Å ivareta brukernes ekspertise

På Funka står brukerne alltid i sentrum. I forskningsprosjektet, Users as experts, utvikler vi en metodikk for å sikre at brukernes ekspertise ivaretas, på europeisk nivå.

Innstrammingen av lovkravene som kommer når EUs webdirektiv innlemmes i norsk regelverk, har skapt økt etterspørsel etter kunnskap om hvordan digitale grensesnitt fungerer for brukere med ulike behov. De som virkelig vet hvordan grensesnittene fungerer er selvfølgelig brukerne selv, men det finnes ingen organisert måte å dra nytte av disse erfaringene på.

I tillegg er det mangel på verktøy som tydelig beskriver området for hva brukernes ekspertise omfatter og innebærer. Et første skritt mot å formalisere og anerkjenne brukernes ekspertise, er å identifisere og utvikle selve området for brukernes kunnskap og erfaring med universell utforming. På bakgrunn av dette er det mulig å bygge opp kurs som igjen kan føre til arbeid for målgruppen.

I det EU-finansierte prosjektet, Users as experts, undersøker Funka, sammen med Furuboda folkhögskola, DIAS i Tyskland og Synthesis på Kypros, hvordan brukerekspertise har blitt ivaretatt i ulike sammenhenger, og hva kjernen i brukernes ekspertise består av når det gjelder webtilgjengelighet.

Vi mener at det finnes et gap på tilgjengelighetsmarkedet, sier Esther Davidsen, prosjektleder på Funka. Over hele Europa er etterspørselen på granskinger og ekspertise større enn hva vi, eller noen andre, kan tilby. Samtidig vet vi at det er mange mennesker som vet hvor feilene og manglene er - det var de som fant og erfarte dem. Vi vil forsøke å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel, ved å involvere brukere i arbeidet.

De første delene av prosjektet handler om å ta frem eksempler på prosjekter som baserer seg på brukerekspertise og utvikle en typologi knyttet til brukerekspertise på området universell utforming. Basert på dette tar vi frem en modell for hvordan brukernes kunnskap kan ivaretas i ulike sammenhenger, og et utkast til en kursplan som kan brukes til å kurse brukere i å bli eksperter på universell utforming.

Prosjektet hadde oppstart høsten 2020 og påløper i to år. Målsettingen er at prosjektet kan bidra til å øke bevisstheten blant ulike yrkesskoler og andre læringsinstitusjoner om fordelene ved å bygge kurs med utgangspunkt i elevens egne erfaringer med og kunnskap om universell utforming.


Finansiering: Erasmus +
Konsortium: Funka, Furuboda folkhögskola, D.I.A.S, Synthesis - Center for Research and education
Periode: oktober 2020 – september 2022
Budsjett: 200 000 EURO

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)