Program och dokumentation 2014

Dag 1, tisdag 8 april


09.30-10.05 Gemensamt spår

EU fokuserar på innovation och forskning inom e-tillgänglighet


Den Europeiska Kommissionen finansierar spännande forskning för att ta fram nya möjligheter till interaktion för personer med funktionsnedsättning. Vilka projekt pågår just nu och vad kan vi förvänta oss av kreativa lösningar framöver? Vi får en överblick av forskningsläget och framtida fokusområden.

Marco Marsella är biträdande enhetschef vid enheten för Inkludering, Kunskap och Ungdom, inom Europeiska Kommissionens avdelning för Kommunikation, Nätverk, Innehåll och Teknologi. Enheten stöder bland annat Europeiska forskningsaktiviteter kring ökat lärande genom IT.

Marco Marsella, talarpresentation på engelska, powerpoint (1 Mb), öppnas i nytt fönster


10.05-10.35 Gemensamt spår

Norge som föregångsland vad gäller tillgänglighet

Norges diskrimineringslagstiftning som innefattar tillgänglig IT är en förebild internationellt. Föredraget beskriver hur man ska se till att lagen efterlevs och vilken metodik som ska användas. Både privata och offentliga aktörer omfattas av lagen, här finns det mycket andra länder kan lära sig.

Malin Rygg är chef för tillsynsenheten på Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Myndigheten har ansvar för att utöva tillsyn över Diskrimineringsochtillgänglighetslagen. Malin är jurist med erfarenhet från det norska Konkurransetilsynet och hon har tidigare arbetat som advokat och domare. Inom Difi har hon även jobbat med offentlig upphandling av IT-system.

Malin Rygg, talarpresentation på norska, powerpoint (12 Mb), öppnas i nytt fönster

10.35-11.05

Gemensamt spår

Sverige får ökade krav på tillgänglighet

Den nya europeiska standarden för krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling kommer att bli nationell lag. Dessutom pågår diskussionerna om EU-kommissionens förslag till direktiv för tillgänglighet på offentlig sektors webbplatser. Vilka krav kommer att gälla i Sverige i närtid?

Susanna Laurin är VD på Funka med lång erfarenhet av arbete med olika typer av funktionsnedsättningar. Susanna sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen för professionella tillgänglighetsexperter IAAP, hon är medlem av regeringens Användningsforum och ett antal standardiseringskommittéer, bland annat har hon varit med och arbetat fram EN 301549.

Susanna Laurin, talarpresentation, powerpoint (7 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Innehåll, design och navigering


11.15-12.00

Spår 1

Formulär som funkar

De största svårigheterna med en webbplats uppstår ofta när användaren ska interagera med webbplatsen. Formulär där användaren ska mata in olika uppgifter är ett av vardagens kanske största irritationsmoment på webben. Föreläsningen ger praktiska tips och råd om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

Andreas Blackne är användbarhets- och tillgänglighetsexpert på Funka. Andreas analyserar användargränssnitt, genomför användartester och tar fram konceptskisser. Han håller också utbildningar och föredrag.

Andreas Blackne, talarpresentation, powerpoint (4 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 1

Gör din sajt tillgänglig för Google

Över 90 % av oss som googlar väljer något av de första tio sökresultaten. Gör du inte din sajt tillgänglig för sökmotorerna går du miste om många besökare. Framgångsrik sökmotoroptimering handlar bland annat om att optimera webbplatsens innehåll och struktur på samma sätt som du gör webbplatsen tekniskt tillgänglig. Men du kan göra mycket mer!

Michael Wahlgrenhar mer än 10 års erfarenhet av sökmotoroptimering, även kallat SEO. Han är i grunden ekonom men har jobbat med Internet i hela sitt yrkesverksamma liv. Michael är grundare och VD på SEO-byrån Pineberry och är en av författarna till SEO-boken Guldläge på nätet. Michael föreläser regelbundet om SEO och är utbildningsledare på Pineberry Academy.

Michael Wahlgren, talarpresentation, powerpoint (2 Mb), öppnas i nytt fönster


13.45-14.30

Spår 1

Flat design – bra för användare eller bara en fluga?

Designelement som skuggor, texturer och 3D-effekter har länge varit ett viktigt inslag i digitala gränssnitt, men de senaste åren har en ny designtrend fått fäste. Så kallad ”flat” design drivs av en önskan att skala bort onödiga dekorationer och på så sätt ge enklare intryck. Men blir det verkligen lättare att ta till sig innehållet, eller finns det risk för att tydligheten minskar när skuggor och 3D-effekter försvinner? Funkas Malin Forne och Frida Westholm har tittat närmare på trenden och undersökt hur flat design fungerar i praktiken.

Frida Westholm är formgivare på Funka och har ett stort intresse för hur bild och form kan förbättra och förbättra användarupplevelsen.

Malin Forne är användbarhets- och tillgänglighetsexpert på Funka. Hon arbetar med utvärderingar, konceptutveckling och som rådgivare.

Frida Westholm och Malin Forne, talarpresentation, komprimerad powerpoint (20 Mb), öppnas i nytt fönster (8 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 2: Teknik, utveckling och hjälpmedel 


11.15-12.00

Spår 2

HTML5 och framtiden – nu handlar det om tillgänglighet

HTML5 har orsakat huvudbry för många, bland annat för att standarden tog bort en del element som har med tillgänglighet att göra. Men det har visat sig att ju djupare man gräver desto tydligare blir det att HTML5 i grunden innebär ett steg i rätt riktning. Den här föreläsningen handlar om varför och vilka utmaningar som ligger framför oss.

Bruce Lawson arbetar med öppen data på Opera. Bruce är medlem av Web Standards Project's Accessibility Task Force och har varit expert i den brittiska standardiseringskommittén för Web accessibility Code of practice. Han har skrivit flera böcker, både om HTML5 och webbtillgänglighet.

Bruce Lawson, talarpresentation, komprimerad mapp med html-filer (888 kb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 2

WAI-ARIA – vad, varför och hur

WAI-ARIA är en uppsättning attribut som ska öka tillgängligheten för användare med hjälpmedel. Men när ska du använda dem? Och hur fungerar de med olika hjälpmedel och webbläsare? Funka har gjort en grundlig genomgång av olika kombinationer och utifrån dessa utformat rekommendationer om hur och var de ska användas.

Torbjørn Helland Solhaug är tillgänglighetsexpert på Funkas Oslokontor. Han arbetar med teknisk och pedagogisk tillgänglighet som analytiker och rådgivare. Dessutom håller han ofta utbildningar och föreläser.

Torbjørn Helland Solhaug, talarpresentation, powerpoint (2 Mb), öppnas i nytt fönster


13.45-14.30

Spår 2

DOM och tillgänglighet: vad är det och vad gör det?

Som utvecklare tror vi gärna att det är vårt hårda slit som gör webbplatserna så bra, men egentligen är det webbläsarna som gör jobbet och vi har väldigt lite kontroll över vad som sker. Den här föreläsningen ger insikter i hur HTML, CSS, JavaScript, DOM, BOM och APIer samverkar med olika hjälpmedel och hur du som utvecklare bör agera för att uppnå god tillgänglighet.

Karl Groves är senior tillgänglighetskonsult på Paciello Group. Karl har ägnat de senaste 12 åren åt att hjälpa organisationer att skapa strukturellt sunda webbupplevelser som också är en njutning att använda. Han utbildar inom webbstandarder och best practice inom webbtillgänglighet.

Karl Groves, talarpresentation, komprimerad mapp med html-filer (1 Mb), öppnas i nytt fönsterr


Gemensam avslutning


14.50- 15.50

Gemensamt spår

Paneldebatt om öppen data och att dela med sig av information

Det finns massor av användbar information inom offentlig sektor som inte kommer användarna till del. Att öppna för innovation utanför den egna organisationen ger stor potential. Ur tillgänglighetsperspektiv är möjligheten att skapa nya lösningar viktig, inte minst för att vissa målgrupper betraktas som små. Vilka förutsättningar ska till för att få fart på den här utvecklingen? Hur säkerställer vi att öppenheten inte missbrukas?

Morten Amundsen är direktör för Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge, Friprog. Morten har lång erfarenhet av e-hälsa och IT och ett djupt engagemang inom innovation och hur öppenhet och delning kan skapa utveckling och möjligheter.

Fredrik Sand är näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare. Handelskammaren har i flera år drivit frågan om lättare tillgång till offentliga data i ett näringspolitiskt perspektiv.

Theodor Storm är IT-konsult med förkärlek för webben och månskensbonde med förkärlek för alpackor. Dessa två världar knyts ihop med tågresor som bjudit på mycket obeställd fritid, vilket gett honom tid att bland annat ta fram appen Tågtavlan och webbtjänsten Tågstatistik.se.

Stefan Johansson är ideolog på Funka med lång erfarenhet av tillgänglighetsarbete på uppdrag för offentlig sektor.Dag 2, onsdag 9 aprilGemensam inledning


08.30-09.00

Gemensamt spår

Ett vetenskapligt synsätt på digital strategi och kreativitet

Hur ska digitala processer och projekt drivas för att leverera nytta och värde till användarna? Den här föreläsningen innehåller bra och dåliga exempel samt nya upptäckter som grundar sig i kvantitativa och kvalitativa data som DUMA har inhämtat under 15 år. Genom att mäta och analysera digitala initiativ kan man ge rekommendationer som inte bygger på gissningar.

Mattias Beijmo är grundare av det oberoende analys- och strategiföretaget DUMA och har ett antal uppdrag som senior rådgivare. Han är sedan nittiotalets mitt en tongivande figur inom olika delar av svensk Internetbransch och föreläser flitigt i såväl Sverige som i utlandet.

Mattias Beijmo, talarpresentation, powerpoint (4 Mb), öppnas i nytt fönster


09.00-09.30

Gemensamt spår

Ett samhälle tillgängligt för alla

I en lagrådsremiss som publicerades i mars i år föreslår regeringen att utöka diskrimineringslagen till att även omfatta bristande tillgänglighet. Genom lagstiftning vill regeringen öka människors självbestämmande och delaktighet.

Erik Ullenhag är integrationsminister och ansvarar även för frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter i Sverige. Erik är jurist och har bland annat jobbat på Utrikesdepartementet. Han är andre vice ordförande i Folkpartiet och har tidigare varit riksdagsledamot, partisekreterare, ordförande i Liberala Ungdomsförbundet och har suttit i kommunfullmäktige i Uppsala.


09.30-10.00

Gemensamt spår

Att uppnå design för alla på Irland

Hur ligger Irland till vad gäller inkludering och design för alla på webben? Vad kan vi lära oss av hur de jobbar? Är det piska eller morot som funkar bäst och hur bidrar forskningen till framgången? I den här föreläsningen får vi veta mer om ett land som tagit ett ordentligt grepp om tillgänglighetsfrågan.

Dónal Rice är senior rådgivare inom IT och design vid Centre for Excellence in Universal Design på Irlands nationella myndighet för funktionsnedsättningsfrågor. Dónal har lång erfarenhet av tillgänglighet och användarcentrerade IT-projekt och har tidigare arbetat som webbutvecklare. Han är aktiv inom standardisering och har varit med och tagit fram riktlinjer för tillgänglighet.

Dónal Rice, talarpresentation på engelska, powerpoint (10 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Innehåll, design och navigering


10.30-11.15

Spår 1

När tekniken anpassar sig efter människan

Genom att arbeta tätt tillsammans med personer med kognitiva funktions-nedsättningar har Universitetet i Linz utvecklat en “kognitiv skärmläsare” som gör att gränssnittet anpassar sig till användaren i stället för tvärtom. Den här föreläsningen ger helt nya insikter i hur vi kan använda teknik för att ge verkligt stöd till personer med olika förmågor.

Klaus Miesenberger är prodekan vid fakulteten för integrerade studier vid Universitetet i Linz, Österrike. Klaus doktorerade i människa-data interaktion för personer med funktionsnedsättningar och har sedan dess varit involverad i mer än 70 forskningsprojekt på området. Han är ordförande för ICCHP, en årligen återkommande forskarkonferens om IT-tillgänglighet och leder regelbundet lägerverksamhet med datakunskap för unga synskadade.

Klaus Miesenberger, talarpresentation på engelska, powerpoint (4 Mb), öppnas i nytt fönster


11.15-12.00

Spår 1

Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst!

Dagens riktlinjer för tillgänglighet ger inte så mycket stöd för användare som har kognitiva svårigheter. Hur ska webben göras mer användbar även för personer som har svårt att processa information, förstå hur något fungerar eller överblicka och komma ihåg? Den här föreläsningen bygger på den forskning som just nu pågår inom området kognitiv tillgänglighet.

Stefan Johansson är ideolog och tillgänglighetsexpert på Funka. Han är just nu industridoktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och forskar om kognitiv tillgänglighet. På Funka arbetar han med granskning, användartester och utformning av gränssnitt som fungerar för alla användare.

Stefan Johansson, talarpresentation, powerpoint (2 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 1

Säg det med animerad film

Rörlig bild är fantastiskt ur tillgänglighetsperspektiv, men de flesta tror att det är svårt och dyrt att göra film. Med nya appen Plotagon kan vem som helst göra och dela animerad film. Bara välj karaktärer, skriv vad de ska säga, och tryck på play. Svårare är det inte. Låt dig inspireras av en kreativ och rolig app som kan ändra din kommunikation i grunden.

Jonathan Hise Kaldma är design- och teknikchef på svenska startupen Plotagon. När han inte skapar nya sätt att kommunicera visuellt designar han spel och interaktiv konst.

Jonathan Hise Kaldma, talarpresentation, pdf (1 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 2: Teknik, utveckling och hjälpmedel


10.30-11.15

Spår 2

En utvecklares bekännelse

Hur blir man expert på tillgänglighet som utvecklare? Vad lär man sig under sin utbildning och vad händer när man börjar jobba? Daniel berättar om vikten av att testa med riktiga användare och inte bara följa en standard. Praktiska exempel utlovas.

Daniel Blomskog är utvecklare på Funka. Han har lång erfarenhet av att jobba med webb och intresserar sig för både gränssnitt och backend.

Daniel Blomskog, talarpresentation, powerpoint (9 Mb), öppnas i nytt fönster


11.15-12.00

Spår 2

Foundation och responsiv design

Gränssnitt måste numera fungera för en allt större variation av skärmar och upplösningar. Ju mer omfattande responsiviteten blir, desto viktigare blir det att utgå från ett ramverk när du utvecklar. Den här föreläsningen innehåller lärdomar från utvecklingen av Foundation, ett av de populäraste ramverken I sitt slag. Funka visar exempel på hur det kan användas för att skapa god tillgänglighet med Barncancerfonden som kundcase.

Jonathan Smiley är partner och designchef vid ZURB, en interaktiv designbyrå i Silicon Valley. Jonathan var med och utvecklade Foundation, ett open-source ramverk för responsiv front-end. Han arbetar med alla aspekter av formgivning, lika ofta med appar som med webbplatser.

Jonathan Smiley, talarpresentation på engelska, pdf (42 Mb), öppnas i nytt fönster

Mario Frost är webbansvarig på webb- och kommunikationsavdelningen på Barncancerfonden.

Johan Kling är utvecklingsansvarig på Funka med lång erfarenhet av att utveckla webbplatser och system som funkar för alla.

Mario Frost och Johan Kling, talarpresentation, powerpoint (4 Mb), öppnas i nytt fönster


13.00-13.45

Spår 2

Tips och trix kring mobilitet och tillgänglighet

Den här föreläsningen beskriver hur Firefox simulator och andra smarta verktyg för utvecklare kan hjälpa dig att testa tillgängligheten i appar. Med fokus på tillgänglighet i smarta mobiler visar Marco Zehe hur du ska göra för att skapa lösningar som funkar bra i Firefox OS.

Marco Zehe är tillgänglighetsevangelist på Mozilla. Han har lång erfarenhet inom hjälpmedel, både som slutanvändare och utvecklare och har bland annat arbetat på Freedom Scientific som utvecklar skärmläsaren Jaws. På Mozilla ansvarar han för tester och rekommendationer kring användarupplevelser.

Marco Zehe, talarpresentation på engelska, powerpoint (43 kb), öppnas i nytt fönster


Gemensam avslutning


13.55-14.40

Gemensamt spår

Den konkreta webben

Specifika applikationer för olika manicker hör till historien. Framöver kommer vi att utveckla funktionalitet för en oändlig mängd plattformar. Medan kostnaden för datakraft sjunker skapas interaktivitet i alla tänkbara apparater. Hur ska vi se till att framtidens system fungerar för vanliga dödliga och är lätta att använda?

Scott Jenson är en veteran inom mjukvaruindustrin och en riktig guru inom gränssnitt och user experience. Scott var den första medlemmen i Apples grupp för användargränssnitt och deltog i det ursprungliga Newton teamet. Därefter har han bland mycket annat varit produktdesignchef på Symbian och utformat användargränssnitt för Google Mobile Maps. Han har mer än 20 patent.

Scott Jenson, talarpresentation på engelska, pdf (5 Mb), öppnas i nytt fönster


14.40-15.00
Avrundning

Konferensen avslutas med plats för frågor som dykt upp under de två dagarna, trender Funka ser i omvärlden och en tjuvtitt på spännande saker vi har framför oss.

Andreas Cederbom är Analysansvarig på Funka. Andreas är specialiserad på WCAG och andra regelverk kring tillgänglighet och även expert på olika typer av hjälpmedel. Han är en populär föreläsare och utbildare inom både teknisk och pedagogisk tillgänglighet

Andreas Cederbom, talarpresentation, powerpoint (4 Mb), öppnas i nytt fönster