Forskning og innovasjon

Hvorfor bedriver Funka forskning? Ikke mange mindre konsulentselskaper satser på vitenskapelig metodikk, og det virker neppe økonomisk lønnsomt å skape ny kunnskap som alle kan ta i bruk – helt gratis. Men svaret er enkelt: vi forsker fordi det er nødvendig.

Tekster du filmene dine?

Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på – vil du hjelpe oss?

Tekst til alle!

Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på.

Universell utforming i digitale læringsressurser

Hvordan fungerer det digitale lærmiljøet med henblick på universell utforming, nå som det er lovpålagt? Funka undersøker universell utforming med specielt fokus på kognitiv tilgjengelighet i ikke-tradisjonelle digitale læringsressurser.

Neste generasjons eksperter innen universell utforming?

Denne uken åpner opptaket til det svenske folkehøgskolekurset som Funka har tatt frem. Kurset tar sikte på å lære opp personer med funksjonsnedsettelser, en gruppe som er godt kjent med utilgjengelige løsninger, i universell utforming på nett.

Prosjektresultat

Resultatene fra We4AuthorsFEAT-prosjektet publiseres regelmessig på denne siden, slik at alle interessenter kan dra nytte av det. Når de endelige malene er klare, vil de også være tilgjengelige på EpiServer MarketPlace og GitHub.

Buddy – din beste venn!

Sammen med Johannes Kepler Universitet i Østerrike, har Funka fått midler til å utvikle et AI-basert verktøy som skal anbefale hjelpemidler for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer forskningsprosjektet.

Å ivareta brukernes ekspertise

I et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt fokuserer Funka på brukernes erfaringer med universell utforming. Vi tar frem metoder og kurs for å gjøre det så enkelt som mulig for brukere med funksjonsnedsettelser å bidra til et høyere nivå av universell utforming.

Økt digital deltakelse for unge funksjonsnedsatte

Fredag 29. januar, fra klokken 13-15, er du velkommen til et nettbasert arrangement om hvordan digital tilgjengelighet kan skape økt samfunnsdeltakelse blant unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Arrangementet markerer også slutten på det EU-finansierte forskningsprosjektet, DA4YOU.

Prosjektresultat

Nå er prosjektet avsluttet. Til tross for pandemien, har vi klart å gjennomføre et spennende prosjekt som gir et godt bilde av hvor universelt utformet noen av de mest brukte læringsplattformene i Norge er. Sluttrapporten kan lastes ned her på Funkas nettsted.

Prosjektresultat

Funka har sammen med enkelte kommuner, arbeidet frem en personas-mal, som kan skreddersys for ulike digitale kommunale prosjekter. Funka har videre tatt frem fem stykk personas, som dels er videreutviklet sammen med enkelte brukere med funksjonsnedsettelser, og dels ut fra resultater av tidligere brukertester.

Å involvere brukere - workshop

Den 27. januar arrangerer Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og finske brukerorganisasjoner, en online-workshop om brukerinvolvering. Workshopen er en del av forskningsprosjektet ”Å involvere brukere” - nå ønsker vi å involvere deg!

Universell utforming i Smarte byer

Smarte byer, eller Smart Cities, som det også kalles, er et konsept som omfavner alle typer digitalisering og smartteknologi. Men for at det skal fungere for alle, må det ikke bare være smart, men også universelt utformet. Vi bidrar til det i et forskningsprosjekt finansiert av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Prioriteringer og valg av maler

For at prosjektet skal kunne gjøre maksimal nytte, er det viktig å prioritere hvilke løsninger som tas frem. Vi har tatt utgangspunkt i en rekke forskjellige kriterier knyttet til valg av maler og objekter.

Brukerbehov

Å utgå fra brukernes behov er helt essensielt for at prosjekter skal bli vellykket. Derfor startet vi med å kartlegge behovene hos webredaktører og andre interessenter.

Følg oss på Twitter!

Du kan følge projektet gjennom vår hashtag #WE4AuthorsFEAT, her får siste nyhetene og kommende hendelser om prosjektet.

Vil du teste ut innebygd støtte med universelt utformede EpiServer-maler?

Hva om universell utforming generertes automatisk når du publiserte på nettet. Eller hjalp deg såpass mye, at du ikke trengte å være ekspert for å publisere universelt utformet innhold. Det ville gjort det mye enklere å etterleve kravene i forskrift for universell utforming, ikke sant?

Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

Skolen blir stadig mer digital, noe som gir store muligheter for økt inkludering. Men hvis læringsplattformene ikke oppfyller kravene for universell utforming, risikerer studenter med funksjonshemninger å bli ekskludert. Dette ønsker vi å endre på i et nytt forskningsprosjekt.

Integrert funksjonalitet for universell utforming

Nå har du sjansen til å påvirke, teste ut og bidra til innovative løsninger for neste generasjons publiseringssystemer! Få økt kunnskap og inspirasjon ved å delta i ett av Funkas spennende forskningsprosjekt.

Brukere som eksperter – nå starter kurset

Kan erfaringer med dårlig universell utforming konverteres til ekspertise? Dette skal Funka og Furuboda folkehøgskole undersøke i et nytt svensk prosjekt. Målet: Et kurs i webtilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, testet i virkeligheten.

Funka kurser ungdommer med funksjonsnedsettelser

For å få flere til å forstå de nye kravene i EUs webdirektiv fra et brukerperspektiv, tilbyr Funka kostnadsfrie kurs for ungdommer med funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer prosjektet.

Digitale betalingstjenester for alle!

Funka har vunnet en innovasjonskonkurranse som har som mål å hjelpe flere mennesker til å ta i bruk digitale betalingstjenester. Post- og telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, finansierer prosjektet og Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesstyret) i Skåne, Sverige er vår partner.

Tiden er inne for å involvere brukerne!

Mennesker med funksjonsnedsettelser bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, ved å tilby bedrifter og forskere sin tid, kunnskap og erfaring. Når personer med funksjonsnedsettelser er involvert i arbeidet med å finne frem til nye løsninger,

Mer klarspråk gjennom maskinlæring

Sammen med det svenske statlige forskningsinstituttet RISE, skal Funka undersøke om kunstig intelligens (KI) kan hjelpe redaktører med å skape tekster som er lettere å forstå.

Å involvere brukere

Når mennesker med funksjonsnedsettelser er med på å finne nye løsninger, stille krav og testing, blir sluttresultatet bedre for alle. I et nytt forskningsprosjekt skal Funka prøve å bidra til bedre brukerinvolvering.

Støttemateriell rundt publiseringssystemer

Mens vi venter på å igjen kunne gjennomføre våre populære kurs og konferanser der vi forteller om våre ferskeste forskningsfunn, vil vi å slå et slag for de rapportene som vi regelmessig publiserer. Blant annet ga vi nylig ut støttemateriell for deg som skal velge publiseringssystem.

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Ved å integrere universell utforming i publiseringssystemene, kan webredaktører publisere tilgjengelig innhold, uten selv å være eksperter på universell utforming. Funka har fått midler til å utvikle bedre maler med integrert universell utforming i EpiServer.

Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy

Med finansiering fra EU-parlamentet har vi fått muligheten til å bygge videre på et av våre mest innovative forskningsprosjekter. Denne gangen samarbeider vi med produsenter av publiseringsverktøy i å ta frem integreringsmodeller knyttet til funksjoner for universell utforming.

Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

For at alle mennesker, uansett evner og forutsettinger, skal kunne reise og oppleve ting på like vilkår, må reiselivsnæringen få et høyere nivå av universell utforming. Nå er vi i gang med å ta frem et utdanningsopplegg for ledere og ansatte.

Chatboter for alle?

Funka har undersøkt hvordan chatbotter fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir finansierte undersøkelsen som nå er klar og resultatet er åpent for alle.

Utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.

Funka i et stort EU-prosjekt om smart helse for eldre

Universell utforming, brukersentrering og standardisering er viktige komponenter som Funka bidrar med i prosjektet Gatekeeper. Målet er at eldre skal kunne leve et sunt og selvstendig liv med hjelp av ny teknologi.

Inkludering gjennom kurs

I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.

En selvfølgelig del av IT-utdanningen

I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.

Konferanse om digitalisering og innovasjon

Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.

Universelt utformede publiseringssystemer

Vil du være med å påvirke fremtidens publiseringssystemer med tanke på universell utforming? Det vil du ha muligheten til etter sommeren, når vi inviterer til Workshop i Brussel innenfor rammen av ett av våre spennende innovasjonsprosjekter.

Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

Norske kommuner som arbeider med konseptet Smartbyer har mulighet til å jobbe med brukermedvirkning på en ny måte i Funkas innovasjonsprosjekt om inkluderende tjenestedesign.

Innlevelse gir innsikt

Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.

Universell utforming av chatbots

Flere og flere organisasjoner bruker ulike typer av chatbotter i sin kundedialog. Men er de universelt utformede? Det skal Funka finne ut av i et prosjekt sammen med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP. Vil du være med?

Kriterier for kognitiv tilgjengelighet

Sammen med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, tilsvarende Statped i Norge, og Svenska Institutet för Standarder, skal Funka ta fram testbare kriterier knyttet til kognitiv tilgjengelighet som kan tjene som grunnlag for fremtidig lovgivning. Nå har vi fått midler til å gjennomføre steg to av dette spennende prosjektet.

Brukere som eksperter

Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.

Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

Funka bidrar med sin ekspertise innen universell utforming i et EU-finansiert forsknings-og innovasjonsprosjekt som utvikler et system for samskaping mellom brukere, helsepersonell, forskere og innovatører. Målet er at ulike interessenter sammen skal utvikle nye løsninger for langtidssyke.

Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming

Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.

Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

Vi har sammenlignet hvordan eksperter fra forskjellige land tolker krav til universell utforming innenfor rammene av et EU-finansiert prosjekt som nå går mot slutten. Resultatet ble en åpen læringsplattform.

Økt kunnskap om e-helse

EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.

EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.

Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

Funka, IAAP Nordic og fire nordiske universiteter, undersøker hvordan universell utforming på nett kan bli en del av utdanningsprogrammet ved universiteter i Norden.

Innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

Sammen med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige skal Funka ta fram en metode for å hjelpe kommuner å produsere forståelig Informasjon. Basert på erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter tester vi nå ut ulike modeller for å nå personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.

Kognitive krav til universell utforming

I et nytt forskningsprosjekt kommer Funka til å ta frem testbare krav for å sørge for at digitale grensesnitt er universelt utformede utfra et kognitivt perspektiv. Dagens standarder og regelverk har fokus på tekniske løsninger knyttet til fysiske funksjonsnedsettelser, men mange brukere har helt andre typer behov.

Publiseringssystem som genererer universell utforming

Hvor mye enklere hadde ikke livet vært dersom dagens verktøy for å utvikle nettsteder og intranett skapte universalt utformede løsninger – helt automatisk! Snart kan dette bli virkelighet. For i et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen skal Funka bidra til at publiseringssystemer genererer løsninger med høyere grad av universell utforming.

Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

Stadig flere kommuner har begynt, eller vil begynne, å bruke digitale verktøy for innbyggerdialog for å styrke lokaldemokratiet. For at alle skal kunne delta på samme vilkår må verktøyene naturligvis være inkluderende. Funka har fått finansiering av BufDir for å undersøke hvordan verktøy for innbyggerdialog fungerer for personer med funksjonsnedsettelser.

Bedre innlevelsesøvelser med VR-teknologi

I et nyt prosjekt finansiert av Bufdir vil Funka skape virtual reality-filmer med utgangspunkt i brukernes opplevelser som skal simulere hvordan arbeidslivet kan oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Gjennom filmene kan arbeidsgivere få økt forståelse og innsikt til å gjøre arbeidsmiljøet universelt utformet.

Innovative digitale løsninger

Som koordinator for WE4AHA-prosjektet deltok Funka nylig i og støttet EU-kommisjonen med konferansen for det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring i Brussel. Årets konferanse fokuserte på hvordan å sikre storskala utvikling av innovative digitale løsninger som en viktig del av omformingen av helse- og omsorgssektoren.

Å overvinne digitale barrierer

Digitale barrierer i arbeidsmiljøet gjør det ofte vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne å delta aktivt i det moderne arbeidslivet. Med finansiering fra BufDir har vi gjennomført et prosjekt der vi peker på løsninger for universell utforming i ulike økonomisystemer.

Tilgjengelig språkopplæring for nyankomne

Gjennom å vinne Post- och Telestyrelsen, som tilsvarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, innovasjonskonkurranse får Lingio - med Funkas hjelp - muligheten til å gjøre sin språkapp universelt utformet for personer med funksjonshemning.

Universell utforming ved rekruttering

I rekrutteringsprosesser benyttes ofte personlighetstester, men testene er sjeldent universelt utformede. WeCompose og Funka har vunnet Post- och Telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, innovasjonskonkurranse med et prosjekt som skal endre på dette.

Prosjekt for neste generasjons læringsplattform

Funka har bidratt med metodikk, testing og gransking av tilgjengelighet i utviklingen av neste generasjons læringsplattform. Det EU-finansierte forskningsprosjektet er nå ferdig og plattformen er klar til å bli lansert.

Personlig tilpasset tilgjengelighet

Et system som tilpasser seg brukeren i stedet for det motsatte, det høres nesten for godt ut til å stemme, ikke sant? Nå starter vi et forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle og teste akkurat den slags fleksible system. Fokus er personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Begripelig tekst og informasjon for alle

”Begripelig tekst og informasjon for alle” er et treårig prosjekt med sikte på å forbedre tilgangen til forståelig og tilgjengelig samfunnsinformasjon i Sverige. I løpet av høsten utfører Funka, sammen med partnere og brukerorganisasjoner, brukertester som fokuserer på leseforståelse av ulike typer tekster.

Tolke retningslinjene for universell utforming

Nå kan du påvirke, diskutere og sammenligne vurderinger av nettgrensesnitt i det nye verktøyet COMPARE. Målet er at flere mennesker skal tolke kravene i de internasjonale retningslinjene WCAG 2.0. på samme måte.

Funka leder stort innovasjonsprosjekt

7.-8. september var det kick-off for det store innovasjonsprosjektet rundt aldersrelaterte spørsmål som Funka leder innenfor rammene av EUs forskningsprogram om aktiv og sunn aldring.

Funka for Foreldre

Funka har utviklet en prototype for en universelt utformet kommunikasjonsplattform mellom foreldre og skole. Prosjektet som nå er avsluttet ble finansiert gjennom en innovasjonskonkurranse av den svenske Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndigheten i Norge.

Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon

I løpet av de kommende 3,5 årene kommer Funka til å lede et stort prosjekt for å støtte digital innovasjon innen aktiv og sunn aldring, finansiert av EU-kommisjonen.

Nå digitaliserer vi revisjonene!

Med støtte fra Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge, skal Funka utvikle og teste en prototype for digital håndtering av ekspertbaserte granskinger av nettgrensesnitt innen universell utforming.

Prosjekt om et inkluderende arbeidsliv

Med finansiering fra UNIKT skal Funka ta frem gode eksempler og bra løsninger for å få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet. Mange fokuserer på problemene, men vi vil peke på det som fungerer!

Fremgang på innovasjonsfronten

Nå er det EU-finansierte prosjektet ”PROEIPAHA”, som Funka har koordinert, avsluttet. Gjennom prosjektet har vi i løpet av de to siste årene ledet arbeidet rundt digital innovasjon i Europa, sammen med flere hundre partnere.

Nytt prosjekt om begriplighet

Funka deltar i et spennende prosjekt som handler om hvordan personer med ulike typer av kognitive funksjonsnedsettelser skal få mer forståelig samfunnsinformasjon. Dysleksiforbundet i Sverige leder prosjektet som finansieres av Arvsfonden, som er et svenskt fond for allmennyttige formål.

Offentlig service nærmere menneskers hverdag

Funka bidrar med ekspertise på universell utforming og brukbarhetsopplevelse i et ambisiøst EU-finansiert forskningsprosjekt som nå er halvveis. Målet er at flere skal kunne delta aktivt i kommunen gjennom kreative IT-løsninger.

Claned – gradvis utvikling mot digital læring

Det er mye fokus på skolen akkurat nå. Et av mange spennende prosjekter vi deltar i handler om digital læring i et verktøy som vi håper å kunne gjøre mer tilgjengelig.

Verktøy for å måle universell utforming på nett

Ayond er ett IT-selskap som satser på innovasjon og brukersentrert utvikling. Därför var det ingen større overraskelse da de ble én av vinnerne i Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse ”Bäst i branschen”. Med Funka som underleverandør skal Ayond utvikle et verktøy som kan måle universell utforming på nett – på alvor.

Nytt forskningsprosjekt tolker WCAG

Funka skal sammen ned tyske DIAS og franske BrailleNet, sammenligne og diskutere hvordan man best mulig måler universell utforming på nett. Målet er å oppnå konsensus blant ekspertene.

Et steg videre mot en digital skole for alle

Funka har utviklet en prototype på en læringsplattform som er tilgjengelig for alle, uansett evner og forutsetninger.

Økt digital helsekompetanse i Europa

Funka har fått ytterligere et EU-prosjekt bevilget. IC Health skal utvikle modeller som skal forbedre EU-innbyggernes kunnskaper om helse på nett.

Funka ønsker italiensk talent velkommen

Innenfor rammene av EU-prosjektet Risewise, tar Funka i mot Simone Marcutti, doktorgradsstudent innen brukersentrert design fra Italia.

Spennende prosjekt: Dysleksi i jobben

Det svenske Dysleksiforbundet leder et prosjekt som skal undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet som Funka deltar i heter ”Orden på jobbet”.

Veileder for råd for funksjonshemmede

Funka har mottatt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming og skal utvikle en veileder.

Begripsam lever videre

Det viktige prosjektet rundt kognitiv tilgjengelighet som Funka har deltatt i er nå avsluttet. Men i steder for å legge ned virksomheten grunnlegges nå Foreningen Begripsam. Foreningen skal fortsette å påvirke samfunnet med tanke på kognitiv tilgjengelighet.

Universell utforming og turisme

Funka har fått nok et prosjekt i Tyrkia: nå skal vi ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelser for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.

Smartere møter viser til potensial innen sosial omsorg

Det spennende prosjektet om hvordan smart teknikk kan gi støtte innen sosial omsorg, der Funka har medvirket, er nå slutt. Stockholms kommune vil fortsette arbeidet som påvirker virksomhetens syn på hvordan teknikk kan være til hjelp for personer med kognitive nedsettelser.

Forskning: kvinner med funksjonsnedsettelse

Funka har sammen med 14 europeiske partnere mottatt EU-finansiering for et forskningsprosjekt som har til hensikt å rive ned barrierer for kvinner med nedsatt funksjonsevne.

Brukertester pågår i datainnsamlingsprosjekt

Fleksibilitet og individuelle innstilninger er i fokus når Funka utvikler et universelt utformet datainnsamlingsverktøy. Funkas Jonas Rosén skriver en delrapport fra et av våre innovasjonsprosjekt.

WeGovNow: e-forvalting til fellesforvalting

Sammen med det tyske forskningsselskapet Empirica og andre samarbeidspartnere deltar Funka i et forskningsprosjekt som skal utvikle en ny, interaktiv plattform for innbyggerdialog og digitalt engasjement.

Innovativt læreplattformprosjekt

Med midler fra innovasjonsprogrammet Eurostars skal Funka, i samarbeid med Claned Group og Laurea universitet i Finland, videreutvikle læringsplattformen CLANED. Plattformen skal blant annet gjøres universelt utformet og mer brukervennlig.

Adobe Reader og hjelpemidler – en kompatibilitetstest

På oppdrag fra Adobe har Funka gransket hvordan pdf-dokumentet fungerer med ulike hjelpemidler. Gjennom brukertester og ekspertvurderinger har vi observert at selv pdf-formatet sjeldent er problemet, men heller mangel på kompetanse hos de som lager dokumentet.

Den kognitive delen av universell utforming: en kunnskapsoversikt

Sammen med den svenske Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Dyslexiförbundet i Sverige, har Funkas doktorstipendiat Stefan Johansson vært med på å kartlegge eksisterende kunnskap på området.

Forståelig Samfunnsinformasjon

Funka har på oppdrag fra Afasiforbundet (eier av prosjektet), Dysleksiforbundet FMLS, Sveriges Døves Riksforbund, Riksforbundet Attention og Foreningen for barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser, FUB, gransket hvordan ulike målgrupper foretrekker å ta til seg informasjon. Ved å granske tekst, bilder, film, illustrasjoner og lyd, for så å stille kontrollspørsmål til innholdet og la brukerne selv bestemme vanskelighetsgraden, har vi klart å kartlegge hva slags type informasjon som fungerer best for de ulike målgruppene.

Funka slår hull på mytene!

Med finansiering fra Jimmy Dahlstens Fond i Sverige har Funka fått privilegiet å drive et prosjekt som skal inspirere frem kreative løsninger på området universell utforming.

Funka for Foreldre

Funka er én av vinnerne i innovasjonskonkurransen ”Forenkle for Foreldre”, utlyst av den svenske Post- och telestyrelsen, en myndighet som overvåker tele- og IT-kommunikasjonen i Sverige. Vi skal utvikle en kommunikasjonsplattform for foreldre, lærere og elever som fungerer for alle.

Et inkluderende verktøy for datainnsamling

Mange politiske og kommersielle beslutninger tas på bakgrunn av statistikk. Systematiske mangler i undersøkelsene gjør at målgruppene som allerede sliter med å få gehør for sine behov og ønsker risikerer å ”forsvinne”.

Forskningsprosjekt

Prosjektet som har til hensikt å ta frem et orienteringshjelpemiddel for å øke trygghetsfølelsen hos personer med redusert hukommelse er avsluttet. Funka deltok i sluttfasen av prosjektet og bidro med forretningsutvikling og krav på universell utforming.

Smartere møter

Funka, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Stockholms stad skal gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å komme i kontakt med samfunnets institusjoner. Prosjektet heter ”Smartere møter”.

Web-app for befaring

Med finansiering fra EU innenfor rammen av CreatiFi utvikler Funka en netapplikasjon for å gjøre befaringer av universell utforming i det fysiske miljø. Tanken er at kunden kan gjøre mere på egenhånd.

Aktiv og sunn aldring

EU-kommisjonen har gitt Funka i oppdag å lede og koordinere arbeidet med å støtte innovasjonspartnerskapet innen aktiv og sunn aldring. Prosjektet finansieres av rammeprogramet for forskning, Horisont 2020.

En digital skole for alle

På eget initiativ og med finansiering fra den svenske innovasjonsmyndigheten VINNOVA har Funka dratt i gang et nytt spennende innovasjonsprosjekt innenfor skoleverdenen. Prosjektet handler om å forbedre forutsetningene for elever,

Universell utforming for personer med psykiske lidelser

Som et ledd i å øke kunnskapsnivået om tilgjengelighet for personer med psykiske lidelser har Funka gjennomført et pilotstudie sammen med den Kungliga Tekniska Högskolan, KTH og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH i Sverige. Prosjektet har sett nærmere på hvordan personer med psykiske lidelser benytter seg av elektronisk kommunikasjon.

Fremtidens bolig

Funka og Gisselberg Arkitekter skal arbejde med den nye generasjonens bofellesskap. Målet er å skape et universelt utformet, attraktivt og økonomisk botilbud for unge. Det er det svenske Boverket, tilsvarende Direktoratet for byggkvalitet, som finansierer prosjektet.

Retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt

I samarbeid med rundt 20 kunder har Funka gjennomført en undersøkelse av navigasjonskonsept i mobile grensesnitt. Etter å ha analysert og testet nåværende konsept, utarbeidet vi prototyper som vi senere brukertestet.

Forskningsprosjekt rundt Downs syndrom

Med det flerfaglige konsulentselskapet Karde som prosjektleder, og med finansiering fra EUs 7 rammeprogrammer, starter vi et prosjekt for å få personer med Downs syndrom bedre integrert i samfunnet. Stefan Johansson fra Funka er prosjektteamets ekspert på universell utforming.

Begripsam - Funka fokuserer på universell utforming og kognisjon i Sverige

Med det flerfaglige konsulentselskapet Karde som prosjektleder, og med finansiering fra EUs 7 rammeprogrammer, starter vi et prosjekt for å få personer med Downs syndrom bedre integrert i samfunnet. Stefan Johansson fra Funka er prosjektteamets ekspert på universell utforming.

Funka om sosiale medier – igjen

Funka har sammen med Karde gransket hvordan ungdommer med Aspergers syndrom bruker sosiale medier. Det er gjort studier både i Norge og Sverige med finansiering fra IT-funk. Undersøkelsen er et forstudie og har et nokså lite omfang.

Nettbrett i skolen

På oppdrag fra Blindeforbundet og med finansiering fra Utdanningsdepartementet, har Funka gjennomført en gransking av nettbrett og hvordan disse fungerer for elever, lærere og foreldre med varierende evner.

Retningslinjer for mobile grensesnitt

Oppdraget er finansiert av Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige. Funka har kartlagt, testet og analysert eksisterende grensesnitt, skissert frem forbedringer, og testet disse mot brukere med ulike funksjonsnedsettinger.

Funka vurderte digitale læringsplattformer

Digitale læringsplattformer har blitt et viktig verktøy i undervisning på alle nivå. For at alle elever og studenter skal kunne benytte disse, må de være universelt utformet.

Universell utforming i Adobe LiveCycle Designer

På oppdrag fra Adobe har Funka testet Adobe LiveCycle Designer og utvikling av e-tjenester med tanke på universell utforming. Løsninger som er laget med LiveCycle Designer kan gjøres mer universelt utformet for brukeren enn dokumenter laget med Adobe Acrobat.

Oversettelser på nett

På eget initiativ og med finansiering fra Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige, har Funka gransket hvordan automatiske oversettelser som integreres direkte i grensesnittet fungerer for brukere med ulike forutsetninger. Ved å sammenligne de automatisk oversatte tekstene med tekster oversatt av autoriserte oversettere, og ved å stille kontrollspørsmål rundt innholdet, kom problemene med de automatiske oversettelsene tydelig frem. Forskjellen mellom ulike språkgrupper er spesielt interessant.