Tillitsoppdrag og utredninger

Funka har gjennomført flere oppdrag av strategisk og normerende betydning for utviklingen av universell utforming av IKT i Norge, likedant i Sverige og på EU-nivå. Det er naturligvis vår spydspisskompetanse, lange praktiske erfaring og nære relasjon til brukerorganisasjonene som gjør at vi, gjennom konstruktive løsninger og innovative forslag, driver utviklingen fremover. Flere av våre oppdrag har vært viktige for å drive arbeidet med og forståelsen av universell utforming fremover.

Vår tillitsoppdrag og utredninger

 • Funka undersøker TV-tilgjengelighet

  På oppdrag fra Myndigheten för press, radio og tv, tilsvarende Medietilsynet i Norge, har Funka undersøkt hvilke tilgjengelighetsteknologier som finnes og brukes. Resultatet vil bli brukt som underlag for fremtidige beslutninger til krav på området.
 • Funka i nytt strategisk oppdrag: Oversyn av EUs webdirektiv

  Hvordan fungerer lovgivningen på tilgjengelighetsområdet – er det noe som bør endres? Det skal Funka undersøke på oppdrag av EU-kommisjonen.
 • Gransking av universell utforming i Irland

  Hvor mye kan den spennende irske IT-bransjen om universell utforming og tilgjengelighet? Hva trenger de å lære for å øke tilgjengeligheten for alle generelt? Det har Funka fått i oppdrag å undersøke.
 • Gransking av digitale verktøy for økt innbyggerdialog

  Funka skal redegjøre for hvordan digitale verktøy kan brukes for innbyggerdialog i norske kommuner. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oss oppdraget.
 • Funka undersøker sertifiseringsmuligheter innen universell utforming

  Funka skal, på vegne av National Disability Authority i Irland, undersøke muligheter for sertifisering i universell utforming for irske IT-eksperter.
 • Funka i strategisk oppdrag for den finske regjeringen

  For å hjelpe det finske finansministeriet å innføre EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i finsk lov, har Funka fått i oppdrag å gjøre en sammenligningsstudie i åtte land.
 • Nå begynner Difi å kontrollere selvbetjeningsautomater

  Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven omfatter ikke bare nettsteder, men også automater. Nå skal Difi kontrollere at automatene etterlever kravene. Samtidig publiseres veiledningen for utplassering av automater som Funka har utviklet på oppdrag av Difi, med tekst og illustrasjoner.
 • Funka i ekspertgruppe for Webdirektivet

  For å gi EU-kommisjonen støtte under overgangsperioden når medlemsstatene harmoniserer sine nasjonale lover om universell utforming på nett for å stemme med EU-reglene, har en ekspertgruppe blitt satt sammen. Funkas Susanna Laurin er en av ekspertene som er valgt ut for oppdraget.
 • Stor fortjeneste ved å inkludere utdanningssektoren i lovverket

  På oppdrag fra Difi har Funka og Oslo Economics utredet konsekvensene av å inkludere utdanningssektoren i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Vi kan vise til positive effekter, både for samfunnet og for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Funka utreder teknikk for opplest tekst

  På oppdrag fra den svenske Myndigheten för press, radio och tv, tilsvarende Medietilsynet i Norge, skal Funka kartlegge hvilke tekniske løsninger, knyttet til opplesning av tekst i tv-sendinger, som finnes på ulike markeder. Vi skal også undersøke hvordan brukerne oppfatter løsningene og hvilke kostnader det medfører.
 • Funka er utnevnt til offisiell representant for G3ict og IAAP i EU

  Nå tar det internasjonale arbeidet med universell utforming neste steg i form av koordinering. Funka har fått i oppdrag å representere to globale organisasjoner i EU-sammenheng.
 • Funka i oppdrag for Bufdir

  Nå publiserer Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, Funkas rapport: Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Mange interessante funn samt løsningsforslag, som vi håper tas videre til politisk nivå.
 • Ny tilnærming for å undersøke universell utforming på nett på EU-nivå

  På oppdrag av den Irske institusjonen National Disability Authority, NDA, har Funka gjennomført en større studie av universell utforming på nett. Oppdraget ble gjennomført i perioden da Irland hadde formannskap i EU, men har ikke blitt offentliggjort før nå.
 • Funka tar frem anbefalinger for en europeisk målemetode for universell utforming på nett

  På oppdrag fra EU-kommisjonen tar Funka fram anbefalinger rundt en målemetode for universell utforming på nett. Målet er én felles europeisk målemetode når og hvis det blir aktuelt med lovgivning.
 • Funka inn som eksperter når DTL skulle tolkes

  Da en nettløsning for første gang ble prøvd av Likestillings- og Diskrimineringsombudet ble Funka hentet inn som spesialister. En blind bruker hadde stevnet Norwegian for brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL). Saken endte med at anmelderen vant frem.
 • EU-kommisjonen publiserer Funkas rapport om universell utforming på nett i Europa

  På oppdrag av og med finansiering fra EU-kommisjonen har Funka gjennomført en omfattende statusvurdering av universell utforming på nett i samtlige EU-land pluss Norge, USA, Canada og Australia. Nå er rapporten endelig publisert. Andreas Cederbom håper på stor distribuering og at rapporten kan drive utviklingen fremover.
 • Nåtidsanalyse av hvordan tjenester på offentlige nettsteder i Sverige oppfyller WCAG 2.0 nivå AA

  Funka har på oppdrag og med finansiering fra den svenske regjeringens Användningsforum gjennomført en nåtidsanalyse av hvordan tjenester på offentlige nettsteder oppfyller WCAG 2.0 nivå AA.
 • Difi velger Funka for å lage Veiledningstekster

  For Difi har Funka også utviklet innholdet til UU-skolen, med veiledningstekster, illustrasjoner, eksempel og sjekklister, samt gitt støtte på utforming og avgrensinger. UU-skolen hjelper bestillere, utviklere og nettstedseiere skal kunne oppfylle kravene i forskriften om universell utforming av IKT. Den første runden ble utført på direkte forespørsel fra Difi.
 • Difi velger Funka for å lage indikatorer

  Funka har på oppdrag fra Difi utviklet indikatorer og målemetoder for universell utforming av IKT, slik at Difi kan følge opp IKT-delen av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven.
 • Hvordan jobber Europa med universell utforming?

  På oppdrag fra EU-kommisjonen har Funka fungert som nasjonale eksperter rundt universell utforming og policyarbeid på nett i Sverige innenfor rammene for et europeisk prosjekt. Oppdraget gikk blant annet ut på å hente inn statistikk og fakta samt gjennomføring av intervjuer.
 • Universell utforming i sosiale medier

  På oppdrag fra den svenske Post- og Telestyrelsen har Funka gransket og brukertestet, utfra perspektivet om universell utforming, de mest brukte sosiale mediene. Det er som regel samme type problem som går igjen i samtlige sosiale medier, men omfanget varierer. Generelt sett kan man si at vanskelighetsgraden øker i takt med antall funksjoner og kompleksiteten til mediet. Etter at rapporten var publisert kunne ingen av de sosiale mediene vi hadde gransket anbefales utfra perspektivet om universell utforming.
 • Funkas oversettelse av WCAG 2.0 på oppdrag fra W3C

  På oppdrag fra W3C gjorde Funka en autorisert oversettelse av WCAG 2.0 til svensk. I referansegruppen satt representanter fra myndigheter, IT-selskap og handikapporganisasjoner. I overensstemmelse med W3Cs metodikk har allmennheten også blitt invitert til å kommentere arbeidet.
 • Funka kurser IT-leverandører

  På oppdrag fra den svenske Post- og Telestyrelsen har Funka fremskaffet, gjennomført og dokumentert en rekke kurs rettet mot IT-leverandører, på ulike områder av universell utforming. Dels et grunnkurs for alle som er involvert i IT-leveranser, og dels spesialtilpassede fordypningskurs for designere, programmerere og prosjektledere. Leverandører til offentlig sektor har fått tilbud om kurs kostnadsfritt.
 • Funka gransker internettbankerne

  På oppdrag fra den svenske Post- og Telestyrelsen har Funka gransket universell utforming og gjennomført brukertester på internettbankene til Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken og Swedbank i Sverige. Resultatet viste at alle storbankene hadde problemer som forårsaket vanskeligheter, og av og til ble også visse brukergrupper helt utestengt. Brukerne som slet mest var teknisk uerfarne, døvblinde, personer med kognitive nedsettelser og sterkt svaksynte.
 • Hvilke økonomiske effekter har arbeidet med universell utforming hatt for EU?

  Funka har fått i oppdrag å samle inn informasjon om hvordan organisasjoner og bedrifter som arbeider med universell utforming på nett kan måle resultatet av sitt arbeid. Det kan dreie seg om økte kostnader eller positive resultat i form av flere besøkere, mer fornøyde besøkere, økte inntekter eller lignende.
 • Politiske partier i Sverige utestenger brukere

  I forkant av det svenske stortingsvalget har Funka gransket partienes nettsteder med universell utforming som utgangspunkt. Partiene er langt fra å oppfylle kravene; kun to av dem besto bare halvparten av testene våre! Funkas gransking har fått en hel del oppmerksomhet i media.
 • Gransking av universell utforming på nettstedene til de svenske riksdagspartiene

  Funka har på eget initiativ gransket nettstedene til de ulike politiske partiene i Sverige. Granskinger som dette pleier å få mest oppmerksomhet under selve valgåret. Resultatet fra valgåret 2010 viste liten fremgang i forhold til vår forrige måling.
 • PDF-dokumenter uten universell utforming

  Funka har på eget initiativ gransket syv svenske myndigheter og deres bruk av pdf-formatet. Selv om nettstedene er sånn passe tilgjengelige, er det mange som fortsatt publiserer dokumenter som ikke er det. Dette er et demokratisk problem ettersom informasjonen i pdf-dokumentene ofte er viktig. Vi har gransket disse myndighetene: Arbetsförmedlingen, Boverket, Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Regeringen, Riksdagen og Skatteverket.
 • Funka gransker digitale læringsplattformer

  Funka har på oppdrag fra den svenske Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, gransket de vanligste læringsplattformene på det svenske markedet. Resultatet fra 2009 er blandet, men bedre enn resultatet fra 2008. Ingen er helt problemfrie eller uten avvik, men de beste plattformene har et godt utgangspunkt. Alle plattformene må i større og mindre grad lages på nytt eller videreutvikles for at alle elever kan dra nytte av dem.
 • Holdningsundersøkelse blant unge

  På oppdrag fra European Patients Forum har Funka gjennomført en spørreundersøkelse av unge personer med nedsatt funksjonsevne og deres syn på livet. Funka har intervjuet ungdommer som har hatt livslang og regelmessig kontakt med helsevesenet og hvordan de opplever sin hverdag.