Mellan - Granskning mot lagkrav

Granskning mot lagkrav ger en fullständig bild av hur väl testobjektet uppfyller lagens krav. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.

Metodiken vi använder i våra granskningar är densamma som EU-kommissionen har föreskrivit alla tillsynsmyndigheter att använda vid fördjupad kontroll av tillgänglighet i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet (i Sverige: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).

Resultatet från granskningen kan du publicera direkt som detaljerad rapport tillsammans med din tillgänglighetsredogörelse. Du kan även välja att låta oss formulera din tillgänglighetsredogörelse, bedöma frågor om oproportionerlig börda, hantera återkoppling från slutanvändare och ge råd kring eller leverera alternativa format.

När passar Granskning mot lagkrav?

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

Med denna granskning får du en helhetsbild av nivån på tillgänglighet och förståelse för delar som behöver förbättras. Det ger dig ökad kompetens och dokumentation som underlag för vidare arbete.

Kontakt