Et steg videre mot en digital skole for alle

Med finansiering fra den svenske innovasjonsmyndigheten VINNOVA, tilsvarende Innovasjon Norge, har Funka utviklet en prototype på en universelt utformet læringsplattform, LMS, som gir elever med nedsatt funksjonsevne bedre forutsetninger til å lykkes på skolen.

I Norge er det bred politisk enighet om at skolen skal være en inkluderende skole for alle, og i Sverige blir det stadig vanligere å integrere barn med nedsatt funksjonsevne tidligere i den offentlige skole. Tanken med dette er god. Elevene inkluderes på en bedre måte, og som regel oppnår de også bedre resultater og økt selvtillit. Men for at man virkelig skal lykkes, må alle kunne delta i undervisningen på like vilkår.

I flere ulike oppdrag har vi hos Funka kunnet konstatere at samtlige læringsplattformer i Sverige, og de mest brukte i Norge, har store mangler knyttet til universell utforming. Vi har derfor - på eget initiativ - utviklet en prototype på et system som fungerer for flest mulig, inkludert lærere, elever og foreldre med nedsatt funksjonsevne.

Utvikling med brukeren i sentrum

Vårt utgangspunkt i dette prosjektet har vært å undersøke hvordan de vanligste, og mest brukte modulene i grunnskolen i Sverige, skulle kunne utformes for å oppnå høy grad av universell utforming. Arbeidet resulterte i en klikkbar prototype, som oppnådde gode resultater i tester utført av sluttbrukere med funksjonsvariasjoner. Prototypen er en solid base som vi kan videreutvikle til å bli et fullstendig system.

Gjennom hele prosjektet har vi hatt nær kontakt med skolevesenet, først og fremst gjennom vårt samarbeid med skoler i Leksands kommune. Vi har også informert om prosjektet til interessenter og potensielle sluttbrukere i kommuner i hele Sverige. Kontakten med skoleansatte har vært veldig positiv, og mange har vitnet om økt forståelse for hvor viktig universell utforming er for det digitale skolemiljøet.

En uventet bonus med prosjektet er den fantastiske responsen vi har fått fra skolene, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Forhåpentligvis fører dette til at innkjøpersiden begynner å stille høyere krav, noe som vil påvirke fremtidige anskaffelser av læringsplattformer. Nå som etterspørselen er der, vil markedet helt sikkert utvikle seg i riktig retning.

Funka fortsetter å fokusere på skolene

Prosjektet har også gitt oss bedre innsikt med tanke på forbedringspotensialet innenfor skoleområdet. Vi har derfor startet opp flere nye innovasjonsprosjekter, med utgangspunkt i prototypen og brukertester som vi har gjennomført. Sammen med IT-selskapet Claned Group og Laurea universitet i Finland, tar vi frem en universelt utformet læringsplattform som hjelper elevene å lære utfra deres egne forutsetninger. Prosjektet er finansiert av det europeiske innovasjonsprogrammet, EUROSTARS, og vil pågå frem til 2017. På svensk nivå har vi vunnet en innovasjonskonkurranse i regi av Post og Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) i Norge, med et prosjekt der vi tok frem en digital plattform som forenkler kommunikasjonen mellom foreldre med nedsatt funksjonsevne og skolen. 

Utdanning har fått en større innvirkning på hvordan alle kan delta, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, sier Sara Kjellstrand, prosjektkoordinator hos Funka. Derfor vil vi fortsette å jobbe mot et universelt utformet digitalt skolesystem, slik at flest mulig lærer mest mulig.

En digital skole for alle