en global organisation för mogna konsumentersrättigheter. Han har skrivit flera böcker i ämnet och han är en erfaren föreläsare.

Kevin Lavery, talarpresentation, zippad powerpoint (27 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 1

Så når du fram med dina texter

Alla vill vi nå fram med våra budskap efter bästa förmåga. Det är inte bara något som informatörer och tillgänglighetsexperter fokuserar på, utan de flesta som arbetar med kommunikation i någon form. Inte minst inom reklamvärlden, där copywriters måste kunna mycket om vad som fungerar för många mottagare. Genom att betrakta kommunikation ur ett reklamperspektiv kan vi lära oss mycket nytt.

Ylva Björnström är copywriter och creative director och arbetar med uppdragsutbildning inom kommunikationsområdet och som coach i olika branscher. Ylva är även kursansvarig för ett antal skrivarkurser vid Berghs School of Communication.

Ylva Björnström, talarpresentation, pdf (1,4 Mb), öppnas i nytt fönster


Utveckling, hjälpmedel och komplexa format


10.20-11.05

Spår 2

Där ingen nörd varit förut

Vardagsteknologin närmar sig science fiction eller kanske magi, med nya manicker som är lika överaskande som de är användbara. Just nu är det mobiler som gäller, men vad kommer härnäst? Genom att utgå från vad smarta telefoner har lärt oss om sensorer rör vi oss mot datorer utan gränssnitt över huvud taget. En trendspanande föreläsning om spel, robotar och smarta teknikval.

Josh Clark är en designer som specialiserat sig på mobil designstrategi och användarupplevelse. Josh har skrivit flera böcker om hur man skapar appar som är värda att använda och hans bolag Global Moxie erbjuder konsulting och utbildning vad gäller mobilapplikationer och effektiva webbplatser..

Josh Clark, talarpresentation, pdf (9,7 Mb), öppnas i nytt fönster


11.15-12.00

Spår 2

Responsive design i praktiken

Alla pratar om mobilgränssnitt men hur gör man egentligen för att se till att bilder och inmatningsfält fungerar för alla oavsett vilken plattform man surfar med? I den här föreläsningen går vi igenom vad man ska tänka på och visar exempel på responsive design som fungerar.

Johan Kling är utvecklingsansvarig på Funka med lång erfarenhet av att utveckla webbplatser och system som funkar för alla. Han är specialiserad på WCAG och är drivande inom Funkas verksamhetsområde webbtillgänglighet. Johan projektleder, utbildar och säkerställer kvaliteten i våra webbleveranser.

Johan Kling, talarpresentation, powerpoint (26,8 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 2

Behovet av standardiserade lösningar ger webbläsarbaserade hjälpmedel

Allt fler programvaror och tjänster flyttas från skrivbordet till molnet, men de flesta hjälpmedel som förskrivs av Försäkringskassan fungerar enbart för Windows-användare. Nu är det dags för hjälpmedelsproducenterna att ta steget fullt ut och erbjuda hjälpmedel i molnet. Här får vi se några exempel på webbläsarbaserade hjälpmedel som funkar oavsett plattform.

Martin McKay är grundare och teknisk chef på Texthelp Systems, en global producent av läs- och skrivhjälpmedel. Martin är djupt engagerad i barns rättigheter att lära sig läsa och skriva och han är bland annat verksam inom den internationella branschorganisationen för hjälpmedelstillverkare ATIA (Assistive Technology Industry Association).

Martin McKay, talarpresentation, pdf (2,2 Mb), öppnas i nytt fönster


Gemensam avslutning


14.05-14.35

Gemensamt spår

Å andra sidan… Om designmetodik, strukturer och grisar.

Utvecklingen av IT i alla dess skepnader går med en rasande fart och ger upphov till både möjligheter och utmaningar. Om vi utgår från den fundamentala ståndpunkten att teknik ska formas efter de som ska använda den: Kan ett designdrivet syn- och arbetssätt driva utvecklingen av såväl teknik och tjänster – utan att detta innebär att vi behöver vara tekniskt bakåtsträvande?

Cristian Norlin arbetar som Master Researcher på Ericsson Research User Experience Lab. Cristian har en Master of Art i Computer Related Design från Royal College of Art, London. Med design som utgångspunkt och verktyg bedriver han och hans kollegor forskning och utveckling fokuserad på relationen mellan människor, samhälle och teknik, med uppdraget att bidra till såväl teknisk som strategisk utveckling inom Ericsson.

Cristian Norlin, talarpresentation, pdf (4,2 Mb), öppnas i nytt fönster


14.35-15.00

Gemensamt spår

Hur ska vi göra nu?

Efter två dagar av nya intryck sammanfattar vi konferensen med några enkla och handfasta tips för ett internet som funkar för alla. Som avslutning presenteras något av det allra senaste som Funka håller på med.

Susanna Laurin är VD på Funka med lång erfarenhet av arbete med olika typer av funktionsnedsättningar. Hon ansvarar för Funkas internationella verksamhet och är medlem av regeringens Användningsforum samt ett antal standardiseringskommittéer.

Susanna Laurin, talarpresentation, powerpoint (6,5 Mb), öppnas i nytt fönster