Forsknings- og innovasjonsprosjekt

Hvorfor bedriver Funka forskning? Ikke mange mindre konsulentselskaper satser på vitenskapelig metodikk, og det virker neppe økonomisk lønnsomt å skape ny kunnskap som alle kan ta i bruk – helt gratis. Men svaret er enkelt: vi forsker fordi det er nødvendig.

Det er rett og slett altfor lite kunnskap og beste praksis rundt hvordan du utvikler produkter, tjenester, grensesnitt og samfunn som fungerer for alle. Vi ønsker å bidra ved å finne velbegrunnede svar på viktige spørsmål og dermed skape gode forutsetninger knyttet til utvikling og forbedring. Omtrent 20 % av Funkas virksomhet har en direkte kobling til forskning og innovasjon.

Funka driver med forskning og innovasjon på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Noen ganger alene, men ofte sammen med ledende universiteter, brukerorganisasjoner og andre ekspertorganer.

Vår forskning utføres både på vegne av andre og på eget initiativ. Ofte handler det om at vi ser mangel på fakta eller at vi har identifisert et problem som må løses. Innovasjonsprosjekter tar sikte på å skape funksjonelle tjenester eller produkter ut fra disse løsningene.

Flere av Funkas oppdrag resulterer i rapporter som vi gjerne deler. Hvis du tror noen rapport mangler her, kan du gjerne kontakte oss. Har du noen tips, tanker og ideer rundt fenomener vi bør ta en nærmere titt på, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Våre forsknings- og innovasjonsoppdrag

 • Tekst til alle!

  Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på.
 • Funka i et stort EU-prosjekt om smart helse for eldre

  Universell utforming, brukersentrering og standardisering er viktige komponenter som Funka bidrar med i prosjektet Gatekeeper. Målet er at eldre skal kunne leve et sunt og selvstendig liv med hjelp av ny teknologi.

Fullførte forskning og innovasjonsoppdrag

 • Universell utforming i digitale læringsressurser

  Hvordan fungerer det digitale lærmiljøet med henblick på universell utforming, nå som det er lovpålagt? Funka undersøker universell utforming med specielt fokus på kognitiv tilgjengelighet i ikke-tradisjonelle digitale læringsressurser.
 • Buddy – din beste venn!

  Sammen med Johannes Kepler Universitet i Østerrike, har Funka fått midler til å utvikle et AI-basert verktøy som skal anbefale hjelpemidler for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer forskningsprosjektet.
 • Å ivareta brukernes ekspertise

  I et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt fokuserer Funka på brukernes erfaringer med universell utforming. Vi tar frem metoder og kurs for å gjøre det så enkelt som mulig for brukere med funksjonsnedsettelser å bidra til et høyere nivå av universell utforming.
 • Universell utforming i Smarte byer

  Smarte byer, eller Smart Cities, som det også kalles, er et konsept som omfavner alle typer digitalisering og smartteknologi. Men for at det skal fungere for alle, må det ikke bare være smart, men også universelt utformet. Vi bidrar til det i et forskningsprosjekt finansiert av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.
 • Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

  Skolen blir stadig mer digital, noe som gir store muligheter for økt inkludering. Men hvis læringsplattformene ikke oppfyller kravene for universell utforming, risikerer studenter med funksjonshemninger å bli ekskludert. Dette ønsker vi å endre på i et nytt forskningsprosjekt.
 • Brukere som eksperter – nå starter kurset

  Kan erfaringer med dårlig universell utforming konverteres til ekspertise? Dette skal Funka og Furuboda folkehøgskole undersøke i et nytt svensk prosjekt. Målet: Et kurs i webtilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, testet i virkeligheten.
 • Digitale betalingstjenester for alle!

  Funka har vunnet en innovasjonskonkurranse som har som mål å hjelpe flere mennesker til å ta i bruk digitale betalingstjenester. Post- og telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, finansierer prosjektet og Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesstyret) i Skåne, Sverige er vår partner.
 • Mer klarspråk gjennom maskinlæring

  Sammen med det svenske statlige forskningsinstituttet RISE, skal Funka undersøke om kunstig intelligens (KI) kan hjelpe redaktører med å skape tekster som er lettere å forstå.
 • Å involvere brukere

  Når mennesker med funksjonsnedsettelser er med på å finne nye løsninger, stille krav og testing, blir sluttresultatet bedre for alle. I et nytt forskningsprosjekt skal Funka prøve å bidra til bedre brukerinvolvering.
 • Integrert støtte for universell utforming for redaktører

  Ved å integrere universell utforming i publiseringssystemene, kan webredaktører publisere tilgjengelig innhold, uten selv å være eksperter på universell utforming. Funka har fått midler til å utvikle bedre maler med integrert universell utforming i EpiServer.
 • Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy

  Med finansiering fra EU-parlamentet har vi fått muligheten til å bygge videre på et av våre mest innovative forskningsprosjekter. Denne gangen samarbeider vi med produsenter av publiseringsverktøy i å ta frem integreringsmodeller knyttet til funksjoner for universell utforming.
 • Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

  For at alle mennesker, uansett evner og forutsettinger, skal kunne reise og oppleve ting på like vilkår, må reiselivsnæringen få et høyere nivå av universell utforming. Nå er vi i gang med å ta frem et utdanningsopplegg for ledere og ansatte.
 • Inkluderende utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

  Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.
 • Inkludering gjennom kurs

  I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.
 • Universell utforming - en selvfølgelig del av IT-utdanningen

  I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.
 • Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

  Norske kommuner som arbeider med konseptet Smartbyer har mulighet til å jobbe med brukermedvirkning på en ny måte i Funkas innovasjonsprosjekt om inkluderende tjenestedesign.
 • Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

  Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.
 • Kriterier for kognitiv tilgjengelighet

  Sammen med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, tilsvarende Statped i Norge, og Svenska Institutet för Standarder, skal Funka ta fram testbare kriterier knyttet til kognitiv tilgjengelighet som kan tjene som grunnlag for fremtidig lovgivning. Nå har vi fått midler til å gjennomføre steg to av dette spennende prosjektet.
 • Universell utforming av chatbots

  Flere og flere organisasjoner bruker ulike typer av chatbotter i sin kundedialog. Men er de universelt utformede? Det skal Funka finne ut av i et prosjekt sammen med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP. Vil du være med?
 • Brukere som eksperter

  Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.
 • Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

  Funka bidrar med sin ekspertise innen universell utforming i et EU-finansiert forsknings-og innovasjonsprosjekt som utvikler et system for samskaping mellom brukere, helsepersonell, forskere og innovatører. Målet er at ulike interessenter sammen skal utvikle nye løsninger for langtidssyke.
 • Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

  Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.
 • Funka i EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

  Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.
 • Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

  Funka, IAAP Nordic og fire nordiske universiteter, undersøker hvordan universell utforming på nett kan bli en del av utdanningsprogrammet ved universiteter i Norden.
 • Funka leder innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

  Sammen med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige skal Funka ta fram en metode for å hjelpe kommuner å produsere forståelig Informasjon. Basert på erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter tester vi nå ut ulike modeller for å nå personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.
 • Publiseringssystem som genererer universell utforming

  Hvor mye enklere hadde ikke livet vært dersom dagens verktøy for å utvikle nettsteder og intranett skapte universalt utformede løsninger – helt automatisk! Snart kan dette bli virkelighet. For i et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen skal Funka bidra til at publiseringssystemer genererer løsninger med høyere grad av universell utforming.
 • Kognitive krav til universell utforming av digitale grensesnitt

  I et nytt forskningsprosjekt kommer Funka til å ta frem testbare krav for å sørge for at digitale grensesnitt er universelt utformede utfra et kognitivt perspektiv. Dagens standarder og regelverk har fokus på tekniske løsninger knyttet til fysiske funksjonsnedsettelser, men mange brukere har helt andre typer behov.
 • BufDir finansierer Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

  Stadig flere kommuner har begynt, eller vil begynne, å bruke digitale verktøy for innbyggerdialog for å styrke lokaldemokratiet. For at alle skal kunne delta på samme vilkår må verktøyene naturligvis være inkluderende. Funka har fått finansiering av BufDir for å undersøke hvordan verktøy for innbyggerdialog fungerer for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Innlevelsesøvelser med hjelp av VR-teknologi

  I et nyt prosjekt finansiert av Bufdir vil Funka skape virtual reality-filmer med utgangspunkt i brukernes opplevelser som skal simulere hvordan arbeidslivet kan oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Gjennom filmene kan arbeidsgivere få økt forståelse og innsikt til å gjøre arbeidsmiljøet universelt utformet.
 • Tilgjengelig språkopplæring for nyankomne

  Gjennom å vinne Post- och Telestyrelsen, som tilsvarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, innovasjonskonkurranse får Lingio - med Funkas hjelp - muligheten til å gjøre sin språkapp universelt utformet for personer med funksjonshemning.
 • Universell utforming ved rekruttering

  I rekrutteringsprosesser benyttes ofte personlighetstester, men testene er sjeldent universelt utformede. WeCompose og Funka har vunnet Post- och Telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, innovasjonskonkurranse med et prosjekt som skal endre på dette.
 • Nytt forskningsprosjekt om personlig tilpasset tilgjengelighet

  Et system som tilpasser seg brukeren i stedet for det motsatte, det høres nesten for godt ut til å stemme, ikke sant? Nå starter vi et forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle og teste akkurat den slags fleksible system. Fokus er personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.
 • Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon

  I løpet av de kommende 3,5 årene kommer Funka til å lede et stort prosjekt for å støtte digital innovasjon innen aktiv og sunn aldring, finansiert av EU-kommisjonen.
 • Prosjekt om et inkluderende arbeidsliv

  Med finansiering fra UNIKT skal Funka ta frem gode eksempler og bra løsninger for å få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet. Mange fokuserer på problemene, men vi vil peke på det som fungerer!
 • Nå digitaliserer vi revisjonene!

  Med støtte fra Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge, skal Funka utvikle og teste en prototype for digital håndtering av ekspertbaserte granskinger av nettgrensesnitt innen universell utforming.
 • Nytt forskningsprosjekt om å tolke WCAG

  Funka skal sammen ned tyske DIAS og franske BrailleNet, sammenligne og diskutere hvordan man best mulig måler universell utforming på nett. Målet er å oppnå konsensus blant ekspertene.
 • Forbedret digital helsekompetanse i Europa

  Funka har fått ytterligere et EU-prosjekt bevilget. IC Health skal utvikle modeller som skal forbedre EU-innbyggernes kunnskaper om helse på nett.
 • Nytt prosjekt om begriplighet

  Funka deltar i et spennende prosjekt som handler om hvordan personer med ulike typer av kognitive funksjonsnedsettelser skal få mer forståelig samfunnsinformasjon. Dysleksiforbundet i Sverige leder prosjektet som finansieres av Arvsfonden, som er et svenskt fond for allmennyttige formål.
 • Verktøy for å måle universell utforming på nett

  Ayond er ett IT-selskap som satser på innovasjon og brukersentrert utvikling. Därför var det ingen større overraskelse da de ble én av vinnerne i Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse ”Bäst i branschen”. Med Funka som underleverandør skal Ayond utvikle et verktøy som kan måle universell utforming på nett – på alvor.
 • Å jobbe med dysleksi - nytt spennende prosjekt

  Det svenske Dysleksiforbundet leder et prosjekt som skal undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet som Funka deltar i heter ”Orden på jobbet”.
 • Veileder for fylkeskommunale og kommunale råd for funksjonshemmede

  Funka har mottatt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming og skal utvikle en veileder.
 • Universell utforming og turisme

  Funka har fått nok et prosjekt i Tyrkia: nå skal vi ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelser for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.
 • Funka i europeisk forskningsprosjekt om kvinner med nedsatt funksjonsevne

  Funka har sammen med 14 europeiske partnere mottatt EU-finansiering for et forskningsprosjekt som har til hensikt å rive ned barrierer for kvinner med nedsatt funksjonsevne.
 • WeGovNow: fra e-forvaltning til fellesforvalting

  Sammen med det tyske forskningsselskapet Empirica og andre samarbeidspartnere deltar Funka i et forskningsprosjekt som skal utvikle en ny, interaktiv plattform for innbyggerdialog og digitalt engasjement.
 • Innovative og universelt utformede bofellesskap

  Funka og Gisselberg Arkitekter skal arbejde med den nye generasjonens bofellesskap. Målet er å skape et universelt utformet, attraktivt og økonomisk botilbud for unge. Det er det svenske Boverket, tilsvarende Direktoratet for byggkvalitet, som finansierer prosjektet.
 • Innovativt læreplattformprosjekt

  Med midler fra innovasjonsprogrammet Eurostars skal Funka, i samarbeid med Claned Group og Laurea universitet i Finland, videreutvikle læringsplattformen CLANED. Plattformen skal blant annet gjøres universelt utformet og mer brukervennlig.
 • Slå hull på mytene!

  Med finansiering fra Jimmy Dahlstens Fond i Sverige har Funka fått privilegiet å drive et prosjekt som skal inspirere frem kreative løsninger på området universell utforming.
 • Funka for Foreldre

  Funka er én av vinnerne i innovasjonskonkurransen ”Forenkle for Foreldre”, utlyst av den svenske Post- och telestyrelsen, en myndighet som overvåker tele- og IT-kommunikasjonen i Sverige. Vi skal utvikle en kommunikasjonsplattform for foreldre, lærere og elever som fungerer for alle.
 • Et inkluderende verktøy for datainnsamling

  Mange politiske og kommersielle beslutninger tas på bakgrunn av statistikk. Systematiske mangler i undersøkelsene gjør at målgruppene som allerede sliter med å få gehør for sine behov og ønsker risikerer å ”forsvinne”.
 • Navigasjonshjelp for demente

  Prosjektet som har til hensikt å ta frem et orienteringshjelpemiddel for å øke trygghetsfølelsen hos personer med redusert hukommelse er avsluttet. Funka deltok i sluttfasen av prosjektet og bidro med forretningsutvikling og krav på universell utforming.
 • Smartere møter

  Funka, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Stockholms stad skal gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å komme i kontakt med samfunnets institusjoner. Prosjektet heter ”Smartere møter”.
 • Web app for befaring

  Med finansiering fra EU innenfor rammen av CreatiFi utvikler Funka en netapplikasjon for å gjøre befaringer av universell utforming i det fysiske miljø. Tanken er at kunden kan gjøre mere på egenhånd.
 • Funka leder Europeisk nettverk om aktiv aldring

  EU-kommisjonen har gitt Funka i oppdag å lede og koordinere arbeidet med å støtte innovasjonspartnerskapet innen aktiv og sunn aldring. Prosjektet finansieres av rammeprogramet for forskning, Horisont 2020.
 • En digital skole for alle

  På eget initiativ og med finansiering fra den svenske innovasjonsmyndigheten VINNOVA har Funka dratt i gang et nytt spennende innovasjonsprosjekt innenfor skoleverdenen. Prosjektet handler om å forbedre forutsetningene for elever,
 • Den kognitive delen av universell utforming: en kunnskapsoversikt

  Sammen med den svenske Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Dyslexiförbundet i Sverige, har Funkas doktorstipendiat Stefan Johansson vært med på å kartlegge eksisterende kunnskap på området.
 • Universell utforming for personer med psykiske lidelser

  Som et ledd i å øke kunnskapsnivået om tilgjengelighet for personer med psykiske lidelser har Funka gjennomført et pilotstudie sammen med den Kungliga Tekniska Högskolan, KTH og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH i Sverige. Prosjektet har sett nærmere på hvordan personer med psykiske lidelser benytter seg av elektronisk kommunikasjon.
 • Retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt

  I samarbeid med rundt 20 kunder har Funka gjennomført en undersøkelse av navigasjonskonsept i mobile grensesnitt. Etter å ha analysert og testet nåværende konsept, utarbeidet vi prototyper som vi senere brukertestet.
 • Forskningsprosjekt rundt Downs syndrom

  Med det flerfaglige konsulentselskapet Karde som prosjektleder, og med finansiering fra EUs 7 rammeprogrammer, starter vi et prosjekt for å få personer med Downs syndrom bedre integrert i samfunnet. Stefan Johansson fra Funka er prosjektteamets ekspert på universell utforming.
 • Begripsam - Funka fokuserer på universell utforming og kognisjon i Sverige

  Med det flerfaglige konsulentselskapet Karde som prosjektleder, og med finansiering fra EUs 7 rammeprogrammer, starter vi et prosjekt for å få personer med Downs syndrom bedre integrert i samfunnet. Stefan Johansson fra Funka er prosjektteamets ekspert på universell utforming.
 • Funka om sosiale medier – igjen

  Funka har sammen med Karde gransket hvordan ungdommer med Aspergers syndrom bruker sosiale medier. Det er gjort studier både i Norge og Sverige med finansiering fra IT-funk. Undersøkelsen er et forstudie og har et nokså lite omfang.
 • Nettbrett i skolen

  På oppdrag fra Blindeforbundet og med finansiering fra Utdanningsdepartementet, har Funka gjennomført en gransking av nettbrett og hvordan disse fungerer for elever, lærere og foreldre med varierende evner.
 • Retningslinjer for mobile grensesnitt

  Oppdraget er finansiert av Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige. Funka har kartlagt, testet og analysert eksisterende grensesnitt, skissert frem forbedringer, og testet disse mot brukere med ulike funksjonsnedsettinger.
 • Funka vurderte digitale læringsplattformer

  Digitale læringsplattformer har blitt et viktig verktøy i undervisning på alle nivå. For at alle elever og studenter skal kunne benytte disse, må de være universelt utformet.
 • Universell utforming i Adobe LiveCycle Designer

  På oppdrag fra Adobe har Funka testet Adobe LiveCycle Designer og utvikling av e-tjenester med tanke på universell utforming. Løsninger som er laget med LiveCycle Designer kan gjøres mer universelt utformet for brukeren enn dokumenter laget med Adobe Acrobat.
 • Oversettelser på nett

  På eget initiativ og med finansiering fra Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige, har Funka gransket hvordan automatiske oversettelser som integreres direkte i grensesnittet fungerer for brukere med ulike forutsetninger. Ved å sammenligne de automatisk oversatte tekstene med tekster oversatt av autoriserte oversettere, og ved å stille kontrollspørsmål rundt innholdet, kom problemene med de automatiske oversettelsene tydelig frem. Forskjellen mellom ulike språkgrupper er spesielt interessant.
 • Forståelig Samfunnsinformasjon

  Funka har på oppdrag fra Afasiforbundet (eier av prosjektet), Dysleksiforbundet FMLS, Sveriges Døves Riksforbund, Riksforbundet Attention og Foreningen for barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser, FUB, gransket hvordan ulike målgrupper foretrekker å ta til seg informasjon. Ved å granske tekst, bilder, film, illustrasjoner og lyd, for så å stille kontrollspørsmål til innholdet og la brukerne selv bestemme vanskelighetsgraden, har vi klart å kartlegge hva slags type informasjon som fungerer best for de ulike målgruppene.
 • Adobe Reader og hjelpemidler – en kompatibilitetstest

  På oppdrag fra Adobe har Funka gransket hvordan pdf-dokumentet fungerer med ulike hjelpemidler. Gjennom brukertester og ekspertvurderinger har vi observert at selv pdf-formatet sjeldent er problemet, men heller mangel på kompetanse hos de som lager dokumentet.