Fysisk tillgänglighet

Vår avdelning för fysisk tillgänglighet arbetar med allt som inte är digitalt. Det handlar om byggd miljö, uteområden, orientering, akustik, arbetsmiljö och bemötande. Funka är helt enkelt helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet.

När vi arbetar på strategisk nivå fokuserar vi på åtgärder och kompetensutveckling. Vi involverar många i organisationen så att fler blir delaktiga i tillgänglighetsarbetet. På det sättet blir frågan om tillgänglighet en naturlig del av verksamheten. Vi samarbetar gärna med de kommunala handikappråden och ser till att de som berörs också engageras. Handlingsplaner och inventering är de verktyg vi använder för att undanröja problem och åstadkomma förändring. Ofta utbildar vi också personalen parallellt med arbetet.

Arbete med tillgänglighet är en ständigt pågående process som måste genomsyra en hel organisation för att ge effekt. Det kan handla om allt från bemötande till arbetsmiljö. Det viktiga är att förankra själva utgångspunkten: design för alla. En tydlig ansvarsfördelning och etablerade rutiner är avgörande för att lyckas i arbetet. Med Funkas metodik får din organisation en helhetssyn gällande tillgänglighetsarbetet och hur det ska planeras, genomföras och följas upp i praktiken. Vi ser tillgänglighet som en strategisk fråga på ledningsnivå som bör inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering, styrdokument och uppföljning.

Vi erbjuder:

  • Strategisk rådgivning
  • Workshops och utbildning
  • Löpande råd och stöd vid prioritering
  • Upprättande av handlingsplaner
  • Praktiskt utformade inventeringsunderlag och inventeringar
  • Granskning av ritningar

Kontakt