Tillgänglighetsgranskningar

Funkas Tillgänglighetsrevision har blivit synonymt med att granska tillgängligheten i allt från webbplatser till interna system. Våra analyser omfattar precis de krav du vill kontrollera mot: lagens minimikrav (WCAG 2.1 AA/(H)EN301549) eller den kravnivå som innebär att gränssnittet fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det är du som väljer!

Funka granskar alla delar av tillgängligheten och delar upp kontrollpunkterna så att det är lättare för dig att fördela ansvaret till den som ska åtgärda eventuella brister:

  • Brister i koden ska hanteras av den som levererar teknik, mallar och funktioner.
  • Brister i navigation, logik och objektplacering hanteras av den som skapar koncept, interaktionsdesign och UX.
  • Brister i innehållet hanteras av den som producerar och publicerar text, bild, ljud och video. 

Vi granskar allt som Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar: webbplatser, extranät, intranät, appar, video och dokument. Dessutom kontrollerar vi gärna publiceringsverktyg, automater, skyltar, e-Pub och andra alternativa format. Funkas analyser ger våra kunder möjlighet att göra en genomlysning på olika sätt; exempelvis går det att analysera olika delar för sig, skapa en helhetsbild av den generella funktionaliteten eller fokusera på ett specifikt problemområde.

Funkas analyser bygger på internationella och europeiska standarder WCAG 2.1, (H)EN301549, ATAG, WAI-ARIA och svenska Webbriktlinjer. Dessutom har Funka utarbetat ytterligare krav för de av våra kunder som vill gå längre än lagens miniminivå. Funkas krav bygger på vår långa erfarenhet, vår nära relation till funktionshinderrörelsen och våra flera tusen tester och analyser av gränssnitts tillgänglighet. Funka har bland annat tagit fram riktlinjer för mobilgränssnitt som fått stor internationell spridning.

Funkas analyser går att köpa i olika nivåer:

  • Revision
  • Översyn
  • Checklista
  • Expertgranskning

Revisionen är vår största rapport. Den innehåller en lista med godkänt/icke godkänt på punkt för punkt som granskats. Dessutom beskrivs vilka grupper som berörs av varje del, samt förslag på åtgärder i prioriterad ordning. Revisionsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av uppkomna förslag.

Översynen innehåller precis som revisionen en lista med godkänt/icke godkänt, men saknar bakgrundstexter och lösningsförslag. Översynen går inte heller fullt lika djupt i strukturen som revisionen. Självfallet kan du köpa till lösningarna separat vid senare tillfälle om så önskas. Översynsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av belysta problem.

Checklistan är vår minsta granskningsprodukt. Den bygger på stickprov och ger en fingervisning av hur gränssnittet ligger till gentemot regelverket, men rapporten innehåller endast själva checklistan, utan förklaringar. Det innebär att du som kund måste ha god kunskap om framgångskriterier och krav för att kunna tolka resultatet.

Expertgranskningen är en produkt för dig som vill ha en generell uppfattning om nivån på tillgänglighet utan att fundera på vad som omfattas av lagens krav. Den ger en bild av de största tillgänglighetsproblemen, utan direkt koppling till respektive punkt i de internationella riktlinjerna. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Analyserna genomförs av våra tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på tillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)